ساختن قید در زبان انگلیسی : ساختن قید از صفت

ساخت قید از صفت

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی به بررسی نحوه ساختن قید از صفت می پردازیم.

نحوه ساختن قید از صفت در زبان انگلیسی

در این مطلب قصد داریم نحوه ساختن قید از صفت در زبان انگلیسی و همچنین نکات آموزنده و کاربردی درباره ی قیدها در انگلیسی را به شما زبان آموزان عزیز آموزش دهیم.

اما قبل از اینکه به بحث و بررسی موضوع اصلی بپردازیم , لازم است تعریفی مختصر از صفت و قید داشته باشیم که قطعا برای درک موضوع کمک کننده خواهد بود.

تعریف صفت ( adjective) : صفت ، کلمه یا مجموعه ای از کلمات است که اسم و یا ضمیر را توصیف (modify) می کند و در انگلیسی اغلب (نه همیشه) قبل از اسم قرار می گیرد.

There is a red ball in the yard.

یک توپ قرمز در حیاط وجود دارد.( کلمه red برای اسم ball یک صفت است )

 

She is a pretty girl.

او دختر جذابی است.( صفت pretty , اسم girl را توصیف می کند.)

 

نکته : گاهی ممکن است صفت بعد از اسم بیاید ، در اینصورت حتما باید بعد از افعال ربطی ( linking verbs) بکار رود؛ مهمترین نوع افعال ربطی در انگلیسی فعلهای to be می باشند ولی فعل های ربطی به این دسته محدود نمی شوند .

 

در جدول زیر چند نمونه از انواع افعال ربطی ارائه شده است:

 

stay

ماندن

appear

به نظر رسیدن

to be

بودن

smell

بوی خاصی داشتن

remain

باقی ماندن

become

شدن, گردیدن

taste

طعم داشتن

turn

گردیدن

seem

به نظر رسیدن

look

ظاهر و جلوه داشتن

sound

صدای خاصی داشتن

feel

حس خاصی داشتن

مثال های زیر را ببینید:

That baby is cute.

آن کودک خیلی زیباست.

 

Getting job has become really difficult these days.

شغل پیدا کردن در این دوران واقعا سخت شده است.

 

In the fall, leaves turn to yellow.

در پاییز برگها زرد می شوند.

 

His coat looks very old.

کت او خیلی کهنه به نظر می رسد.

 

These cookies smell good.

این کلوچه ها بوی خوبی دارند.

 

تعریف قید (adverb): قید ها معمولا حالت و کیفیت فعل را توصیف می کنند اما علاوه بر توصیف فعل، قید می تواند یک صفت و یا یک قید دیگر در جمله را نیز توصیف کند .

قیدها در جمله به پرسشهایی نظیر چگونه؟( how) ,چه وقت؟(when), کجا؟( where) , چرا؟( why) و … پاسخ می دهند.

به مثالها توجه کنید:

 

Calmly

به آرامی

Quickly

به سرعت, سریع

Slowly

به آهستگی

Wisely

عاقلانه

Extremely

بی نهایت

Suddenly

بطور ناگهانی

Simply

به سادگی

Finally

درنهایت

Actually

در حقیقت

 

به چند مثال توجه کنید:

She drives slowly.

او به آهستگی رانندگی می کند.( قید slowly چگونگی رانندگی یعنی فعل drivesرا توصیف می کند.)

 

He speaks quickly.

او بسرعت صحبت می کند.( قید quickly نحوه ی صحبت کردن یعنی فعل speaks را توصیف می کند.)

 

My mom behaves calmly.

مادرم به آرامی رفتار می کند.( قید calmly حالت رفتار را نشان می دهد)

 

She arrives in10 minutes.

او تا ۱۰ دقیقه دیگر می رسد.( قید زمان به پرسش “چه وقت” پاسخ می دهد.)

 

Children play outside.

بچه ها بیرون بازی می کنند.( قید مکان به پرسش ” کجا ” پاسخ می دهد.)

 

The music band performed beautifully good song.

باند موسیقی ,ترانه ی خوب را به زیبایی اجرا کرد. ( اینجا قید beautifully , صفت good را توصیف می کند.)

 

The girl on the stage acting extremely well.

دختر روی صحنه بی نهایت خوب ایفای نقش می کند.( در اینجا قید extremely , قید well را توصیف می کند.)

 ساختن قید از صفت در انگلیسی

 قاعده ی کلی برای ساختن قید از صفت در انگلیسی بسیار راحت است و معمولا با افزودن پسوند ly- به آخر صفات ساخته می شود. اما ساختن قید همیشه اینطور نیست و یکسری از قیدها از قانون های خاصی پیروی می کنند که در ادامه به آنها بطور مفصل تری خواهیم پرداخت.

در ابتدا به قید هایی که از قانون کلی پیروی می کنند در جدول زیر توجه کنید:

قیدهای با قاعده

همانطوری که گفتیم ساختن قید از صفت در این دسته از قیدها به راحتی و تنها با اضافه کردن ly- به آخر صفات ساخته می شوند:

 

قید صفت

 

slowly

به آهستگی, به آرامی

slow

آرام, آهسته

carefully

با دقت

careful

دقیق

clearly

به وضوح

clear

واضح

directly

مستقیما

direct

مستقیم

exactly

دقیقا

exact

دقیق

recently

اخیرا

recent

اخیر

really

واقعا

real

واقعی

  • دسته ی دیگری از قید ها هستند که از قانون های زیر تبعیت می کنند:

 

  1. صفت هایی که به y- ختم می شوند، در ساختن قید از صفت، اگر حرف قبل از y بی صدا consonant باشد، در هنگام افزودن ly- , y  به i تبدیل می شود :
 

قید

 

صفت

easily

به راحتی

easy

راحت

angrily

با عصبانیت

angry

عصبانی

luckily

خوشبختانه

lucky

خوش شانس

hungrily

با گرسنگی

hungry

گرسنه

crazily

دیوانه وار

crazy

دیوانه

happily

با خوشحالی

happy

خوشحال

lazily

با تنبلی

lazy

تنبل

به چند مثال توجه کنید:

The cat climbed the tree easily.

گربه به راحتی از درخت بالا رفت.

 

Luckily, I got a perfect job.

خوشبختانه، شغل عالی پیدا کردم.

 

She sat and happily opening her album.

او نشست و با خوشحالی آلبومش را باز کرد.

 

۲٫ صفت هایی که به le- و able – و ible- ختم می شوند, هنگام افزودن ly- , e با y جایگزین می شود:

 

قید صفت
gently

با ملایمت , با مهربانی

gentle

ملایم , مهربان

probably

احتمالا, شاید

probable

احتمالی

terribly

ترسناکانه

terrible

ترسناک

comfortably

به راحتی

comfortable

راحت

incredibly

بطورباورنکردنی

incredible

باور نکردنی

جملات زیر را ببینید:

 

She closed the window gently.

او پنجره را به آرامی بست.

 

I will probably see you tomorrow.

فردا احتمالا شما را خواهم دید.

 

He was terribly injured.

او بطور وحشتناکی آسیب دیده بود.

 

I am sitting comfortably.

من به راحتی نشستم.

 

Incredibly, he got there on time.

بطور باور نکردنی, او سر وقت آنجا رسید.

 

۳٫ صفاتی که به ic- ختم می شوند, هنگام تبدیل شدن به قید, پسوند ally- به آخرشان اضافه می شود:

 

قید صفت
Basically

اساسا

Basic

اساسی

Tragically

بطور غم انگیزی

Tragic

غم انگیز

Ironically

از روی طعنه

Ironic

طعنه آمیز

Economically

بطور اقتصادی

Economic

اقتصادی

Realistically

واقع بینانه

Realistic

واقع بین

Historically

بطور تاریخی

Historic

تاریخی

Enthusiastically

مشتاقانه

Enthusiastic

مشتاق

نکته: استثنائا صفت public هنگام تبدیل شدن به قید بصورت publicly در می آید.

به چند مثال زیر توجه کنید:

 

Basically, this gun is designed to kill people.

اساسا این تفنگ برای کشتن مردم طراحی شده است.

 

He speaks realistically and hadn’t a hope.

او واقع بینانه صحبت می کند و امیدی نداشت.

 

The plan was enthusiastically welcomed by people.

طرح مشتاقانه از طرف مردم استقبال شد.

 

۴٫ صفاتی که به e- ختم می شوند, هنگام تبدیل شدن به قید, e- آخر آنها حذف نمی شود و ly- به آخرشان افزوده می شود :

 

قید صفت
Nicely

به خوبی

Nice

خوب

Politely

مودبانه

Polite

مودب

Definitely

قاطعانه

Definite

قطعی

Exttemely

با افراط

Extreme

بینهایت

Absolutely

مطلقا, کاملا

 

Absolute

مطلق

I shall definitely sign the contract.

من قاطعانه قرارداد را امضا خواهم کرد.

 

Absolutely, he trusted her.

او کاملا به او اعتماد داشت.

 

نکته مهم: صفات true, whole, due از این قاعده مستثنی هستند و هنگام تبدیل شدن به قید و افزودن ly- , e- آخر حذف می شود.

 

قید صفت
Truly

بدرستی, حقیقتا

True

درست

Wholly

کاملا

Whole

کامل

Duly

به نحو شایسته

Due

شایسته

The manager speaks truly.

مدیر صادقانه صحبت می کند.

 

He did his duty duly.

او وظیفه اش را به نحو شایسته انجام داد.

۵٫ صفاتی که به l- ختم می شود, هنگام تبدیل شدن به قید ,ly- به آخر آنها افزوده می شود ولی در این مورد هم استثنا وجود دارد.

 

قید صفت
Beautifully

به زیبایی

Beautiful

زیبا

Carefully

با دقت

Careful

دقیق

Hopefully

امیدوارانه

Hopeful

امیدوار

Specially

بطور خاص

Special

خاص

Fully*

کاملا,سیر

Full

پر

*در صفت full , l- آخر حذف می شود و پسوند ly- به آخرآن اضافه می شود .

 

She studied carefully for the exam.

او با دقت برای امتحان خواند.

 

Hopefully, they will win the game.

امیدوارانه آنها بازی را خواهند برد.

 

I fully understand what she said.

من کاملا متوجه شدم که او چه گفت.

 

۶٫ تعداد کمی از قید ها پسوند (ward(s- یا wise – دارند:

 

(Downward(s

به سمت پایین

(Upward(s

به سمت بالا

(Inward(s*

به سمت داخل

Likewise

شبیه

Clockwise

ساعتگرد

(Eastward(s

به سمت شرق

*کلمه inward با s- در انگلیسی بریتانیایی و بدون s- در انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد. این قاعده برای سایر کلمات مشابه نیز کاربرد دارد.

 

مثالها:

Fold the edges of the tissue inward(s).

لبه های دستمال را به طرف داخل تا کنید.

He droped the harmer downward(s).

او چکش را پایین انداخت.

 

Turn the cap clockwise.

درپوش را ساعتگرد بچرخانید.

 

انواع قید ها

۱٫ قیدهای حالت( adverbs of manner)

معمولا با افزودن ly- به آخر صفت ساخته می شود و اغلب فعل , صفت یا قید های دیگر را توصیف می کند و جایگاه قید حالت در جمله اغلب بعد از فعل اصلی است.

مثال:

 

قید صفت
slowly

به کندی

slow

کند

carefully

با احتیاط

careful

دقیق,محتاط

perfectly

کاملا

perfect

کامل

colorfully

رنگارنگ

colorful

رنگی

quickly

بسرعت

quick

سریع

She speaks slowly.

او به آهستگی صحبت می کند.( قید حالت صحبت کردن را توصیف می کند.)

 

He walked quickly into the shop.

او به سرعت به داخل مغازه رفت.( قید, حالت راه رفتن را توصیف می کند.)

 

Clothes are rather expensive here.

اینجا لباسها نسبتا گران است.( rather قیدی است که صفت expensive را توصیف می کند.)

 

He always drives very carefully.

او همیشه با احتیاط رانندگی می کند.( کلمه very قیدی است که قید carefully را توصیف می کند.)

 

۲٫ قیدهای تکرار frequency) adverbs of)

برای مشخص کردن دفعات تکرار عملی استفاده می شوند. محل قرار گرفتن قیود تکرار در جمله بعد از فعل to be و قبل از فعل اصلی است و گاهی هم در آخر جمله می آیند.

اسامی قیود تکرار عبارتند از:

 

He always drinks dark coffee.

او همیشه قهوه تلخ می خورد.

Always

همیشه

I usually go to school on foot.

من همیشه پیاده به مدرسه می روم.

Usually

معمولا

Mary often sees him at the bar.

مری اغلب او را در بار می بیند.

Often

اغلب

Jack sometimes studies English.

جک گاهی اوقات انگلیسی می خواند.

Sometimes

گاهی اوقات

I never want to see her.

هرگز نمی خواهم او را ببینم.

Never *

هرگز

My brother worked hardly.

برادرم به سختی کار کرد.

Hardly*

به سختی

I rarely drive at high speed.

من به ندرت با سرعت زیاد رانندگی می کنم.

Rarely*

به ندرت

We seldom get the chance to visit her.

ما به ندرت شانس ملاقات او را داریم.

Seldom*

به ندرت

He spoke slowly. I could scarcely hear what he said.

او خیلی آرام صحبت کرد.به سختی شنیدم او چه گفت.

Scarcely*

به ندرت

*این قیدها مفهوم جمله را منفی می کنند و نیازی به not ندارند.

 

۳٫ قیدهای کمیت یا مقدار ( adverb of quantity)

قیدهایی که مفهوم مقدار و اندازه و درجه را می رسانند.

 

already

تاکنون

little

کم

only

فقط, تنها

much

زیاد

enough

کافی

quite

کاملا

partly

تا حدی

very

زیاد

still

هنوز

fairly

بطور میانه, منصفانه

rather

نسبتا

almost

تقریبا

مثال:

The movie was quite interesting.

فیلم کاملا جذابی بود.

 

She behaves very gently.

او خیلی مهربانانه رفتار می کند.

 

Butterfly is more colorful.

پروانه بسیار رنگارنگ است.

 

۴٫ قیود تاکید ( intensive adverbs)

این قیود برای تاکید در جمللات بکار می روند.

 

just

فقط

too

خیلی

at least

حداقل

really

واقعا

seriously

جدی

even

حتی

at most

حداکثر

only

فقط, تنها

مثال:

Clean your room at least twice a week.

لطفا اتاقت را حداقل دو بار در هفته تمیز کن.

 

There is only one pen in the pencil case.

فقط یک خودکار در جامدادی وجود دارد.

 

I don’t even know her name.

حتی اسمش را نمی دانم.

 

۵٫ قیود استفهامی ( interrogative adverbs)

این قیود برای سوال و پرسش بکار می روند.

 

How many

چه تعداد؟

How

چطور؟

When

چه وقت؟

Where

کجا؟

How much

چه مقدار؟

Who

چه کسی؟

What

چه چیزی؟

Why

چرا؟

مثال:

Where are you from?

اهل کجا هستید؟

 

What time is it?

ساعت چند است؟

 

How much sugar is there?

چه مقدار شکر وجود دارد؟

 

۶٫ قید مکان ( averb of place)

قیدهای مکان ,محل وقوع قید را نشان می دهند.

 

there

آنجا

outside

بیرون

here

اینجا

abroad

خارج

behind

کنار

in

داخل

everywhere

هر جا

around

اطراف

down

پایین

out

بیرون

anywhere

هیچ جا

away

دور از

مثال:

The cat vanders around the building.

گربه اطراف ساختمان پرسه می زند.

 

Children plays outside.

بچه ها بیرون بازی می کنند.

 

The table is behind the sofa.

میز کنار مبل قرار دارد.

 

۷٫ قید زمان(averb of time)

قیدهای زمان , زمان وقوع قید را نشان می دهند.

 

tomorrow

فردا

lately

اخیرا

during

در طول

after

بعد

while

در حین

next

بعدی

finally

بلاخره

before

قبل

yesterday

دیروز

recently

اخیرا

last

آخر

already

قبلا

مثال:

Finally, he passed the exam.

بالاخره در امتحان قبول شد.

 

She always does homework after the class.

او همیشه بعد از کلاس ,تکالیفش را انجام می دهد.

 

The phone rang while Iwas studying.

تلفن زنگ خورد وقتی داشتم مطالعه می کردم.(در حین مطالعه ,تلفن زنگ خورد.)

 

ترتیب قرار گرفتن انواع قید ها در جمله

 

قید زمان+ قید مکان+ قید حالت+ مفعول+ فعل+ فاعل

She ate her breakfast very quickly in the kitchen this morning.

 

امروز صبح , او صبحانه اش را خیلی سریع در آشپزخانه خورد.

 

نکات مهم

• بعضی از صفات به ly ختم می شوند و شکلی به ظاهر شبیه قید دارند. دقت کنید که در بحث تشخیص و ساختن قید از صفت این صفت ها را با قید ها اشتباه نگیرید.

مهمترین آنها عبارتند از:

 

fatherly

پدرانه

friendly

دوستانه, صمیمی

elderly

سالمند

lovely

دوست داشتنی

sisterly

خواهرانه

likely

احتمالی

ugly

زشت

deadly

کشنده

worldly

جهانی

lonely

تنهایی

silly

احمقانه

motherly

مادرانه

kingly

شاهانه

lively

با نشاط

مثال:

That baby has a lovely face.

آن کودک چهره دوست داشتنی دارد.

 

Doctors fear some deadly diseases.

دکترها از تعدادی بیماری کشنده واهمه دارند.

 

His freinds always told him he was ugly.

دوستانش همیشه می گفتند که او زشت است.

 

نکته: اگر بخواهیم از کلمات بالا به عنوان قید استفاده کنیم بدلیل اینکه خود کلمه ly دارد و اگر بخواهیم یک ly دیگر که نشانه ی قید است به آن اضافه کنیم تلفظ خیلی دشوار می شود, پس ناگذیر این صفات را در عبارت زیر قرار می دهیم و به عنوان قید از آن استفاده می کنیم:

In a/an ———- manner/way/fashion

In a freindly manner

In a silly way

 

I kept the disscusion in a freindly manner.

من بحث را دوستانه ادامه دادم.

 

He is acting in a silly way.

او به طرز احمقانه ای رفتار می کند.

 

• تعدادی قید در انگلیسی هستند که پسوند ly نمی پذیرند و بدون آن بکار می روند:

 

low

پایین

fast

سریع

long

طولانی

hard

سخت , به سختی

soon

به زودی

short

کوتاه

near

نزدیک

early

زود

high

بلند

wrong

نادرست

much

زیاد

deep

عمیق

straight

مستقیم

still

هنوز

late

دیر

right

راست, درست

near

نزدیک

outside

بیرون

left

چپ

 

مثال:

 

قید صفت

I drive the car very fast.

من خیلی تند رانندگی می کنم.

The car is fast.

ماشین سریعی است.

They work hard at school.

آنها به سختی در مدرسه کار می کنند.

This issue seems hard.

این مسئله به نظرسخت می آید.

She thinks in deep.

او بطور عمیق فکر می کند.

The lake is deep.

دریاچه عمیق است.

 

نکته : این کلمات به عنوان صفت نیز استفاده می شوند. اگر قبل از اسم یا بعد از افعال ربطی linking verb قرار بگیرند, قطعا نقش صفت دارند؛ اما اگر بعد از فعل اصلی ( هر فعلی به جز افعال ربطی) بکار روند, در نقش قید هستند. به جدول فوق دقت کنید.

 

نکته : بعضی از کلمات بالا با ly هم بکار می روند که در اینصورت نقش قید دارند:

مانند:

Deeply, highly

The student is deeply grateful to his teacher.

دانشجو عمیقا سپاسگزار معلمش است.

 

The teacher thinks very highly of him.

معلم به او خیلی ارج می نهد.

 

• لغاتی در انگلیسی هستند که قید آنها کاملا شکلی متفاوت با صفت آنها دارند. به عنوان مثال کلمه well( به خوبی) , قیدِ good (خوب ) می باشد:

 

(قید) well

 

(صفت) good

 

 

She plays music very well.

او به خوبی موسیقی می نوازد.

 

She is good at music.

او در موسیقی خوب است.

You type very well.

شما به خوبی تایپ می کنید.

You are a good typist.

شما تاپیست خوبی هستید.

He swims well.

او به خوبی شنا می کند.

He is a good swimmer.

او شناگر خوبی است.

نکته: اگر کلمه well به سلامتی اشاره کند می توند در نقش صفت بکار برده شود و اغلب جایگزین صفت good می شود:

The boss doesn’t look well today.

امروز رئیس خوب به نظر نمی رسد.

 

I didn’t feel well yesterday.

دیروز حس خوبی نداشتم.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند، به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

5/5 ( 5 نظر )
5 2 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x