ضمایر موصولی در انگلیسی (ضمایر نسبی)

ضمایر موصولی در انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی در وب سایت ایزولرن با مبحث ضمایر موصولی در انگلیسی یا ضمایر نسبی از بخش گرامر زبان انگلیسی در خدمت شما کاربران عزیز هستیم.

ضمایر موصولی به انگلیسی Relative Pronouns نامیده می شوند که گاهی به انها ضمایر نسبی در انگلیسی هم می گویند. در این مطلب به موارد زیر و کاربرد ضمایر موصولی در انگلیسی خواهیم پرداخت:

۱- عبارات موصولی و ضمایر موصولی چیست؟

۲- اهمیت یادگیری ضمایر موصولی

۳- انواع ضمایر موصولی و کاربرد آن ها

۴- عبارات موصولی وصفی و غیر وصفی

۵- نکات مهم در رابطه با ضمایر موصولی

 

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/32-relative pronouns.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

عبارات موصولی و ضمایر موصولی در انگلیسی چیست؟

عبارات موصولی عباراتی هستند که راجع به اسم اطلاعاتی می دهند و به واسطه ضمایر موصولی به اسم ها مرتبط می شوند. ضمایر موصولی عبارت(clause) وابسته را معرفی می کند و آن را به یک عبارت (clause)مستقل متصل می کند. این ضمیر می تواند در نقش فاعل عبارت و یا مفعول بیاید که در این صورت از کلمه دیگری برای ارجاع به اسم استفاده نمی کنیم.

This is my university, the place where I met the most influential person in my life.

 

اینجا دانشگاه من است، جایی که تاثیر گذار ترین شخص زندگیم را ملاقات کردم.

The woman who is talking is my teacher.

خانمی که صحبت می کند معلم من است.

 

اهمیت یادگیری ضمایر موصولی

ضمایر موصولی برای برقراری ارتباط بین دو عبارت استفاده می شوند و از آن جایی که clause ها به طور کلی جزو گرامر پیشرفته هستند و ما با استفاده از آن ها می توانیم جملات پیچیده تری بسازیم یادگیری مبحث ضمایر موصولی به عنوان بخشی از همین عبارات، امری ضروری و اجتناب نا پذیر است.

در ادامه به طور مفصل هر کدام از آنها را معرفی و کاربرد آن ها را شرح می دهیم.

انواع و گرامر ضمایر موصولی در انگلیسی

در اینجا به بررسی انواع و گرامر ضمایر موصولی در انگلیسی می پردازیم

۱- Who (کسی که)

برای ارجاع به شخص یا افراد از Who استفاده می کنیم که هم می تواند ضمیر فاعلی باشد و هم مفعولی. ضمیر مفعولی شدن who در مکالمات روزمره امری عادی و پرکاربرد است ولی در مکالمات و مکاتبات رسمی از آن استفاده نمی کنیم.

ضمیر فاعلی :

The boy who called me was my neighbor.

پسری که به من زنگ زد همسایه من است.

She is the student who is studying at Oxford University.

او دانشجویی است که در دانشگاه آکسفورد درس می خواند.

 

ضمیر مفعولی :

The boy who I called was my neighbor.

پسری که بهش زنگ زدم، همسایه من است.

This is the man who I was talking about.

این همان مردی هست که راجع بهش حرف می زدم.

 

۲- Whom (کسی که)

 

برای ارجاع به شخص یا افراد از whom استفاده می کنیم که فقط نقش مفعولی می گیرد. از این ضمیر در موقعیت های کاملا رسمی استفاده می کنیم.

 

The boy whom I called was my neighbor.

پسری که بهش زنگ زدم، همسایه من است.

This is the man whom I was talking about.

این همان مردی هست که راجع بهش حرف می زدم.

 

The murder whom I visited told me everything about the event.

قاتلی که ملاقات کردم همه چیز را راجع به حادثه به من گفت.

 

۳- Which(چیزی که)

برای ارجاع به اشیا و حیوانات کاربرد دارد که هم می تواند ضمیر فاعلی باشد و هم مفعولی.

ضمیر فاعلی :

This is the movie which can amuse me.

این فیلمی هست که می تواند من را سرگرم کند.

The elephant which lives in Africa is bigger than the one in Asia.

فیلی که در آفریقا زندگی می کند از فیلی که در آسیاست بزرگتر است.

 

ضمیر مفعولی :

The book which I bought yesterday is in the bookshelf.

کتابی که دیروز خریدم در قفسه کتاب است.

The University in which I teach is located in Gorgan.

دانشگاهی که من در آن تدریس می کنم در گرگان است.

 

۴- Whose (که)

برای نشان دادن مالکیت استفاده می شود. هم ضمیر فاعلی است وهم مفعولی.

ضمیر فاعلی :

 

He is a person whose occupation involves a lot of risks.

او کسی است که شغلش خطر های زیادی را شامل می شود.

Shakespeare was an English poet whose works are outstanding.

شکسپیر شاعر انگلیسی بود که که آثارش برجسته هستند.

ضمیر مفعولی:

He is the poet whose works I have studied thoroughly.

او شاعری هست که که من آثارش را به طور کامل خوانده ام.

۵- Where (که- جایی که)

برای ارجاع به مکان کاربرد دارد.

This was my school, where I learned how to read.

این مدرسه من بود جایی که خواندن را آموختم.

Falsafi is the hospital where my sister works as a nurse.

فلسفی بیمارستانی است که خواهرم در آنجا به عنوان پرستار کار می کند.

 

۶- That (که)

ضمیر موصولی That به عنوان جایگزین who- which –whom می تواند بیاید آن هم فقط در عبارات موصولی تعریف کننده که defining relative clause هستند هم در نقش فاعل و هم در نقش مفعول می آید.

The boy that called me was my neighbor.

This is the man that I was talking about.

The book that I bought yesterday is in the bookshelf.

 

عبارات موصولی وصفی و غیر وصفی (Defining Relative Clause and Non-defining relative Clause)

 

 Defining Relative Clause یا همان عبارات موصولی وصفی همانطور که از اسمشان پیداست بعد از اسم می آیند و آن را بهتر مشخص می کنند که ضمایر موصولی who-whom-which-that را در خود دارند. بدون وجود این ضمایر موصولی مشخص نمی شود که کدام شخص یا چیز مد نظر است.

 

Find someone who can help you to learn English effectively.

کسی را پیدا کن که بتواند به تو کمک کند که انگلیسی را به شکل موثری یاد بگیری.

 

It’s a movie which will amuse you.

 

این فیلمی هست که تو را سرگرم خواهد کرد.

The girl that is buying a blouse is my sister.

دختری که بلوز می خرد خواهر من است.

 

 Non-defining relative Clause که عبارات موصولی غیر وصفی هستند اطلاعات اضافی راجع به اسم می دهد و اسم خاصی را معین و یا توصیف نمی کنند و بیشتر در زبان نوشتاری رایج هستند. That در این نوع عبارات استفاده نمی شود.

نکته مهم در این گونه عبارات این است که عبارت وابسته را از طریق یک ویرگول یا دو ویرگول که بستگی دارد عبارت وابسته در انتهای جمله بیاید یا در وسط، از عبارت پایه و اصلی جدا می کنیم.

به مثال های زیر توجه کنید:

 

We visited Milad tower, which is the symbol of Tehran.

 

ما از برج میلاد، که نماد تهران هست دیدن کردیم

 

Mr. Alavi, who was my high school English teacher, died yesterday.

آقای علوی که معلم زبان دبیرستانم بود دیروز فوت کرد.

 

My brother, who lives in Turkey, sometimes comes and visits us.

 

برادرم، که در ترکیه زندگی می کند، بعضی اوقات می آید و به ما سر می زند.

Mr. Ahmadi, whom I admire, invited me to the ceremony.

آقای احمدی، کسی که تحسینش می کنم، مرا به مراسم دعوت کرد

 

نکات مهم در رابطه با ضمایر موصولی

 Who و whom وwhich در زبان گفتاری زمانی که فقط اسم مشخصی را معین می کنند می توانند با that جایگزین شوند.

 

He is eating the pizza which you cooked.

He is eating the pizza that you cooked.

 

I saw the man who you were talking to.

I saw the man that you were talking to.

 

در defining relative clause ، وقتی که ضمیر موصولی مفعول واقع شود می توان آن را حذف کرد.

 

Maybe there is an operator that you can ask your question.

 

Maybe there is an operator you can ask your question.

 

در defining relative clause از ویرگول استفاده نمی کنیم.

It’s a movie which will amuse you. ( درست)

 

It’s a movie, which will amuse you. ( نادرست)

در non- defining relative clause، نمی توان ضمیر موصولی را حذف کرد، عبارت وابسته حتما باید دارای ضمیر موصولی باشد که با ویرگول از عبارت اصلی جدا شده باشد.

My new apartment, which I have redesigned, is lovelier than the previous one.

My new apartment, I have redesigned, is lovelier than the previous one. (نادرست)

 

ضمایر موصولی باید نزدیک به اسمی باشند که آن را مشخص می کنند وگرنه معنی جمله تغییرخواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید:

The apartment that she lives in is near the coast.

آپارتمانی که او در آن زندگی می کند نزدیک ساحل است.

The apartment is near the coast that she lives in.

آپارتمان نزدیک ساحلی است که او در آن زندگی می کند.

 

در مثال اول اسمی که مشخص می شود apartment است و در مثال دوم coast.

 

بعد از ضمایر نامعین مثل anybody-anyone-anything-anywhere-somebody-something- nobody-nothing-all ، اعداد ترتیبی مثل first-second-third-fourth … و صفات عالی از ضمیر موصولی that استفاده می کنیم.

مثال:

Anything that he said was correct.

 

هر آنچه که او گفت درست بود.

It is the second quarrel that I see today.

 

این دومین دعوایی هست که امروز می بینم.

 

It is the most difficult exam that I have ever seen.

 

این سخت ترین امتحانی هست که تا به الان دیده ام.

 

He said something that I can’t remember now.

او یک چیزی گفت که الان نمی توانم به خاطر بیاورم.

 

زمانی که در عبارات موصولی (relative clause) از حروف اضافه استفاده می کنیم دو جا را می توان برای آن ها در نظر گرفت:

۱٫ قبل از ضمیر موصولی (رسمی)

۲٫ در انتهای عبارت موصولی (غیررسمی)

 

This is the apartment in which my brother lives. (رسمی)

 

This is the apartment which my brother lives in. (غیررسمی)

 

بعد از حروف اضافه از who و that استفاده نمی کنیم.

 

I enjoy the team with whom I cooperate.

 

I enjoy the team with who I cooperate. ( نادرست)

This is the apartment in which my brother lives.

This is the apartment in that my brother lives. ( نادرست)

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند، به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

5/5 ( 7 نظر )
2.8 5 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

4 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
ازاده جعفري
ازاده جعفري
4 سال قبل

من براي ازمون ارشد درس ميخونم
باور كنيد براي دريافت جزوات ميليوني پول دادم ولي امروز كه با سايت شما اشنا شدم
بهشون زنگ زدم و گفتم واقعا چرا از اساتيد مجربي مثل اين سايد استفاده نكردن ، عالي و فوقالعاده ، مسلط ، سريع ، واضح و هر انچه كه معيار يه اموزشه بينقصه ، واقعا ازتون ممنونم ، گرچه هيچ بهاي براي زحمات شما پرداخت نكردم ولي بيشترين استفاده را از سايت و مباحث شما در زمينه زبان انگليسي بردم ، كاش براي بقيه دروس هم اموزش داشتين ، با تشكر و ارزوي جبران زحماتتون در اين سايت

تحریریه ایزُلرن
Admin

درود و خوشحالیم که مطالب آموزشی وب سایت ایزولرن برای شما مفید بودن.
امیدواریم با ارائه آموزش ها و دوره های آتی هم بتوانیم خدمات مناسب و در خور کاربران ارائه کنیم.

امیر حسین
امیر حسین
5 سال قبل

عالی بود

تحریریه ایزُلرن
Admin

درود

4
0
Would love your thoughts, please comment.x