افعال to be در زبان انگلیسی

افعال to be در انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با موضوع گرامر افعال to be با شما همراه هستیم.

افعال to be در انگلیسی چیست؟

افعال to be در زبان انگلیسی یکی از مهم ترین افعال هستند. این افعال هم بعنوان فعل کمکی با افعال اصلی در جمله می آیند و هم میتوانند در بعضی از موارد به تنهایی معنی دار باشند ( در پاسخ به سوالات بله/خیر). در انگلیسی این افعال به چندین صورت صرف میشوند و صرف آنها برای فاعل های مختلف متفاوت میباشد که در این آموزش به آنها میپردازیم.

در واقع این افعال بی قاعده هستند. برای مثال فعل speak فقط دو حالت دارد، یعنی در زمان حال ساده برای فاعل های سوم شخص مفرد he, she, it و یا هر اسم مفرد دیگری به آن s سوم شخص اضافه میکنیم که میشود speaks. اما برای بقیه ی فاعل ها خود فعل speak بدون اضافه کردن چیزی می آید. فعل to be اینگونه نیست وبرای هر فاعلی به صورت متفاوتی صرف میشود.

همچنین درباره ی فرم های مثبت منفی و یا سوالی این افعال نیز با هم صحبت خواهیم کرد. در ابتدا به بررسی این افعال to be در زمان حال میپردازیم و سپس در زمان گذشته.

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/16-to be verbs.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

افعال to be در زمان حال

• ابتدا از حالت مثبت این افعال در زمان حال شروع میکنیم. برای فاعل های مختلف در زمان حال فعل to be به صورت زیر صرف میشود:

 

I (من) am
you (تو (مفرد)) are
he (او (مذکر)) is
she (او (مونث)) is
it (آن) is
we (ما) are
you ((شما (جمع) are
they (آنها) are

 

همانطور که میبینید برای فاعل های سوم شخص مفرد و یا هر اسم سوم شخص مفرد دیگری مثل Ali, Mike, Sarah در زمان حال فعل To be به صورت is صرف میشود.

برای فاعل I به صورت am و برای بقیه ی فاعل ها و اسامی جمع به صورت are.

فاعل it برای اشاره به یک شی و یک چیز است نه یک شخص و فاعل they هم میتواند به اشخاص اشاره کند و هم به چندین شی ء.

Subject + to be verb (am/is/are) + …

به این مثال ها دقت کنید:

I am a student

من یک دانش آموز هستم

.You are a student

تو یک دانش آموز هستی

.He is a student

او (مذکر) یک دانش آموز هست

.She is a student

او (مونث) یک دانش آموز هست

.We are students

ما دانش آموز هستیم

.You are students

شما (جمع) دانش آموز هستید

.They are students

آنها دانش آموز هستند

 

ما میتوانیم این فرم ها را به صورت کوتاه شده نیز بنویسیم.

 

I’m I am
you’re you are
he’s he is
she’s she is
it’s it is
we’re we are
you’re you are
they’re they are

منفی کردن افعال to be

 

• برای منفی کردن افعال to be کافی است برای تمامی فاعل ها، فقط کلمه ی منفی ساز not را بعد از فعل to be صرف شده اضافه کنیم.

Subject + to be verb (am/is/are) + not + …

(I am not happy (I’m not happy

من خوشحال نیستم

(You are not happy (you aren’t happy/ you’re not happy

تو خوشحال نیستی

(He is not happy (he isn’t happy/ he’s not happy

او (مرد) خوشحال نیست

(She is not happy (she isn’t happy/ she’s not happy 

او (زن) خوشحال نیست

(It is not beautiful (it isn’t beautiful/ it’s not beautiful

آن (چیز) زیبا نیست

(We are not happy (we aren’t happy/ we’re not happy

 
ما خوشحال نیستیم

(You are not happy (you aren’t happy/ you’re not happy

شما خوشحال نیستید

(They are not happy (they aren’t happy/ they’re not happy

آنها خوشحال نیستند

 

در بالا مشاهده میکنید که حالت کوتاه منفی شده برای is همان isn’t و برای are همان aren’t است.

باید به این نکته توجه داشته باشید که شما هم میتوانید از حالت کوتاه شده استفاده کنید و هم از حالت بلندتر.

هر دو حالت کاملا درست هستند. و فرم منفی کوتاه شده هم دو حالت دارد که استفاده از هر دو حالت هم درست است.

در اینجا لازم است چند نکته را یادآوری کنیم.

اولین نکته این است که نمیتوانیم هر دو فرم کوتاه شده را هم زمان با هم استفاده کنیم و فقط باید از یکی از آنها استفاده کنیم یعنی نمیتوانیم بگوییم he’sn’t.

دومین نکته این است که فاعل I استثنا است و فقط یک حالت منفی کوتاه شده دارد که آن I’m not است و نمیتوانیم بگوییم I amn’t.

سوالی کردن افعال to be

• برای سوالی کردن ساختار افعال to be هم فقط کافی است جای فاعل و فعل to be را عوض کنیم.

To be verb (am/is/are) + subject+ …?

?I am = Am I

?You are = Are you

?He is = Is he

?She is = Is she

?It is = Is it

?We are = Are we

?You are = Are you

?They are = Are they

 

برای فاعل I هم میتوانیم سوال بپرسیم. برای مثال هنگامی که میخواهیم از خودمان یا درباره ی خودمان سوال بپرسیم.

?Am I a good teacher

آیا من معلم خوبی هستم؟

?Are you a student

آیا تو یک دانش آموز هستی؟

?Is he happy

آیا او (مرد) خوشحال است؟

?Is she a teacher

آیا او (زن) یک معلم است؟

?Is it red

آیا آن قرمز است؟

?Are we good students

آیا ما داریم دانش آموزان خوبی هستیم؟

?Are you home

آیا شما (جمع) در خانه هستید؟

?Are they angry

آیا آنها عصبانی هستند؟

این سوالها نمونه هایی از سوالات بله/خیر هستند. برای ساختن سوالات پرسشی با کلمات whدار از ساختار زیر استفاده میکنیم.

Wh- word + to be verb (am/is/are) + … ?

?What’s her name

نام او چیست ؟

?How old is Jaime

جیمی چند ساله است؟

 

?Where are you from

شما اهل کجایید؟

?When is Sarah’s birthday

تولد سارا چه زمانی است؟

?Who is at the door

چه کسی دم در است؟

 

• برای منفی کردن سوالات هم کلمه ی not را بعد از فعل کمکی to be صرف شده می آوریم و آن را مخفف میکنیم.

?Isn’t he home

آیا او خانه نیست؟

?Aren’t you hungry

آیا شما گرسنه نیستید؟

هم چنین میتوانیم کلمه ی منفی ساز Not را بعد از فاعل بیاوریم که این کاربرد رسمی است. یعنی بپرسیم

To be verb+ subject (فاعل) + not + … ?

?Is he not home

?Are you not hungry

افعال to be در زمان گذشته

• ابتدا از حالت مثبت این افعال در زمان گذشته شروع میکنیم. برای فاعل های مختلف در زمان گذشته فعل to be به صورت زیر صرف میشود:

 

I (من) was
you (تو (مفرد)) were
he (او (مذکر)) was
she (او (مونث)) was
it (آن) was
we (ما) were
you ((شما (جمع) were
they (آنها) were

 

همانطور که میبینید برای فاعل I و فاعل های سوم شخص مفرد و یا هر اسم سوم شخص مفرد دیگری مثل Ali, Mike, Sarah در زمان گذشته فعل To be به صورت was صرف میشود.

برای بقیه ی فاعل ها و اسامی جمع به صورت were.

فاعل it برای اشاره به یک شی و یک چیز است نه یک شخص و فاعل they هم میتواند به اشخاص اشاره کند و هم به چندین شی ء.

Subject + to be verb (was/were)+ …

به این مثال ها دقت کنید

.I was a student

من یک دانش آموز بودم

.You were a student

تو یک دانش آموز بودی

 

.He was a student

او (مذکر) یک دانش آموز بود

 

.She was a student

او (مونث) یک دانش آموز بود

 

.We were students

ما دانش آموز بودیم

 

.You were students

شما (جمع) دانش آموز بودید

 

.They were students

آنها دانش آموز بودند

• نکته ی بسیار مهم این است که فعل to be در زمان گذشته ساده در انگلیسی حالت کوتاه شده ندارد.

یعنی نمیتوانیم بگوییم

I was = I’s

You were = you’re

 

• برای منفی کردن هم کافی است برای تمامی فاعل ها فقط کلمه ی منفی ساز not را بعد از فعل to be صرف شده اضافه کنیم.

Subject + to be verb (was/were) + not + …

(I was not happy (I wasn’t happy

من خوشحال نبودم

(You were not happy (you weren’t happy

تو خوشحال نبودی

(He was not happy (he wasn’t happy

او (مرد) خوشحال نبود

(She was not happy (she wasn’t happy

او (زن) خوشحال نبود

(It was not beautiful (it wasn’t beautiful

آن (چیز) زیبا نبود

(We were not happy (we weren’t happy

ما خوشحال نبودیم

(You were not happy (you weren’t happy

شما خوشحال نبودید

(They were not happy (they weren’t happy

آنها خوشحال نبودند

 

همانطور که در بالا مشاهده میکنید ما میتوانیم این فرم های منفی را به صورت کوتاه شده نیز بنویسیم.

فرم کوتاه شده برای فاعل های I, he, she, it و یا هر اسم مفرد دیگری wasn’t و برای بقیه ی فاعل ها یا اسامی جمع بصورت Weren’t است.

• برای سوالی کردن هم فقط کافی است جای فاعل و فعل to be را عوض کنیم.

To be verb (was/were) + subject+ …?

?I was = was I

?You were = Were you

?He was = Was he

?She was = Was she

?It was = Was it

?We were = Were we

?You were = Were you

?They were = Were they

برای فاعل I هم میتوانیم سوال بپرسیم.

برای مثال هنگامی که میخواهیم از خودمان یا درباره ی خودمان سوال بپرسیم.

?Was I hungry

آیا من گرسنه بودم؟

?Were you a teacher

آیا تو یک معلم بودی؟

Was he happy?

آیا او (مرد) خوشحال بود؟

Was she sad?

آیا او (زن) ناراحت بود؟

Was it rainy?

آیا هوا بارانی بود؟

Were we happy?

آیا ما شاد بودیم؟

Were you home?

آیا شما (جمع) خانه بودید؟

Were they present?

آیا آنها حاضر بودند؟

مانند سوالات منفی در زمان حال ساده باز هم میتوانیم بعد از فعل کمکی was/were کلمه ی منفی ساز not را بیاوریم و سوال بپرسیم.

Wasn’t he hungry?

او گرسنه نبود؟

Weren’t they happy?

آنها خوشحال نبودند؟

Wasn’t that man a doctor?

آن مرد دکتر نبود؟

برای ساختن سوالات پرسشی با کلمات whدار از ساختار زیر استفاده میکنیم.

Wh- word + to be verb (was/were) + … ?

Where were you last night?

شما دیشب کجا بودید؟

What was your homework?

تکلیفت چی بود؟

Who were with you?

چه کسانی با تو بودند؟

When was his birthday?

تولد او چه زمانی بود؟

How old was she when she left home?

وقتی خانه را ترک کرد چند سالش بود؟

 

افعال to be در زمان های استمراری

رایج ترین کاربرد زمان استمراری این است که برای چیزی که در زمان حال، در حال اتفاق افتادن است یا اینکه در گذشته در حال اتفاق افتادن بود استفاده شود.

برای ساختن جملات در زمان های استمراری به فعل کمکی to be نیاز داریم تا در کنار فعل اصلی بیاید و فعل زمان استمراری بگیرد.

به این شکل:

Subject (فاعل) + to be verb (am/is/are/was/were) (not) + verb (فعل) + ing

I

I am learning English .

من دارم انگلیسی یاد میگیرم

They were trying to study.

آنها داشتند تلاش میکردند که مطالعه کنند.

When he called me, I was eating dinner.

وقتی او با من تماس گرفت در حال خوردن شام بودم

She isn’t listening to music.

او در حال گوش کردن به موسیقی نیست.

John is being helpful.

جان خیلی موثر عمل میکند.

همانطور که میبینید از فعل to be مناسب استفاده کردیم و سپس از فعل اصلی جمله به اضافه ی ing برای نشان دادن استمرار استفاده کرده ایم.

در مثال اخر هم فعل اصلی جمله be بوده است که در زمان استمراری باید ing بگیرد.

پس اگر فعل اصلی جمله be باشد فرم استمراری آن being میشود.

• فعل to be در حالت past participle یا همان اسم مفعول (قسمت سوم فعل) بصورت Been صرف میشود.

اسم مفعول در زمان های کامل (حال کامل ساده و استمراری، گذشته ی کامل ساده و استمراری) و جملات مجهول استفاده میشود و برای تمامی فاعل ها یکسان است.

She has been busy all day.

او کل روز مشغله داشته است. (حال کامل ساده)

I have been waiting for you since 8.

از ساعت ۸ منتظرت بوده ام. (حال کامل استمراری)

The books have been written by William Shakespeare.

کتابها توسط شکسپیر نوشته شده اند (مجهول)

Mike and Nina have been running for an hour.

مایک و نینا بمدت یک ساعت در حال دویدن بوده اند. (حال کامل استمرای)

They were wet because it had been raining all morning.

اونها خیس بودند چون کل روز هوا در حال باریدن بوده است. (گذشته کامل استمراری)

 

• بعد از افعال کمکی مدال مانند may, might, can, could, shall, should, will, would فعل to be بصورت be می آید و برای همه ی فاعل ها یکسان است.

He can be a teacher.

اون میتونه یک معلم باشه.

It may be raining tomorrow.

فردا ممکنه بارانی باشه.

You should be home at 9.

باید ساعت ۹ خانه باشی.

She will be doing her homework tomorrow morning.

او فردا صبح در حال انجام تکالیفش خواهد بود.

Jack may be a doctor.

ممکنه جک یک دکتر باشه.

امیدوارم این آموزش برای شما موثر بوده باشد.

 

کاربرانی که این آموزش را مطالعه نموده اند، به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

5/5 ( 6 نظر )
4.1 7 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x