جملات مجهول در انگلیسی یا Passive Voice

جملات مجهول در انگلیسی و گرامر passive

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزولرن – آموزش آنلاین ویدیویی به بررسی جملات مجهول در انگلیسی یا گرامر Passive و یا به عبارتی Passive Voice می پردازیم.

 جمله ی مجهول چیست؟

جمله ی معلوم چیست؟

چه تفاوتی با هم دارند؟

فرمول جملات مجهول در انگلیسی برای تمامی زمان های زبان انگلیسی چگونه است؟

برای یادگیری مبحث جملات مجهول لازم است که اطلاعات کافی از زمان های مختلف گرامری در زبان انگلیسی داشته باشید.

جملات مجهول

جملات مجهول جملاتی هستند که در آنها فاعل جمله انجام دهنده ی فعل نیست. در جملات مجهول تمرکز جمله روی مفعول جمله است (چیزی که فعل روی آن انجام شده است). در واقع عملی که انجام شده است برای ما اهمیت بیشتری نسبت به اینکه چه کسی آن عمل را انجام داده است دارد.

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/14-passive voice.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

قبل از پرداختن بیشتر به بحث افعال مجهول اجازه بدهید نگاهی کلی به جملات معلوم بیاندازیم تا بتوانیم بهتر معنای زمان مجهول در زبان انگلیسی را درک کنیم.

همانطور که می دانید در زبان انگلیسی یک جمله با فاعل یا همان انجام دهنده ی فعل (subject) آغاز می شود، سپس یک فعل و در انتها یک مفعول (object، چیزی یا شخصی که فعل روی آن انجام گرفته است) قرار می گیرد.

اگر کلمه ای که در جایگاه فاعل در جمله قرار میگیرد همان انجام دهنده ی اصلی فعل (doer) باشد جمله ی ما جمله ای معلوم (active) خواهد بود.

Subject + verb + object

.Michael built this house in 1988

مایکل این خانه را در سال ۱۹۸۸ ساخت.

در این جمله Michael در جایگاه فاعل آمده و کسی است که فعل را انجام داده است، یعنی مایکل خانه را ساخته است پس انجام دهنده ی فعل است.

پس این جمله یک جمله ی معلوم است (فاعل انجام دهنده ی فعل را داریم).

.The dog chased the cat

سگ گربه را دنبال کرد.

در این جمله کلمه ای که در جایگاه فاعل یعنی در ابتدای جمله قرار گرفته است (the dog) همان انجام دهنده ی اصلی فعل جمله (chase) است پس جمله معلوم است.

پس در جملات معلوم فاعل جمله همان انجام دهنده ی فعل در جمله است.

اکنون به جملات مجهول و تفاوت آنها با جملات معلوم میپردازیم.

همانطوری که در ابتدا گفتیم جملات مجهول جملاتی هستند که در آنها فاعل جمله انجام دهنده ی فعل نیست.

در جملات مجهول تمرکز جمله روی مفعول جمله است (چیزی که فعل روی آن انجام شده است). در واقع عملی که انجام شده است برای ما اهمیت بیشتری نسبت به اینکه چه کسی آن عمل را انجام داده است دارد.

This house was built in 1988

این خانه در سال ۱۹۸۸ ساخته شد.

در این جمله this house در جایگاه فاعل (در ابتدای جمله) قرار گرفته است اما انجام دهنده ی فعل جمله (built) نیست پس این جمله یک جمله ی مجهول است.

کاربرد زمان مجهول در انگلیسی

۱) The room is cleaned

خانه تمیز شده است.

– در این جمله اتفاقی که افتاده است، تمیز شدن خانه ، اهمیت بیشتری نسبت به آنکه چه کسی خانه را تمیز کرده است دارد. پس از جمله ی مجهول استفاده کرده ایم. فاعل جمله (the room) انجام دهنده ی فعل نیست.

۲) My mobile was stolen

گوشی موبایل من دزیده شد.

– در این جمله ما اطلاعی از عامل فعل یعنی کسی که گوشی موبایل را دزدیده است نداریم. پس از جمله ی مجهول استفاده کرده ایم.

 

۳) Mike, Jack, Tom, Thomas, and Jacob are washing the car

مایک و جک و تام و توماس و جیکوب در حال شستن ماشین هستند.

– همانطور که میبینید اسامی ای که در جایگاه فاعل آمده اند انجام دهنده ی فعل (شستن ماشین) هستند پس این جمله یک جمله ی معلوم است. اما چون تعداد فاعل ها زیاد است و باعث طولانی شدن جمله میشود از زمان مجهول استفاده میکنیم.

The car is being washed

ماشین در حال شسته شدن است.

همانطور که در مثال های بالا دیدید در زمان هایی که اطلاعی از فاعل نداریم، اتفاقی که افتاده مهمتر از کسی است که آن را انجام داده، تعداد فاعل بیش از حد باشد و اشاره به آن جمله را طولانی کند، نمیخواهیم اسمی از فاعل بیاوریم، و یا هنگامی که شنونده و یا خواننده خودش میداند فاعل چه کسی است میتوانیم از جملات مجهول استفاده کنیم.

اما قبل از پرداختن به نحوه ی ساختن جملات مجهول در زبان انگلیسی لازم است با چندین مفهوم آشنا شویم.

افعال ناگذرا، افعال لازم یا همان intransitive (مفعول ناپذیر): این افعال افعالی هستند که نمیتوانند مفعولی داشته باشند.

.Ali slept late last night

علی دیشب دیر خوابید.

همانطور که میبینید فعل sleep یک فعل لازم است و به مفعول نیاز ندارد. پس لازم است بدانیم که فعلی که لازم باشد و مفعول نگیرد را نمیتوان مجهول کرد.

یعنی جمله ی زیر غلط است:

.Ali was slept late

فعل های مفعول ناپذیر یا ناگذرا تعداد بسیار زیادی دارند اما در زیر چندین مثال آورده شده است:

.Sarah stayed at home

سارا در خانه ماند.

فعل stay مفعول ناپذیر است پس نمیتوانیم بگوییم

.Sarah was stayed at home

فعل live هم یک فعل مفعول ناپذیر است.

.Lisa lives in London

لیزا در لندن زندگی می کند.

.Lisa is lived in London

مثالهای دیگر از افعال مفعول ناپذیر در زیر آمده است:

Rain (باران باریدن), vanish (ناپدید شدن),  lie (دروغ گفتن), etc.

 افعال گذرا، افعال متعدی یا همان transitive (مفعول پذیر): این افعال افعالی هستند که بهمراه مفعول می آیند.

.John wrote a letter

جان یک نامه نوشت.

در این جمله فاعل John، فعل wrote (که یک فعل گذرا است) و a letter مفعول جمله است.

پس این جمله را میتوان به یک جمله ی مجهول تبدیل کرد.

برای مثال در یک شرایطی میخواهیم بیان کنیم که یک نامه نوشته شده است. یعنی کاری که انجام شده (نوشتن نامه) برای ما مهمتر از کسی است که نامه را نوشته.

پس میتوانیم بگوییم:

.A letter was written

یک نامه نوشته شد.

فعل hit هم یک فعل گذرا یا مفعول پذیر است.

.The player hit the ball

بازیکن به توپ ضربه زد.

در اینجا مفعول جمله the ball است. پس میتوان جمله را مجهول کرد.

.The ball was hit

به توپ ضربه زده شد.

افعال گذرا یا مفعول پذیر دو مفعولی: بعضی از افعال در انگلیسی دو مفعول میگیرند. دقت داشته باشید که یکی مفعول مستقیم (direct object) و دیگری مفعول غیرمستقیم (indirect object) است.

مفعول مستقیم همان مفعولی است که فاعل بصورت مستقیم فعل را روی آن انجام داده است. یعنی عملی که توسط فاعل جمله انجام شده است را دریافت می‌کند. مفعول غیرمستقیم قسمت اختیاری جمله است، در واقع دریافت کننده ی فعل جمله است. مفعول غیر مستقیم بیان می‌کند که فعل «برای چه کسی» یا «برای چه چیزی» انجام شده است.

.My husband gave me a gift

شوهرم به من هدیه‌ای داد.

در این جمله gave فعل است و a gift مفعول مستقیم و me مفعول غیر مستقیم است.

مبحث مفعول مستقیم و غیرمستقیم بسیار مفصل است که میتوانید برای اطلاعات بیشتر به آموزش های مربوط مراجعه کنید. در اینجا فقط لازم است بدانید که برای مجهول کردن چنین افعالی بستگی دارد که بخواهیم تاکید را روی کدام مفعول قرار دهیم. در واقع هم میتوانید مفول مستقیم را در جایگاه فاعل بیاورید و هم میتوانید مفعول مستقیم را در جایگاه فاعل بیاورید.

مانند مثال زیر:

.I was given a gift

.A gift was given to me

یک هدیه به من داده شد.

 افعال گذرا و ناگذرا یا مفعول پذیر و مفعول ناپذیر: بعضی از افعال در انگلیسی هستند که معانی متفاوتی دارند. یک معنی آنها ممکن است مفعول پذیر و معنی دیگر مفعول ناپذیر باشد. برای مثال فعل run اگر به معنی دویدن بدهد یک فعل مفعول ناپذیر است و نمیتواند مجهول شود.

.I run fast

من سریع میدوم.

اما اگر به معنی اداره کردن باشد میتواند مفعول بگیرد و مجهول شود.

.She runs a new business

او یک کسب و کار جدید را اداره میکند.

پس حالت مجهول به این صورت میشود

.A new business is run

یک کسب و کار جدید اداره میشود.

ساختار و فرمول جملات مجهول در انگلیسی

اکنون به توضیح نحوه ساخت و فرمول جملات مجهول در انگلیسی میپردازیم.

برای اینکار لازم است سه مرحله را اجرا کنیم:

۱) فاعل جمله را از ابتدای جمله حذف کنید و مفعول جمله را اول جمله قرار دهید (در افعال دومفعولی هر مفعولی را که میخواهید مورد تاکید قرار دهید در ابتدای جمله بیاورید).

.Nina wrote a letter

Nina فاعل است. آن را حذف کنید و مفعول را (a letter) در ابتدا بیاورید.

…A letter

۲) با توجه به زمان جمله ی معلوم، فعل to be مناسب آن زمان را بیاورید.

زمان حال ساده (am/are/is) زمان گذشته (were/was) زمان های کامل(ماضی)(been) زمان های استمراری (being) آینده ساده و بقیه فرم ها (مثل افعال modal)  از (be) استفاده می کنیم.

زمان جمله ی بالا در حالت معلوم گذشته ی ساده است. پس to be مناسب را انتخاب میکنیم که was/were است. چون مفعول یک نامه (مفرد)است پس was درست است.

…A letter was

۳) در مرحله ی آخر فعل اصلی جمله ی معلوم را به حالت past participle (اسم مفعول/حالت سوم فعل) بیاورید.

نکته: اگر فعل باقاعده بود فقط کافی است به آن ed اضافه کنید. اما اگر بی قاعده است باید لیست افعال بی قاعده و فرم past participle آن را حفظ کنید.

 

.A letter was written

یک نکته ی بسیار مهم دیگر این است که اگر بخواهید فاعل را در انتهای جمله ذکر کنید میتوانید از کلمه ی by استفاده کنید. By را بیاورید و بعد از آن فاعل.

.A letter was written by Nina

یک نامه توسط نینا نوشته شد.

بعد از by هم میتوانیم اسم بیاوریم هم ضمیر مفعولی (me/you/him/her/it/us/you/them) . برای مثال بجای Nina میتوانیم بگوییم her.

.A letter was written by her

یک نامه توسط او نوشته شد.

در تبدیل کردن ضمایر باید دقت بسیار زیادی کرد. به این جمله دقت کنید:

.He hit me by his car

او با ماشینش به من زد.

در این جمله مفعول me است که همانطور که دیدید یک ضمیر مفعولی است.

پس هنگام ساختن جمله ی مجهول وقتی بخواهیم آن را در جایگاه فاعل قرار دهیم باید به ضمیر فاعلی تبدیل شود (I/you/he/she/it/we/you/they) .

.I was hit by his car

نکته: اگر جمله ی مجهولی با فاعل no-one یا nobody شروع بشود (هیچکس) در این صورت جمله ی مجهول ما منفی خواهد بود.

.No-one turned on the light

هیچکس برق را روشن نکرد.

پس برای مجهول کردن به این صورت تغییر میکند:

.The light was not turned on

برق روشن نشد.

نکته: اگر در جمله ی معلوم بین فعل و مفعول یک حرف اضافه وجود داشت در هنگام تبدیل به جمله ی مجهول حرف اضافه را بعد از فعل می آوریم.

.They talked about the class time

آنها درباره ساعت کلاس صحبت کردند.

همانطور که میبینید حرف اضافه ی about بین فعل talk و مفعول the class time قرار دارد پس هنگام تبدیل به مجهول اینگونه میشود.

.The class time was talked about

درباره ی ساعت کلاس صحبت شد.

تبدیل جملات معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

 

در جدول زیر نحوه ی تبدیل جملات معلوم به مجهول را در زمان های متفاوت میبینید.

 

زمان جمله ی معلوم جمله ی مجهول
حال ساده (present simple)

 

گذشته ساده (past simple)

 

آینده ساده با will (future simple)

 

آینده با going to

.I do it

 

.I did it

 

.I will do it

 

 

.I am going to do it

.It is done

 

.It was done

 

.It will be done

 

 

.It is going to be done

حال استمراری (present continuous)

 

گذشته استمراری (past continuous)

 

آینده استمراری (future continuous)

.I am doing it

 

 

 

.I was doing it

 

 

.I will be doing it

.It is being done

 

 

 

.It was being done

 

 

.It will be being done

حال کامل (present perfect)

 

گذشته کامل (past perfect)

 

آینده کامل (future perfect)

.I have done it

 

.I had done it

 

.I will have done it

.It has been done

 

.It had been done

 

.It will have been done

حال کامل استمراری

(present perfect continuous)

گذشته کامل استمراری

(present perfect continuous)

آینده کامل استمراری

(present perfect continuous)

 

.I have been doing it

 

 

.I had been doing it

 

 

.I will have been doing it

مجهول این زمان رایج نمیباشد

 

 

مجهول این زمان رایج نمیباشد

 

 

مجهول این زمان رایج نمیباشد

 

افعال modal (can, may, should, etc.) .I can do it

.I should do it

.It can be done

.It should be done

یک سری حالات دیگر هم وجود دارد که آنها را بررسی میکنیم.

– # برای مثال have to به معنی باید در زمان حال و had to در زمان گذشته است.

I have to do it. باید این کار را انجام دهم. (معلوم)

It has to be done. این کار باید انجام شود. (مجهول)

I had to do it. باید این کار را انجام میدادم. (معلوم)
It had to be done. این کار باید انجام میشد. (مجهول)

 

– # عبارت used to برای کاری که در گذشته بارها انجام شده و تمام شده است استفاده میشود.

I used to do it. قبلا این کار را انجام میدادم (معلوم)

It used to be done. این کار قبلا انجام میشد (مجهول)

– # شرطی نوع دوم به این صورت مجهول میشود (فقط قسمت نتیجه شرطی میشود).

I would do it if you asked. اگر میخواهی این کار را انجام میدهم (معلوم)
It would be done if you asked. اگر میخواهی اینکار انجام داده میشود (مجهول)

-# شرطی نوع سوم به این صورت مجهول میشود (فقط قسمت نتیجه شرطی میشود).

I would have done it if you had asked. اگر میخواستی این کار را انجام میدادم (معلوم)
It would have been done if you had asked. اگر میخواستی اینکار انجام داده میشد (مجهول)

 

سوالی کردن جملات مجهول

برای ساختن سوال بله/خیر فقط کافی است جای فاعل و فعل کمکی را عوض کنیم.

.Reza was invited

رضا دعوت شد.

برای سوالی کردن جای فاعل و فعل کمکی را عوض کنید.

?Was Reza invited

آیا رضا دعوت شد؟

اگر جمله معلوم با کلمات استفهامی what/when/where و غیره سوالی شده باشد با همان کلمات آنها را مجهول می کنیم.

?What did you eat

چه چیزی خوردی؟

برای مجهول کردن هم از what استفاده میکنیم.

?What was eaten

چه چیزی خورده شد؟

 

اشتباهات رایج در جملات مجهول

• عوض کردن زمان جمله ی مجهول: برای مثال اگر زمان جمله ی معلوم حال کامل است هنگام تبدیل به جمله ی مجهول هم باید همان زمان را حفظ کنید.

I have written a letter. من یک نامه نوشته ام (معلوم/حال کامل)

A letter has been written by meیک نامه توسط من نوشته شده است (مجهول/حال کامل) .

• اشتباه کردن افعال و یا فاعل های جمع/مفرد: هنگام مجهول کردن باید حواسمان به مفرد و جمع وبودن باشد.

برای مثال:

.Someone has reported the incidents

در این جمله فاعل ما (someone) مفرد است پس از فعل کمکی مفرد has استفاده میکنیم.

اما وقتی بخواهیم آن را مجهول کنیم هنگامی که مفعول (the incidents) را ابتدای جمله می آوریم باید دقت کنیم که این کلمه یک کلمه ی جمع است پس باید از فعل کمکی جمع have استفاده کنیم.

.The incidents have been reported by someone

یک مثال دیگر.

.They are going to build a church

قرار است آنها یک کلیسا بسازند (معلوم)

فاعل جمله ی معلوم (they) جمع است پس از are استفاده میکنیم اما اگر بخواهیم آن را مجهول کنیم دقت کنید که مفعول ما (a church) مفرد است پس این جمله غلط است

.A church are going to be built

باید از is استفاده کنیم.

.A church is going to be built

• فراموش کردن فعل To be مناسب با زمان جمله: هنگام مجهول کردن باید حتما فعل to be را با توجه به زمان صرف کنید.

Someone has reported the incidents. یک نفر وقایع را گزارش کرده است (معلوم)

.The incidents have reported

این جمله ی مجهول غلط است چون فعل to be زمان حال کامل (been) در آن نوشته نشده است

.The incidents have been reported by someone

مثال دیگر.

.They are going to build a church

قرار است آنها یک کلیسا بسازند (معلوم)

.A church is going to built

این جمله غلط است چون فعل to be آورده نشده است.

پس:

.A church is going to be built

• استفاده از وجه وصفی حال (present participle) بجای وجه وصفی گذشته یا همان اسم مفعول (past participle): وجه وصفی حال همان فعل ing دار است و وجه وصفی گذشته همان حالت سوم فعل که در مجهول کردن باید استفاده شود. Present participle ها نباید در مجهول استفاده شوند.

Someone has reported the incidents. یک نفر وقایع را گزارش کرده است (معلوم)

.The incidents have been reporting

این جمله غلط است و باید حالت سوم فعل را بیاوریم.

پس:

.The incidents have been reported by someone

امیدوارم این آموزش برای شما موثر و مفید بوده باشد.

 

کاربرانی که این آموزش را مطالعه نموده اند به مقالات زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

4.7/5 ( 7 نظر )
3.9 9 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

3 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
MARY
MARY
3 سال قبل

IT WAS GREAT AND HELPFUL

maryam
maryam
4 سال قبل

It was really helpful, and thanks for placing this video.

تحریریه ایزُلرن
Admin
Reply to  maryam

Thanks

3
0
Would love your thoughts, please comment.x