حروف ربط در زبان انگلیسی یا Conjunction

Conjunction حرف ربط

در این درس آموزش انگلیسی در وبسایت ایزولرن به بررسی حروف ربط در زبان انگلیسی یا conjunctions in English می پردازیم.

در این درس مباحث زیر از گرامر کلمات ربط در انگلیسی به طور کامل پوشش داده می شوند:

۱) حرف ربط چیست؟

۲) انواع حروف ربط در انگلیسی

۳) کاربرد حرف ربط در زبان انگلیسی

۴) نکات مهم در رابطه با نقطه گذاری در مبحث حروف ربط در انگلیسی

 

حروف ربط در انگلیسی چیست؟

حروف ربط انگلیسی در واقع کلماتی هستند که کلمات و عبارات , و شبه جمله ها (phrases and clauses)را به هم مرتبط می کنند.

با استفاده از حروف ربطی می توان جملات طولانی تر و پیچیده تری ساخت. بدون استفاده از حروف ربطی به ناچار باید جملات پیچیده را به شکل جملات کوتاه و ساده نوشت نکته مهمی که باید به آن توجه داشت نحوه استفاده از این کلمات است.

به عنوان مثال کلمه قبل یا عبارت قبل از and با بعد آن باید به یک شکل باشد.

Ali can read English texts fluently and accurately. (درست)

 

Ali can read English texts fluently and accurate.(نادرست)

انواع حروف ربط در زبان انگلیسی

حروف ربط در انگلیسی به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شوند.

حروف ربط هم پایه یا Coordinating Conjunctions

حروف ربط وابسته ساز یا Subordinating Conjunctions

حروف ربط دوتایی یا جفتی Correlative conjunctions

قیدهای ربطی یا Conjunctive adverbs

جدول حروف ربط در زبان انگلیسی

 

And- or – but- so – yet- for- nor Coordinating Conjunctions

حروف ربط هم پایه

As- because-  since-though –although- if- after- while –  whereas- even if- even though- once- now that- unless- whenever- only- only if – in order that- by the time Subordinating Conjunctions

حروف ربط وابسته ساز

Either… or – neither… nor- both …and-  not only … but also- whether… or – such …that- as much … as- Correlative Conjunctions

حروف ربط دوتایی یا جفتی

Accordingly-However- in addition-furthermore-moreover- therefore- thus- finally- in conclusion- in summary- also- likewise- similarly- instead- rather-anyway—otherwise-subsequently Conjunctive adverbs

قیدهای ربطی

 

 

حروف ربط هم پایه یا Coordinating Conjunctions

این دسته از حروف ربطی برای برقراری ارتباط بین کلمات یا phrases and clauses (عبارات و شبه جمله ها) می آیند که در جمله دارای ارزش گرامری یکسان هستند که به اصطلاح حروف ربطی هم پایه می گویند. یعنی در این حالت ارتباط بین کلمات با هم یا phrase ها با هم و یا clause ها با هم برقرار هست.

 

 این حروف در ابتدا یا انتهای جمله نمی آیند، بلکه در وسط جمله قرار می گیرند.

 

زمانی که این حروف دو کلمه یا عبارت را با هم مرتبط می کنند، نیازی به استفاده ویرگول نیست.

 

I like pizza and Spaghetti.

من پیتزا و ماکارونی دوست دارم.

 

He can speak fluently and accurately.

 

او می تواند روان و با دقت صحبت کند.

 

 زمانی که این حروف ربط بین بیش از دو کلمه یا عبارت ارتباط برقرار می کند بعد ار اولین کلمه یا عبارتی که به حالت سریالی دنبال هم می آیند و به هم مرتبط هستند ویرگول قرار می گیرد و این عمل ویرگول گذاری تا قبل از آخرین کلمه یا عبارت ادامه پیدا می کند و بعد از آن یکی از حروف ربطی هم پایه می آید.

 

I really love Shakespeare’s works like Hamlet, Othello, Macbeth, and King Lear.

 

من واقعا آثار شکسپیر مثل هملت، اتللو، مکبث و شاه لیر را دوست دارم.

I’m still thinking about buying a flower, a present, or a gift card for mother’s day.

 

من همچنان در حال فکر کردن برای خرید گل، یک هدیه یا کارت هدیه برای روز مادر هستم.

 

اگر این حروف بین دو شبه جمله مستقل (Clause) بیایند بعد از شبه جمله اول باید از ویرگول استفاده کرد.

I’m starving, so I ordered a pizza, a hamburger and a bowl of salad.

من خیلی گرسنمه، برای همین یک پیتزا، یک همبرگر و یک کاسه سالاد سفارش دادم.

She tried hard to find a job, but she couldn’t find a proper one.

او برای پیدا کردن کار خیلی تلاش کرد، اما نتوانست یک شغل مناسب پیدا کند.

 

در زبان انگلیسی هفت کلمه در تقسیم بندی (coordinating conjunctions) قرار می گیرند که کافیست سرنام آنها را حفظ کنید تا به راحتی آن ها را به خاطر بیاورید.

FANBOYS

For- And- Nor- But- Or- Yet- So

۱) For برای بیان دلیل و هدف استفاده می شود مثل Because عمل می کند.

این کاربرد برای for قدیمی شده است و در مکالمات روزمره کاربرد چندانی ندارد؛ کاربرد دیگرش در متون ادبی هست.

I prefer not to tell him everything, for I don’t want him to become sad.

ترجیح می دهم همه چیز را به او نگویم، به خاطر اینکه نمی خواهم او ناراحت شود.

I can’t trust him, for certainly he would lie to us.

نمی توانم به او اعتماد کنم، چونکه قطعا به ما دروغ می گوید.

 

۲) And برای اضافه کردن اطلاعات به معنای ” و ” ،”همچنین” و “علاوه بر این ها” به کار می رود.

I can read and write.

من می توانم بخوانم و بنویسم.

He will visit London and Manchester next month.

او ماه بعد از لندن و منچستر دیدن می کند.

 

۱) Nor برای بیان گزینه های منفی به معنای (نه این، نه آن- هیچ یک) به کار می رود.

I neither like Physics nor Mathematics.

من نه فیزیک را دوست دارم و نه ریاضی را.

 

Ali seems neither happy nor sad which is somehow odd.

علی نه خوشحال به نظر می رسد و نه ناراحت که چیز عجیبیه.

 

۲) But برای بیان دو چیز مخالف یا دو عبارت مخالف می آید و معنی “ولی- اما” می دهد.

 

Ali Won’t be at the party, but his brother might.

علی در مهمانی نخواهد بود، ولی برادرش احتمالا می آید.

 

In fact he didn’t intend to tell a lie, but he did to save his brother.

 

در واقع او نمی خواست که دروغ بگوید، ولی گفت تا برادرش را نجات بدهد.

 

۳) Or برای بیان گزینه ها و آپشن ها و همینطور احتمالات به کار می رود و معنی “یا” دارد.

Is he your father or your uncle?

او پدر شماست یا عمویتان؟

 

We can go to the seaside, or we can stay at home.

 

می توانیم به ساحل برویم یا اینکه خانه بمانیم.

 

۴) Yet یک ایده متضاد را مطرح می کند که به شکل منطقی از ایده قبلی پیروی می کند (شبیه به but هست)  و معنی “با این حال، با این وجود” را می دهد.

 

It is an expensive house, yet it worth buying.

این یک خانه گران هست، با این حال ارزش خریدش را دارد.

 

He has lost all his money, yet he never seems to be disappointed.

او تمام پولش را از دست داده است، با این وجود هرگز نا امید به نظر نمی رسد.

 

۵) So که بیانگر تاثیر و نتیجه است و معنای “بنابراین، از این رو” دارد.

I couldn’t solve my problem, so I preferred to ask my professor to help me.

 

من نتوانستم که مشکلم را حل کنم، بنابراین ترجیح دادم که از استادم بخواهم به من کمک کند.

 

I have to protect you, so I can’t let you go alone.

من باید از تو محافظت کنم، برای همین نمی توانم اجازه بدهم که تنها بروی.

 

حروف ربط وابسته ساز یا Subordinating Conjunctions

 

حروف ربطی وابسته ساز یا غیر هم پایه به این نام معروفند چرا که یک شبه جمله مستقل(independent clause) را به یک شبه جمله وابسته(dependent clause) مرتبط می کنند، یعنی دو طرف این حروف ربطی یکسان نیستند از اینرو غیر هم پایه نامیده می شوند.

به نقطه گذاری ها در دو حالت ممکن توجه کنید:

 

Dependent clause, Independent clause

 

Independent clause+ dependent clause

 

شبه جمله مستقل می تواند به تنهایی و مستقل مثل یک جمله کامل معنی را برساند و برای کامل شدنش نیازی به اطلاعات اضافی ندارد. مثل:

Ali couldn’t pass the English test.

علی نتوانست در آزمون زبان قبول شود.

 

 شبه جمله وابسته اطلاعات بیشتر و اضافی را به شبه جمله مستقل اضافه می کند و معنای آن کامل نیست و برای کامل شدن باید به شبه جمله مستقل وصل شود.

این ها جملات کاملی نیستند مثل :

 

Since he was careless in the class.

از آنجایی که(چراکه) در کلاس بی دقت بود.

 

 حال دو شبه جمله را با استفاده از حروف ربطی با هم یکی می کنیم:

 

Ali couldn’t pass the English test since he was careless in the class.

علی نتوانست در آزمون زبان قبول شود از آنجایی که(چراکه) در کلاس بی دقت بود.

 

Since he was careless in the class, Ali couldn’t pass the English test.

 

از آنجایی که(چراکه) در کلاس بی دقت بود، علی نتوانست در آزمون زبان قبول شود.

 

• در ادامه جمله هایی را آورده ایم که با حروف ربط وابسته ساز کامل شده اند:

 

مثال حروف ربط وابسته ساز در انگلیسی

 I will tell you everything after I have known the truth.

همه چیز را به تو خواهم گفت بعد از این که حقیقت را بفهمم.

 

Although the weather was cold, we enjoyed our trip.

اگر چه هوا سرد بود، از سفرمان لذت بردیم.

 As long as you think like this, I can’t forgive you.

مادامی که اینطور فکر می کنی، نمی توانم تو را ببخشم.

 

Because I have to take care of my younger brother, I can’t come to the party tonight.

به خاطر اینکه باید از برادر کوچکترم مراقبت کنم، امشب نمی توانم به مهمانی بیایم.

 

 Do your homework before the party.

تکالیفت را قبل از مهمانی انجام بده.

If you try hard, you will win the contest.

اگر سخت تلاش کنی، مسابقه را خواهی برد.

How long is it since Ali last went to the Stadium?

از زمانی که علی آخرین بار به استادیوم رفت چقدر می گذرد؟

 

I’ll keep on trying until I reach my goals.

به تلاشم ادامه می دهم تا وقتی که به اهدافم برسم.

 

♦ Unless something unexpected occurs, I’ll come to your birthday party.

اگر اتفاق غیر منتظره ی نیفتد، جشن تولدت خواهم آمد.

 

 I had a great Professor when I was at university.

استاد ماهری داشتم وقتی که در دانشگاه بودم.

 

 I was watching the football match while my father was asleep.

داشتم فوتبال تماشا می کردم زمانی که پدرم خواب بود .

 

حروف ربط دوتایی یا جفتی Correlative conjunctions

حروف ربط دوتایی یا جفتی نوعی از حروف ربطی هستند که جفت می آیند و عبارت بعد هر کدام از این جفت ها باید یکسان باشد.

کاری که این حروف ربطی می کنند این است که با هم کار می کنند (co)و دو قسمت جمله را به هم وصل می کنند( relative) .

 

مثال حروف ربط دوتایی یا جفتی در زبان انگلیسی

 

I’d like both the pizza and the spaghetti.

من هم پیتزا می خواهم و هم ماکارونی.(هم این و هم آن- هر دو)

 

I’ll have either the pizza or the spaghetti.

من یا پیتزا یا ماکارونی می خواهم.( یا این یا آن- یک مورد)

 

The weather is neither sunny nor cloudy.

 

هوا نه آفتابی هست و نه ابری. ( نه این و نه آن- هیچ کدام)

 

He seemed unsure whether to accept or reject.

او به نظر مردد می آمد که آیا قبول کند یا رد.

 

Ali not only damaged his car in the accident but also injured two persons.

علی نه تنها به ماشینش در تصادف خسارت زد بلکه دو نفر را هم مجروح کرد.

 

قیدهای ربطی یا Conjunctive adverbs

 

قیدهای ربطی چون بین دو شبه جمله مستقل ارتباط برقرار می کنند به آن ها قید های ربطی می گویند.

نکته مهم در ارتباط با این قید ها نقطه گذاری مناسب است.

• اگر قید بلافاصله بعد از شبه جمله اول بیاید می توان قبل از آن ؛ یا . گذاشت ولی بعد قید باید از ، استفاده کرد.

• اگر قید در وسط شبه جمله دوم بیاید قبل و بعد آن باید ، گذاشت.

مثال قیدهای ربطی در انگلیسی

 

 

• Ali loves watching football match on TV. However, his brother hates it.

علی عاشق تماشای بازی فوتبال در تلویزیون است. اما، برادرش از این کار متنفر است.

 

• I thought our plan is flawless; however, I have now discovered some inaccuracies.

من فکر می کردم برنامم بی نقص باشد. اما الان فهمیدم که چندتا اشکال دارد.

• There is still much to debate. We will, therefore, continue this discussion at our next seminar.

 

هنوز بحث های زیادی مانده است. بنابراین، این مبحث را در سمینار بعدی ادامه می دهیم.

 

• It didn’t make me sad. Indeed, I would be pleased to help.

این من را ناراحت نکرد.در واقع، خوشحال می شوم کمک کنم.

• A Skillful writer, Shakespeare was, moreover, a poet of great sonnets

شکسپیر نویسنده ماهری بود،علاوه بر این شاعر غزل های عالی بود.

• My parents supported me. Otherwise, I couldn’t have afforded the journey.

پدر و مادرم از من حمات کردند. در غیر این صورت نمی توانستم از پس هزینه های سفر بر بیایم.

 

امیدواریم این مطلب حروف ربط در زبان انگلیسی برای شما مفید بوده باشید. اگر این مطلب برایتان مفید بود ما را به دوستانتان معرفی کنید و لینک مقاله را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید و در انتها اگر سوال یا نظری دارید حتما در بخش نظرات مطرح نمایید ما در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

4.3/5 ( 6 نظر )
5 4 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x