صفات تفضیلی در انگلیسی (صفات برتر) یا comparative adjectives

صفات تفضیلی در زبان انگلیسی

صفات تفضیلی چیست؟

از صفات تفضیلی یا صفت برترین در انگلیسی برای مقایسه دو یا چند چیز یا فرد استفاده می‌شود.

در این درس آموزش زبان انگلیسی در وب سایت ایزولرن به بررسی نحوه ساختن و کاربرد صفت تفضیلی در انگلیسی می‌پردازیم.

فرض کنید می خواهید تفاوت های بین دو آدم، دو مکان، یا دو شیء را توصیف کنید. برای انجام این مقایسه می توانید از صفت های مربوط به آنها استفاده کنید؛ مثل کوتاهی، بلندی، زیبایی، زشتی، بزرگی، کوچکی، و … . اگر بگویید شخصی از یک شخص دیگر بلند تر است یا یک عروسک از عروسک دیگر زیبا تر است و یا یک فیلم از فیلم دیگر ترسناک تر است، از صفات تفضیلی در انگلیسی برای این مقایسه استفاده کرده اید.

مثال صفت برتر در انگلیسی

به جملات زیر نگاه کنید که درواقع مثال صفت برتر در انگلیسی هستند تا ببینید چطور از صفات تفضیلی در زبان انگلیسی برای توصیف این مقایسه ها استفاده می شود.

My bed is bigger than my sister’s.
تخت من بزرگتر از مال خواهرم است.

Your pencil is smaller than mine.
مداد تو کوچک تر از مال من است.

My father is taller than my mother.
پدر من بلند تر از مادرم است.

Today’s test was more difficult than yesterday’s test.
آزمون امروز سخت تر از آزمون دیروز بود.

Her husband is more serious than her.
همسر او جدی تر از خود او است.

Pop music is more popular than rock music.
موسیقی پاپ از موسیقی راک محبوب تر است.

 

همانطور که می بینید در جملات بالا از صفات تفضیلی انگلیسی برای مقایسه بین دو شخص، مکان، و اشیاء استفاده شده است.

حتما متوجه تفاوت سه جمله ی اول با سه جمله ی دوم شده اید. در زبان انگلیسی به دو روش می توانید صفات تفضیلی بسازید و برای انتخاب هر کدام از این دو روش باید به نکات مهمی توجه داشته باشید.

 

حتما بخوانید (مقاله مرتبط) : صفت در انگلیسی – کاربرد صفت در جمله انگلیسی

حتما بخوانید(مقاله مرتبط) : صفات عالی در انگلیسی

ساخت صفت تفضیلی در انگلیسی

در ادامه ی این درس با این نکته ها و قوانین ساخت صفت های تفضیلی آشنا خواهید شد.

 

صفت های تک سیلابی

بیایید قبل از هرچیزی با تعریف “سیلاب” یا “بخش” آشنا شویم. در زبان انگلیسی واژه ها بر اساس تعداد حروف صدا دارشان بخش می شوند. این حرف صدا دار شامل حروف “a, e, i, o, u” می باشند.

برای مثال کلمه ی “big” دارای یک حرف صدا دار “i” است. بنابراین این واژه تک سیلابی یا تک بخشی محسوب می شود. همینطور کلمات “tall” و “small” هر کدام تنها یک حرف صدادار “a” را دارند و این دو واژه نیز تک سیلابی هستند.

البته کلماتی هم هستند که به ظاهر بیشتر از یک حرف صدا دار دارند و ممکن است شما را گمراه کنند. مخصوصا کلماتی که در انتهایشان حرف “e” آمده باشد. مثل واژه ی “large”. تلفظ این واژه /lɑːrdʒ/ است و همانطور که می بینید حرف “e” در انتهای آن اصلا تلفظ نمی شود.

بنابراین هنگام تشخیص تک سیلابی یا چند سیلابی بودن یک کلمه به تعداد حروف صدا دار آن و اینکه آیا آن حروف در تلفظ کلمه خوانده می شوند یا خیر حتما توجه کنید.

صفت های تک سیلابی با اضافه کردن “er” در انتهای آنها ساخته می شوند.

نکته:

اگر سه حرف آخر کلمه یا صفتی، به ترتیب “بی صدا_ صدا دار_ بی صدا” باشد، حرف آخر آن صفت تکرار یا دوبل شده، وبعد er اضافه می شود. در غیر این صورت تنها er را به انتهای کلمه اضافه می کنیم.

مثال:

 

Comparative adjective
Bigger big
Hotter hot
Sadder sad
Fatter fat
Colder cold
smaller small

 

نحوه ی ساخت جملاتی که دارای صفات تفضیلی از نوع تک سیلابی هستند به این گونه است:

Noun (subject) + verb + comparative adj + than + noun (object) *
اسم (مفعول) + than + صفت تفضیلی + فعل + اسم (فاعل) *

 

The red car is faster than the black one.
ماشین قرمز از ماشین مشکی سریع تر است.

Canada is colder than Denmark.
کانادا از دانمارک سرد تر است.

 

صفت های دو سیلابی

کلمات دو سیلابی دارای دو حرف صدا دار هستند. برای مثال کلمه ی busy دارای دو حرف صدا دار “u” و “y” است و /ˈbɪzi/ تلفظ می شود. “bu” سیلاب اول و “sy” سیلاب دوم است.

همچنین واژه هایی مثل simple که دارای “e” ساکن در انتهایشان هستند، هنگام تلفظ آنها متوجه دو سیلابی بودن آنها می شوید.

فونتیک این واژه /ˈsɪmp(ə)l/ است و همانطور که می بینید دارای دو حرف صدا دار “I” و (ə) که اِ کوتاه تلفظ می شود می باشد. “sim” سیلاب اول و “ple” سیلاب یا بخش دوم واژه هستند.

صفت های دو سیلابی می توانند به دو روش تبدیل به صفت تفضیلی شوند. شما می توانید با اضافه کردن “er” در انتهای این صفات و یا more”” در ابتدای آنها صفت تفضیلی بسازید. هر دوی این روش ها می تواند درست و کاربردی باشد اما اگر در مواردی نسبت به انتخاب بهترین روش تردید پیدا کردید، برای اطمینان، از روش دوم که قرار دادن قید more در ابتدای صفت هست استفاده کنید.

 

comparative adjective
simpler simple
More careful Careful
More pleasant Pleasant*
More thoughtful Thoughtful*

 

به یاد داشته باشید برخی کلمات مانند دو صفت آخر جدول بالا دارای دو یا چند حرف صدا دار پشت سرهم هستند. این حروف به عنوان یک حرف تلقی و تلفظ می شوند.
نکته ی بسیار مهمی که باید توجه کنید این است که، صفت های دوسیلابی که به حرف “y” ختم می شوند، قبل از تفضیلی کردن، “y” را از انتهای کلمه حذف و به جای آن حرف “i” را قرار دهید و بعد “er” را اضافه کنید. این صفات همانند صفت های تک هجایی تفضیلی می شوند.

 

comparative adjective
happier happy
prettier pretty
easier easy
busier busy
heavier heavy
funnier funny

 

به جملات زیر که دارای ساختار تفضیلی یا مقایسه ای هستند نگاه کنید. دقت داشته باشید که در بعضی موارد than و صفت تفضیلی دوم که بعد از آن می آید حذف و در معنی جمله مستترمی شوند.

The new doll is prettier than the old one.

عروسک جدید از آن یکی قدیمی، زیباتر است.

I’ll be more careful what I say in the future.

من در آینده درباره ی چیزی که می گویم محتاط ترخواهم بود. (محتاط تر از گذشته)

 

“Less” از نظر معنی متضاد “more” است و می توان در ساختار منفی از آن استفاده کرد.

مثال:

 

Your second problem is less important than the first one.

 

مشکل دوم شما از اولی کم اهمیت تر است.

 

نکته:

صفاتی که به “y”, “er”, “ow”, “le” ختم می شوند، مانند صفت های تک سیلابی برای تفضیلی شدن در انتها er می گیرند.

مثال:

 

comparative positive
prettier pretty
cleverer clever
Yellower *yellow
stabler stable

 

*نکته: شاید تفضیلی کردن یا افزودن er به کلمه ی yellow که یک رنگ است عجیب به نظر برسد، اما به یاد داشته باشید که رنگ ها جزو صفات محسوب می شوند. برای مثال در عبارت “yellow car” به معنی ماشین زرد، yellow برای واژه ی car ، صفت محسوب می شود.

These flowers seem yellower today. (Yellower than before)
این گل ها امروز زردتر به نظر می رسند. (زردتر از قبل)

 

صفت های سه یا چند سیلابی

این صفت ها دارای سه یا چند حرف صدا دار هستند و برای ساخت صفات تفضیلی در انگلیسی باید قبل از آنها “more” بیاورید.

مثال:

 

comparative adjective
More colorful colorful
More serious ‘Se’rious
More difficult difficult
More popular popular

My sister’s dress is more colorful than mine.

لباس خواهرم رنگارنگ تر از مال من است.

 

صفات تفضیلی بی قاعده

در جدول زیر متداولترین صفات تفضیلی بی قاعده انگلیسی را مشاهده می کنید

 

comparative positive
more much
more many
better good
worse bad
less little
further / farther far

 

Your play was worse than my play. Believe me!

بازی تو بدتر از بازی من بود. باور کن!

He plays soccer better than I do.
او بهتر از من فوتبال بازی می کند.

We decided not to go any farther today.
ما تصمیم گرفتیم امروز دورتر نرویم.

چند نکته ی کلیدی درباره ی ساختار صفت تفضیلی در انگلیسی

بعضی مواقع ساختار صفات تفضیلی به موضوع واحدی اشاره دارد که با خودش مقایسه می شود.

Helen looks happier today. (than she did yesterday.)

هلن امروز خوشحال تر به نظر می رسد. (خوشحال تر از دیروز)

Since it has been repaired, the machine works more efficiently

.
از وقتی ماشین تعمیر شده، بهتر کار میکنه/ کارایی بهتری پیدا کرده.

 

در بعضی موارد صفات تفضیلی دوگانه مورد استفاده قرار می گیرند تا نشان دهند یک چیز به چیز دیگر بستگی دارد.

The deeper the roots are, the stronger the tree is.
هرچه ریشه ها عمیق تر باشند، درخت قوی تر است.

The longer she practiced, the more accurately she typed.
هرچه بیشتر تمرین می کرد، درست تر و دقیق تر تایپ می کرد.

گاهی اوقات عبارت “of the two” (از آن دو) در ساختار صفت تفضیلی مورد استفاده قرار می گیرند که در چنین مواردی قبل از ساختار صفات تفضیلی باید از حرف تعریف the استفاده کرد.

I think this painting is the more interesting of the two.
من فکر می کنم این نقاشی از بین آن دوتا قشنگ تر است.

Undoubtedly, of the two students, Eli works the harder.
بدون شک، از این دوتا دانش آموز، الی بیشتر/ سخت تر کار می کند.

 

در بعضی جملات ساختار تفضیلی نشان دهنده ی بالا رفتن درجه (مقدار) است.

As summer approached, the days seemed longer and longer.

همچنان که تابستان نزدیک می شد، روزها بلند تر و بلند تر به نظر می رسید.

He became more and more upset over the noise.

او بیشتر و بیشتر به خاطر سر و صدا آشفته می شد.

 

صفات زیر به خودی خود دارای معنی قطعی هستند و نمی توان به فرم تفضیلی درآورد.

(تک، خاص) Unique
(سرشار، موثر) Pregnant
(مُرده) Dead
(عالی) Perfect
(کشنده، مهلک) Fatal
(خالی) Empty

صفات و ضمایر نامعین در ساختار تفضیلی

 

Comparative Positive
Any other Any
Someone else Someone
All (of) the other All
Somewhere else Somewhere

 

ساختار برابری در زبان انگلیسی

عبارات the same as , as _ as, similar to, different from برای بیان برابری (equality) و یا نا برابری (inequality) در میان صفات انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند.

Brazil has about the same amount of coal as Norway.
برزیل تقریبا به اندازه ی نروژ زغال سنگ دارد.

Tom is as old as you, isn’t he?

تام هم سن تو است، نیست؟

امیدواریم این مطلب صفات تفضیلی در زبان انگلیسی برای شما مفید بوده باشید. اگر این مطلب برایتان مفید بود ما را به دوستانتان معرفی کنید و لینک مقاله را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید و در انتها اگر سوال یا نظری دارید حتما در بخش نظرات مطرح نمایید ما در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

3.8/5 ( 11 نظر )
3.8 13 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x