قید مکان در زبان انگلیسی

قید مکان در زبان انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با مبحث قید مکان در زبان انگلیسی در خدمت شما زبان آموزان عزیز هستیم.

قید مکان چیست؟

قیدهای مکان به ما درباره ی وقوع یک عمل می گویند. در مورد جایگاه قید مکان در زبان انگلیسی باید گفت که این قیدها معمولا بعد از فعل اصلی یا جمله واره ای که به آن اشاره دارند قرار می گیرند. قیدهای مکان بر صفت ها و یا قید های دیگر موجود در جمله دلالت ندارند.

برخی قیدهای رایج مربوط به مکان شامل :

Here (اینجا)، there (آنجا)، outside (بیرون)، everywhere (هرجایی)، around (دور و بر، اطراف)، about (درباره)، above (در بالا)، abroad (خارج از کشور)، anywhere (هرجا)، 

away (دور)، back (بازگشت)، (backwards (also backward (عقب)، behind (پشت)، below (در زیر)، down (پایین)، downstairs (طبقه پایین)، (east (etc (شرق و غیره)، elsewhere (در جاهای دیگر)، far (دور)

here (اینجا)، in (در درون)، indoors (در داخل خانه)، inside (داخل)، near (نزدیک)، nearby (در نزدیکی)، off(بیرون البته بستگی به کاربرد دارد)، on (بر)، out(بیرون)، over (بر فراز)، towards (به سمت)، under (زیر)، up(بالا)، upstairs، where

به نحوه ی کاربرد و محل قرار گرفتن قیدهای مکان در جمله های زیر دقت کنید:

Ross looked around but he couldn’t find the cat.

راس به اطراف نگاه کرد هما نتوانست گربه را پیدا کند.

I searched everywhere I could think of.

من هرجایی که می توانستم فکرکنم را گشتم.

I’m going back to home.

من دارم به خانه برمی گردم.

Come in.

بیا داخل.

They built a school nearby.

آنها یک مدرسه در این نزدیکی ساختند.

She took her dogs outside.

او سگ هایش را بیرون برد.

Alisha went to Iran yesterday.

She will stay there for 5 days.

I booked a hotel room for her sitting here in my room.

She will stay at Hotel Azadi.

It is situated in Tabriz.

did not go there with her because I must attend a meeting here.

I work at Izolearn Corporation.

My office is at Central Park.

Melat Park is situated in Tehran.

However, I stay at home most of the times.

attend the meeting at my office.

I feel comfortable working at my home.

Recently I have been promoted.

Sometimes I go abroad for work.

Mona also went to many places with me.

But this time I could not go there with her.

Once we stayed in Shiraz for 20 days.

We visited SadAbad in Tehran.

We went to Mazandaran and stayed there for 13 days.

Then we visited Darjeeling and stayed at the hotel named Azadi.

We came back to Iran with many experiences.

نکات مهم در بکارگیری قید مکان

  • یک قید مکان معمولا درباره مکانی که عمل فعل انجام می شود صحبت می کند
  • قیدهای مکان معمولا بعد از مفعول جمله یا فعل اصلی می آیند
  • قیدهای مکان می توانند جهت را نشان دهند. مثلا up – down – around – away – north – southeast و …
  • قیدهای مکان می توانند اشاره به فواصل داشته باشند. مثلا nearby – far away – miles apart
  • یک قید مکان می تواند مکان نسبی یه جسم نسبت به جسم دیگر را بیان کند. مثلا Below, between, above, behind, through, around 

 

قید مکان Here و There

Here و there دو قید مکان رایج در زبان انگلیسی هستند. آنها موقعیت مربوط به گوینده را بیان می کنند.

here به معنی مکانی به سمت یا نزدیک گوینده است و there معنی دوربودن از گوینده ی جمله را می دهد.

مثال:

Come here.

بیا اینجا. (معنی: بیا به سمت من.)

The desk is in here.

میزاینجاست. (معنی: بامن بیا چون می توانیم باهم آنرا ببینیم.)

Put it there.

آن را آنجا بگذار. (معنی: آن را در جایی دوراز من قراربده.)

The desk is in there.

میز آنجاست. (معنی: اگر بروی می توانی آن را ببینی.)

این دو قید می توانند با حروف اضافه ی دیگری ترکیب شوند تا عبارت های قیدی دیگری به وجود آیند.

مثال:

What are you doing up there?

داری آن بالا چیکار میکنی؟

Come over here and look at what I found.

بیا اینجا و ببین چه چیزی پیدا کردم.

The child is hiding down there under the chair.

بچه آن پایین زیر صندلی قایم شده است.

I wonder how my credit card got stuck under here.

متعجبم که چطور کارت اعتباری ام آن زیر گیر کرده است.

 

Here و there در موقعیت های خاصی شروع کننده ی جمله هستند؛

زمانی که چیزی یا کسی مورد ندا قرار میگیرد.

اگر فاعل یک اسم باشد، بعد از این دو قید فعل می آید و اگر فاعل ضمیر باشد بعد از آنها ضمیر می آید.

به جملات زیر توجه کنید تا بهتر متوجه این موضوع شوید.

Here comes the taxi.

اینم از تاکسی!

There it is

ایناهاش!

Here they are.

اونا اینجان!

قید های مکانی که حرف اضافه هم هستند

قیدهای مکان اگر به عنوان حرف اضافه در جمله بیایند بعد از آنها اسم می آید:

 

وقتی به عنوان حرف اضافه استفاده شود: وقتی به عنوان قید مکان استفاده شود و بر فعل دلالت داشته باشد: کلمه
Let’s hide behind the shed. (بیا پشت این آلونک قایم بشیم.)

Hurry! You are getting behind.

(عجله کن! داری عقب می مونی)

Behind

 

Harry made his way carefully down the cliff.

(هری به دقت راهش را ازپایین صخره پیش گرفت.)

Rachel fell down.

(ریچل افتاد پایین.)

Down

I dropped the letter in the mailbox.

(نامه را درصندوق پست انداختم.)

We decided to drop in on Jack.

(تصمیم گرفتیم به خانه ی جک سری بزنیم)

In

The wind blew the leaves off the tree.

(باد برگ ها را از درخت انداخت.)

Let’s get off at the next stop.

(بیا ایستگاه بعد پیاده شیم.)

Off

Please put the books on the desk.

(لطفا کتاب هارا روی میز بگذار.)

We rode on for several more hours.

(ما برای چند ساعت دیگر سواری کردیم.)

On

I think I will hang the picture over my desk.

(فکرکنم عکس را بالای میزم آویزان کنم.)

She turned over and went back to sleep again.

(او غلت خورد و دوباره به خواب رفت.)

Over

 

قیدهایی که به Where ختم می شوند

قید هایی که به where ختم می شوند معمولا درباره ی موقعیتی صحبت می کنند بدون اینکه یک مکان یا جهت خاصی را مشخص کنند.

مثال:

I would like to go somewhere cool for my vocation.

من تمایل دارم به جایی باحال برای تعطیلاتم بروم.

Is there anywhere I can find a perfect pizza around here?

آیا هیچ جایی هست که بتوانم یک پیتزای عالی این اطراف پیدا کنم؟

I have nowhere to go.

من هیچ جایی برای رفتن ندارم.

I’ve looked everywhere but I can’t find the map.

من همه جا را نگاه کردم اما نتوانستم نقشه را پیدا کنم.

 

قیدهایی که به wards ختم می شوند

قیدهایی که به wards ختم می شوند، جنبش یا حرکت به یک جهت خاصی را بیان می کنند.

مثال:

Cats don’t usually walk backwards.

گربه ها معمولا نمی توانند به عقب (عقبی) راه بروند.

The boats sailed westwards.

قایق ها به طرف غرب شناور شدند.

Children of 14 and upwards.

بچه های ۱۴ سال و به بالا (بیشتر،بالاتر)

We will keep walking homewards until we arrive.

ما به راه رفتن به طرف خانه ادامه می دهیم تا برسیم.

توجه: Towards یک حرف اضافه است نه یک قید، بنابراین بعداز آن یک اسم یا ضمیر می آید.

مثال:

She walked towards the bus.

او به طرف اتوبوس قدم برداشت.

He ran towards me.

او به طرف من دوید.

قیدهای مکان که هم جهت و هم مکان رو بیان می کنند

The girl went indoors.

دختر به داخل خانه رفت.

She lived and worked abroad.

او خارج از کشور زندگی می کند و درس می خواند.

Water always flows downhill.

آب همیشه به سراشیبی جاری می شود

The wind pushed us sideways.

باد ما را به یک ور هول داد.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

5/5 ( 3 نظر )
1.5 2 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x