قید در انگلیسی (adverb)

قیدها در انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با مبحث قید در انگلیسی در خدمت شما زبان آموزان عزیز هستیم.

قید در زبان انگلیسی (adverb) 

قید بخشی از جمله است که توصیف کامل تر و بهتری از فعل، صفت، یک قید دیگر، یک جمله یا یک شبه جمله ارائه می کند. برخلاف صفت ها که اسم را توصیف می کنند، قیدها اطلاعاتی درباره ی افعال درجمله می دهند.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

مقالات موضوعی مرتبط:

ساختن قید در زبان انگلیسی : ساختن قید از صفت

قید مکان در زبان انگلیسی

قید زمان در انگلیسی

مثال: she walks slowly. (او به آرامی را می رود.)

دراین جمله کلمه ی slowly قید جمله است که اطلاعاتی درباره ی فعل جمله که نحوه ی راه رفتن هست به ما داده.

همچنین قید ها می توانند اطلاعاتی را درباره ی صفت در جمله، و همینطور قید های دیگربدهند.

Her job is extremely hard.

شغل او به شدت سخت است.

در این جمله قید extremely به صفت جمله که hard هست اشاره دارد.

The volleyball team played extremely badly last Wednesday.

تیم والیبال هفته ی گذشته شدیدا بد (به طرز بدی) بازی کرد.

در این جمله هم قید extremely به قید دیگر جمله یعنی badly اشاره می کند.

مطمئنا شما با قیدهای زیادی آشنایی دارید و آنها را بارها دیده و شنیده اید.

مثال:

Slowly, quickly, unfortunately, very, always, enough, tomorrow, however, ….

چرا از قیدها استفاده می کنیم؟

چون قیدها می توانند به سوالات مهمی مانند when, where, how often و …. درباره ی جمله جواب دهند.

مثال:

He ate the sandwich quickly. (how)

او ساندویچ را به سرعت خورد.

Sarah looks really beautiful in that dress. (how much)

سارا در آن لباس واقعا زیبا به نظر می رسد.

You can park your car here. (where)

شما می توانید اتوموبیلتان را اینجا پارک کنید.

Glen went to the beach yesterday. (when)

گلن دیروز به ساحل رفت.

I sometimes drink coffee in the morning. (how often)

من گاهی اوقات صبح ها قهوه می نوشم.

دسته بندی انواع قید در انگلیسی

به طور کلی قیدها در زبان انگلیسی به ۵ دسته تقسیم می شوند:

loudly, quietly, well, angrily, badly :Manner.

قیدحالت: به طور بد، با عصبانیت، به خوبی، به آرامی، باصدای بلند.

 really, very, quite, extremely, absolutely :Degree

قید مقدار: قطعا، به شدت، کاملا، بسیار، واقعا.

 here, there, somewhere, nearby, upstairs : Place

قید مکان: طبقه ی بالا، این اطراف، یک جایی، آنجا، اینجا

 yesterday, today, recently, already, still : Time

قید زمان: هنوز، تا به حال/ قبلا، اخیرا، امروز، دیروز.

 always, usually, often, sometimes, never : Frequency

قید تکرار: هرگز، گاهی اوقات، اغلب، معمولا، همیشه.

 

قید حالت درجواب پرسش how (چطور/چگونه) ، قید مقدار درجواب پرسش how much (چه مقدار)، قید مکان درجواب where (کجا)، قید زمان در جواب when (چه وقتی) و قید تکرار درجواب how often (هر چند وقت) می آیند.

دسته ی دیگری از قید واژه ها هستند که به ما کمک می کنند که درباره ی نظر یا دیدگاه خود (opinion or point of view) صحبت کنیم.

مثال:

Fortunately, personally, sadly, etc.

قیدهای ربطی : همچنین قیدهای دیگری وجود دارند که به آنها قیدهای ربطی (linking) می گویند.

این قیدها معمولا دو جمله یا جمله واره را به هم وصل می کنند.

مثال:

Moreover, however, therefore, on the other hand, etc.

اما مهم ترین انواع قید درهمان ۵ دسته جای دارند و یادگیری آنها مهم و ضروریست.

وقتی صحبت از قیدها می شود معمولا به کلماتی فکر می کنیم که به ly ختم می شوند.

مثال:

Slowly, quickly, happily, sadly, quietly, loudly, etc.

اما این فکراشتباه است. چراکه قیدهایی هستند که به ly ختم نمی شوند. و در مقابل صفت هایی وجود دارند که به این دوحرف ly منتهی می شوند.

مثال: friendly, lovely

What a lovely day!

چه روز زیبایی

She had a lovely face.

او چهره ی دوست داشتنی ای داشت.

A friendly smile

یک لبخند دوستانه

Betty is very friendly with the Jacksons.

بتی خیلی با خانواده ی جکسون مهربان هست.

پس داشتن ly در انتهای کلمه دلیل خوبی برای شناسایی یک قید نیست.

به قید های مختلف درجمله های زیر توجه کنید.

The children sat there quietly. (place, manner)

بچه ها به آرامی آنجا نشستند. (قید مکان ، قید حالت)

Did you go to school yesterday? (time)

آیا تو دیروز به مدرسه رفتی؟ (قید زمان)

I ran downstairs fast to see who was at the door. (place, manner)

من سریع به طبقه بالا دویدم تا ببینم چه کسی پشت در است. (قید مکان ، قید حالت)

Jack goes to the gym every day. (frequency)

جک هر روز به باشگاه می رود.

Camila speaks English quite well. (degree, manner)

کامیلا کاملا خوب انگلیسی صحبت می کند. (قید مقدار، قید حالت)

 

قید های تفضیلی و عالی

در بخش صفت ها آموختیم که برای مقایسه ی بین دو چیز یا چیزهایی با چیز های دیگر از صفت تفضیلی و برای مقایسه ی بیش از دوچیز یا بیش از دو گروه از صفت عالی استفاده می کنیم.

مقایسه در قید ها نیز به همین صورت است.

به جمله های زیر توجه کنید تا کاربرد قیدهای تفضیلی و عالی را ببینید.

Can you please speak more loudly?

می توانی لطفا بلند تر صحبت کنی؟

در این جمله از مخاطب تقاضا شده با صدای بلند تری نسبت به صدای کنونی اش صحبت کند. برای بیان این قیاس از قید تفضیلی more استفاده شده است.

Adults learn things less quickly than children do.

بزرگسالان چیزها را با سرعت کمتری نسبت به بچه ها یاد می گیرند.

در این مثال نسبت یادگیری بزرگسالان و بچه ها مورد مقایسه قرار گرفته و چون دو گروه باهم مقایسه می شوند از قید تفضیلی less استفاده شده.

Leon’s car goes faster than Benjamin’s.

اتومبیل لئون سریع تر از اتومبیل بنجامین می رود.

در این جمله دو اتومبیل از نظر سرعت باهم مقایسه شده اند و بیان برتری یکی از این دو با افزودن er به قید جمله یعنی fast انجام شده است.

Emilia sings better than Mary does.

امیلیا بهتر از مری آواز می خواند.

در این مثال هم آواز خواندن مری و امیلیا با هم مورد مقایسه قرار گرفته که برای بیان آن از قید تفضیلی better استفاده شده است.

همانطور که در مثال ها دیدید قید های تک سیلابی مانند fast, hard, late با اضافه کردن –er به قید تفضیلی و –est به قید عالی تبدیل می شوند.

مثال:

قید تفضیلی: faster, harder, later

قید عالی: fastest, hardest, latest

قید های دو یا چند سیلابی مانند quickly, often, softly با more تفضیلی می شوند و با most عالی.

مثال:

قید تفضیلی: more quickly, more softly, more often

قید عالی: most quickly, most softly, most often

بعضی از قیدها از این قاعده مستثنی هستند و بی قاعده تفضیلی و یا عالی می شوند. یعنی شکلشان به کلی تغییر می کند.

مثال:

Well _ better _ best

بهترین _ بهتر _ به خوبی

Badly _ worse _ worst

بدترین _ بدتر _ به بدی

Little _ less _ the least

کمترین _ کمتر _ کم / کوچک

به خاطر داشته باشید که این قید ها را هرگز مانند قیدهای با قاعده، تفضیلی و عالی نکنید.

 

جایگاه قید در جملات انگلیسی

سوالی که برای زبان آموزان پیش می آید این است که جایگاه قید در جملات انگلیسی کجاست و قید ها را در کجای جمله باید آورد؟

قیدها در سه جای یک جمله انگلیسی می توانند بیایند.

الف) در ابتدای جمله – قبل از فاعل:

Hopefully, my wife will be waiting for me at the airport.

انشاالله، همسرم در فرودگاه منتظرمن خواهد بود.

ب) در وسط جمله _ بین فاعل و فعل اصلی:

I often travel to San Antonio.

من اغلب به سن آنتونیو سفر می کنم.

I am still working on my report.

من هنوز دارم روی گزارشم کار می کنم.

ج) درپایان جمله _ در انتهای یک جمله یا جمله واره:

She danced beautifully.

او به زیبایی رقصید.

متاسفانه قوانین زیادی برای اینکه قید را درکجای جمله بنویسیم وجود دارد اما خوشبختانه اگر قوانین مهم را بدانید می توانید از اشتباهات رایج در این مورد پرهیز کنید.

قید های مقدار:

قید مقدار + صفت

Maya looks extremely angry.

مایا به شدت عصبانی به نظر می رسد.

 

قید مقدار + فعل اصلی

Lucy really likes pancakes.

لوسی واقعا پنکیک هارا دوست دارد.

 

قیدهای حالت:

قید حالت + فعل گذرا + مفعول مستقیم

Jeremy carefully placed the candles on the cake.

جرمی با دقت شمع هارا روی کیک گذاشت.

 

فعل ناگذر + قید حالت

The audience laughed loudly at the comedian’s jokes.

تماشاچیان با صدای بلند به جوک های کمدین ها خندیدند.

 

قیدهای تکرار:

قید تکرار + فعل اصلی

I never watch horror movies.

من هیچوقت فیلم های ترسناک نگاه نمی کنم.

 

فعل be + قید تکرار

Chandler is sometimes late for work.

چندلر گاهی اوقات برای کار دیر می کند.

 

فعل کمکی + قید تکرار+ فعل اصلی

I have always wanted to go to Paris.

من همیشه خواسته ام به پاریس بروم.

 

قید تکرار(معین) _ شروع یا پایان جمله

I go to my family home for Christmas every year.

من هرسال برای کریسمس به خانه ی خانوادگی ام می روم.

 

قید تکرار(تعداد دفعات) + پایان جمله

Marcos has eaten sushi twice.

مارکوس دوبار سوشی خورده است.

 

نتیجه گیری:

هنگامی که می خواهید چیزی درباره ی خود یک شخص بگویید از صفت استفاده کنید. (person)

هنگامی که می خواهید درباره ی یک عمل چیزی بگویید از قید استفاده کنید. (action)

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند، به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

4.8/5 ( 4 نظر )
5 1 vote
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x