گرامر wh-question یا سوالات wh در انگلیسی

گرامر wh-question در انگلیسی

در این درس اموزش زبان انگلیسی در وب سایت ایزولرن با موضوع سوالات wh دار یا به عبارتی گرامر wh question یا گرامر مربوط به wh ها از مجموعه گرامر زبان انگلیسی در خدمت شما زبان اموزان عزیز هستیم.

wh questions یا سوالات wh چیست؟

در زبان انگلیسی چند نوع سوال داریم. سوال هایی که در ادامه ی یک جمله خبری اضافه میشوند و آنها را به سوال تغییر میدهند را سوالات ضمیمه یا tag questions میگویند. دسته ی دیگری از سوالات هستند که پاسخ آنها یا بله است و یا خیر. به این نوع سوالات yes/no questions گفته میشود و دسته ی دیگر که قرار است در این آموزش به آن بپردازیم سوالاتی هستند که با کلمات پرسشی wh دار شروع میشوند و به همین دلیل به آنها wh- questions و یا گاهی اوقات information questions میگویند. دلیل این نامگذاری این است که تمام این سوالات با کلماتی که با حروف wh شروع میشوند ساخته میشوند البته بجز how و عبارات ساخته شده با آن که استثنا هستند. همانطور که میدانید سوالات بله/خیر معمولا با جواب کوتاه پاسخ داده می شوند به همین دلیل به آنها closed questions (سوالات بسته) میگوییم. اما برخلاف آنها سوالات Wh دار به اطلاعات بیشتری در پاسخ نیاز دارند و به همین دلیل به آنها open questions (سوالات باز) میگوییم.

قطعا مهمترین جز در ساختن سوالات wh کلمات wh دار هستند. این کلمات عبارتند از:

What (چه چیزی), when (چه زمانی), where (کجا), who (چه کسی), whom (به چه کسی), which (کدام), whose (مال چه کسی), why (چرا) and how (چطور)

و یا عبارات wh دار. مانند:

How long (چه مدت زمان), how often (چند وقت), how much (چه مقدار), how many (چه تعداد), what time (چه ساعت), how far (چقدر دور)

نمونه سوال با wh questions

در اینجا با چند نمونه سوال با wh questions آشنا می شوید

What is Mike doing?

مایک داره چیکار میکنه؟

Where has she traveled to?

او به کجا سفر کرده است؟

How often do they visit their parents?

آنها چند وقت یکبار والدینشان را میبینند؟

What time does the train leave?

قطار چه ساعتی حرکت میکند؟

Who are you talking to?

داری با چه کسی حرف میزنی؟

 

گرامر مربوط به wh ها

به مثال های بالا با دقت نگاه کنید و سعی کنید ساختار و نحوه ی ساختن سوال wh دار را حدس بزنید. به چه قسمت هایی برای درست کردن سوال نیاز داریم؟

۱) Wh: اولین جز در ساخت سوال آوردن کلمه wh دار و یا عبارت wh دار است. این کلمات و عبارات در سوالات بالا به این ترتیب هستند:

What, where, how often, what time, who

۲) فعل کمکی: دومین جز در ساخت سوال آوردن فعل کمکی یا همان auxiliary verb یا همان helping verb هست. نمونه هایی از این افعال عبارتند از:

Do, be, have

اینها ریشه ی افعال هستند پس حالت صرف شده ی آنها هم بسته به زمان و فاعل جمله باز هم فعل کمکی به حساب می آید. فرم های صرف شده ی این افعال عبارتند از:

Do: do, does, did

Be: am, is, are, was, were, been, being, be

Have: have, has, had

حتما دقت کنید که افعال کمکی مدال یا همان modal auxiliary verbs هم جز دسته ی افعال کمکی هستند.

مانند:

Can (توانستن), should (باید), might (احتمال), must (اجبار), …

افعال کمکی در سوالات بالا به ترتیب:

Is, has, do, does, are

هستند.

۳) Subject: سومین جز در ساختن سوال در انگلیسی آوردن فاعل است. فاعل میتواند یک اسم باشد مانند Mike, Sara, Jack، میتواند یک ضمیر فاعلی باشد مانند she, he, I, we, you, they و یا میتواند یک گروه اسمی باشد مانند

Your children (بچه های شما), you and your friends (تو و دوستات), my mother (مادرم)

در مثال های بالا فاعل ها به ترتیب:

Mike, she, they, the train, you

هستند.

۴) Main verb: و آخرین جز در سوال ساختن در انگلیسی آوردن فعل اصلی جمله است. دقت کنید که اگر در یک سوال فعل کمکی do, does, did و یا هر کدام از افعال کمکی مدال آمده باشد باید فعل اصلی جمله به صورت ساده بیاید.

برای مثال:

What should I do?

باید چه کار کنم؟

در این مثال فعل کمکی should است که یک مدال است. پس فعل اصلی جمله که do است ساده آمده است. اگر غیر از این باشد جمله از لحاظ گرامری غلط است.

What should I doing?

Where did they go?

آنها کجا رفتند؟

They went home.

آنها به خانه رفتند.

فعل کمکی جمله did است پس فعل اصلی go ساده نوشته میشود. پس جمله ی زیر غلط است:

Where did they went?

در مثال های بالا فعل های اصلی به ترتیب:

Doing, traveled, visit, leave, talking

هستند.

در انتهای سوال علامت سوال را فراموش نکنید!!!

پس گرامر مربوط به wh ها و ساختار سوال wh دار به این صورت است:

Wh- word + فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی ?

اگر سوال ما ادامه داشت باید ادامه ی آن را بعد از آوردن این چهار جز بنویسیم.

برای مثال:

What did you do last night?

دیشب چه کار کردی؟

I watched TV.

من تلویزیون تماشا کردم.

۱) کلمه ی wh دار what است.

۲) فعل کمکی did است.

۳) فاعل you است.

۴) فعل اصلی do است.

۵) ادامه ی سوال last night است

۶) علامت سوال

 

نکاتی درباره ی کلمات پرسشی و سوالات wh در انگلیسی

در قسمت پایین برای هر کلمه ی پرسشی انگلیسی مثال هایی آورده شده است. ضمن خواندن آنها سعی کنید در هر جمله ساختار سوالات wh را هم چک کنید.

گرامر کلمه پرسشی who

کلمه ی who به معنای چه کسی است و میتواند هم درباره ی فاعل سوال کند و هم مفعول. دقت داشته باشید که اگر بخواهیم درباره ی مفعول سوال کنیم این کار بسیار ساده است و فقط کافی است مانند باقی سوالات با همان ساختار سوال را بسازیم.

برای مثال:

She is calling her mother.

او دارد مادرش را صدا می کند.

در این جمله مفعول ما کلمه ی her mother است. پس اگر بخواهیم درباره ی آن سوال کنیم و بپرسیم او چه کسی را صدا میکند؟ میگوییم:

Who is she calling?

در دستور زبان‌های قدیمی‌تر انگلیسی از whom استفاده می‌کردیم اما این واژه دیگر کاربردی ندارد و ما از who استفاده می‌کنیم.

اما اگر در این جمله بخواهیم درباره ی فاعل سوال کنیم (فاعل جمله she است) فرم سوال با باقی سوالات فرق میکند. در این حالت دیگر لازم نیست فرم سوال را مانند باقی سوالات بسازیم. فقط کافی است ابتدا کلمه ی پرسشی را بیاوریم سپس فاعل را حذف کنیم و باقی جمله را در ادامه ی سوال بنویسیم.

She is calling her mother.

Who is calling her mother?

به یک مثال دیگر توجه کنید.

She has designed the room.

او اتاق را طراحی کرده است.

در این جمله فاعل she است. با کلمه ی پرسشی who برای فاعل سوال میسازیم.

Who has designed the room?

فاعل را حذف کردیم و بقیه ی جمله را دقیقا آوردیم.

They met Jack.

آنها جک را دیدند.

دراین جمله مفعول ما Jack است. پس اگر بخواهیم بپرسیم آنها چه کسی را دیدند میپرسیم:

Who did they meet?

 

گرامر کلمه پرسشی what

کلمه ی what درباره ی چه چیزی (چی) سوال میکند. برای مثال اگر بخواهیم بپرسیم داری چه چیزی میپزی به این صورت می شود:

What are you cooking?

I’m cooking pasta.

دارم پاستا میپزم.

What have you told her?

بهش چی گفتی (حال کامل)؟

I’ve told her that I love her.

بهش گفتم دوستش دارم.

What do you do?

شغل شما چیه؟

I’m a teacher.

من معلم هستم.

این سوال برای پرسیدن شغل یک نفر بکار میرود و دقیقا معنایی معادل what’s your job? دارد. نکاتی که درباره ی who گفتیم درباره ی what هم صدق می کند. یعنی اگر درباره ی فاعل جمله سوال کند فقط کافی است فاعل را از جمله حذف کنیم و عینا بقیه ی جمله را در ادامه کلمه پرسشی بیاوریم.

The bowl fell on the floor.

کاسه روی زمین افتاد.

فاعل the bowl است پس برای سوالی کردن درباره ی آن فاعل حذف و میپرسیم:

What fell on the floor?

گرامر کلمه پرسشی where

کلمه ی where درباره ی مکان و جا میپرسد و به معنی کجا است. یعنی اگر بخواهیم بپرسیم او کجا زندگی میکند میپرسیم:

Where does she live?

She lives here.

اینجا زندگی میکند.

Where are they going?

آنها دارند کجا می روند؟

They are going to the airport.

آنها دارند به فرودگاه میروند.

Where were you?

کجا بودی؟

I was in my room.

توی اتاقم بودم.

 

گرامر کلمه پرسشی when

کلمه ی when درباره ی زمان سوال میکند و به معنی کِی و یا چه وقت و یا چه زمانی است. اگر بخواهیم بپرسیم شما کِی میرسید میگوییم:

When will you arrive?

We will arrive tomorrow morning.

فردا صبح میرسیم.

When does the match start?

مسابقه کِی شروع میشود؟

It starts at 5.

ساعت ۵ شروع میشه.

When are they leaving?

آنها کِی میروند؟

They are leaving in 5 minutes.

۵ دقیقه دیگر میروند.

لازم است بدانید که کلمه ی پرسشی when و عبارت پرسشی what time هر دو درباره ی زمان سوال میکنند اما یک تفاوت مهم دارند. در پاسخ به سوال با what time ما فقط یک زمان دقیق (ساعت) میخواهیم اما در when هم میتوانیم به زمان دقیق و هم به بازه ی زمانی اشاره کنیم.

The meeting starts in the morning.

ملاقات صبح شروع میشود.

When does the meeting start?

The meeting starts in the morning.

The meeting starts at 9.

What time does the meeting start?

گرامر کلمه پرسشی which

• کلمه ی which برای سوال کردن درباره انتخاب بین دو یا چند چیز استفاده می‌شود. معمولا بعد از کلمه ی پرسشی which یک اسم می‌آید.

Which singer do you enjoy?

از کدام خواننده لذت میبری؟

I enjoy Jamie Seabrook.

از جیمی سیبروک.

Which one does she prefer? Tea or coffee?

او کدام یکی را ترجیح میدهد؟ چای یا قهوه؟

I prefer tea.

چایی رو ترجیح میدم.

Which street is busier?

کدام خیابان شلوغ تر است؟

This street is busier.

این خیابان شلوغ تر است.

گرامر کلمه پرسشی why

کلمه ی why همانطوری که دیدیم جزء سوالات wh می باشد و درباره ی دلیل سوال میکند و به معنای چرا است. چرا یک اتفاقی افتاده است و یا چرا یک نفر یک کار را انجام داده است.

Why did Sara leave?

چرا سارا رفت؟

She left because she had a headache.

چون سردرد داشت رفت.

Why had you shouted?

چرا داد زده بودی؟

I had shouted because I was scared.

چون ترسیده بودم.

Why are you crying?

چرا داری گریه میکنی؟

I lost my friend.

دوستم رو از دست دادم.

گرامر کلمه پرسشی how

کلمه ی how درباره ی نحوه ی انجام یک کار سوال میکند و به معنی چطور و یا چگونه است.

How does she teach?

او چجوری تدریس میکنه؟

She teaches well.

خوب درس میده.

How will you pass the exam?

تو چجوری توی امتحان قبول خواهی شد؟

I will study hard.

سخت درس خواهم خواند.

How is it going?

اوضاع چطور پیش میره؟

It’s going great.

عالی پیش میره.

 

گرامر کلمه پرسشی whose

کلمه ی پرسشی whose درباره ی مالکیت سوال میکند و به معنای مال چه کسی است و بعد از آن یک اسم می آید.

Whose phone is ringing?

گوشی چه کسی داره زنگ میخوره؟

My phone is ringing.

گوشی منه داره زنگ میخوره.

Whose child was he?

اون بچه ی کی بود؟

He was Mike’s child.

بچه ی مایک بود.

Whose book is lost?

کتاب چه کسی گم شده است؟

Her book is lost.

کتاب او گم شده است.

دقت کنید که Whose را با مخفف who is که میشود who’s اشتباه نگیرید.

عبارات wh دار هم به همان صورتی که در ساختار اصلی دیدیم سوالی میشوند.

How much money does she have?

او چقدر پول دارد؟

She has a little money.

یک کم پول داره.

How many apples have you eaten?

چند تا سیب خورده ای؟

I think I have eaten 5 apples.

فکر کنم ۵ تا خورده ام.

همانطور که میبینید بعد از how many یک اسم جمع و بعد از how much یک اسم مفرد غیرقابل شمارش می آوریم.

How long have they been waiting?

چند مدته که منتظر مانده اند؟

They have been waiting for a long time.

خیلی وقته که منتظر مانده اند.

How often do you see your grandparents?

چند وقت یکبار پدر بزرگ و مادر بزرگت را میبینی؟

I see them once a week.

هفته ای یک بار میبینمشون.

در پاسخ به این سوال باید از عباراتی که نشان دهنده ی تعداد دفعات است استفاده کنیم.

برای مثال:

Every day (هر روز), every weekend (هر آخر هفته), once a week (هفته ای یک بار), once a month (ماهی یک بار), twice a month (ماهی دو بار), three times a year (سه بار در سال), four times a month (چهار بار در ماه), …

استفاده کنیم.

How far is the bus station?

ایستگاه اتوبوس چقدر دور است؟

It’s a 10 minute walk.

۱۰ دقیقه پیاده رویه.

How many times has he taken the test?

او چند بار امتحان داده است؟

He has taken the test 2 times.

دو بار امتحان داده است.

همانطور که میبینید برای پاسخ به به این گونه سوالات از جواب بله یا خیر استفاده نمیکنیم.

امیدوارم این آموزش برای شما موثر بوده باشد.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

4.2/5 ( 17 نظر )
3.6 16 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

8 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
ایمان
ایمان
3 سال قبل

سلام، ممنون بابت توضیحات، اگه ویدئوی آموزش رو هم میساختید خیلی خوب میشد

مممم
مممم
3 سال قبل

Very good
Thank you for your informative and important content??

حمید رضا
حمید رضا
4 سال قبل

سلام خسته نباشید برای بنده یک سوال پیش اومد چرا جمله Where are you از فرمولی که بالا گفته بودید(Wh- word + فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی ) پیرویی نمیکنه؟

تحریریه ایزُلرن
Admin

سلام. ساختاری که گفتیم برای شرایطیه که شما یک فعل کمکی توی جمله داشته باشید. اما شرایطی که فعل اصلی شما to be باشه ساختار متفاوته در اون صورت میشه Wh word + to be + subject + …?

Rohollah bagheri vineh
Rohollah bagheri vineh
4 سال قبل

I am really grateful

تحریریه ایزُلرن
Admin

Thanks

maryamebrahimi
maryamebrahimi
4 سال قبل

hi<good job! Thanks for this helpful text ^__^

تحریریه ایزُلرن
Admin
Reply to  maryamebrahimi

درود

ممنون از لطف و همراهی شما

8
0
Would love your thoughts, please comment.x