اسامی ملکی در زبان انگلیسی

اسامی ملکی در انگلیسی

در این مطلب آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن قصد داریم شما زبان آموزان عزیز را با قواعد اسامی ملکی در زبان انگلیسی آشنا سازیم، پس با ما همراه باشید.

فرم ها و اسامی ملکی در زبان انگلیسی

فرم ها و اسامی ملکی به همراه اسم های افراد، گروهی از افراد، کشورها و حیوانات استفاده می شوند. اسامی ملکی ، مالکیت یک چیز بر چیز دیگر را نشان می دهند. مالکیت به انگلیسی و نشان دادن مالکیت یک اسم بر اسم دیگر در زبان انگلیسی بسیار ساده است و به دو روش این رابطه نشان داده می شود:

۱٫ افزودن پسوند ‘s به اسم مالک ( به این حرف، s مالکیت در زبان انگلیسی می گوییم)

۲٫ استفاده از حرف اضافه of

نکته : در بحث اسامی ملکی مورد اول به مراتب رایج تر از مورد دوم می باشد.

در زبان فارسی برای نشان دادن مالکیت یک اسم، اسم مملوک اول می آید و اسم مالک آن دوم و رابطه ی مالکیت با کسره ای در انتهای اسم مملوک نشان داده می شود. به یک مثال توجه کنید:

کتابِ علی

“کتاب” مملوک و “علی” مالک و “کسره” نشان دهنده ی مالکیتِ علی بر کتاب است.

به این نکته باید توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی ساختار اسامی ملکی کمی متفاوت است. حال ما در ادامه به بحثی کامل پیرامون اسامی ملکی در انگلیسی خواهیم پرداخت.

اسامی ملکی در انگلیسی

قاعده ی کلی: در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت یک اسم، به اسم مالک پسوند s و ‘ و یا هر دو ‘s که به آن S مالکیت در زبان انگلیسی می گوییم اضافه می شود و اسم مملوک در ادامه می آید.

مثال را ببینید:

Sister’s bag

کیفِ خواهر

sister has a bag = it is sister’s bag

این کیفِ خواهر است= خواهر کیف دارد.

” sister” اسم مالک و ” bag” اسم مملوک و “‘s ” مالکیت sister بر bag را نشان می دهد.

چند مثال دیگر:

Boy’s socks

جورابِ پسر

Boy has socks= these are boy’s socks

اینها جورابِ پسر هستند= پسر جوراب دارد.

The man’s coat

کتِ مرد

The man has a coat= It is man’s coat

این کتِ مرد است= مرد کت دارد

The girl’s jump rope

طنابِ دختر

The girl has a jump rope= It is the girl’s jump rope

این طنابِ دختر است= دختر طناب دارد.

Sarah’s backpack

کوله پشتیِ سارا

David’s kite

بادبادکِ دیوید

The kitten’s toy

اسباب بازیِ بچه گربه

The lion’s roar

غرشِ شیر

The bird’s nest

لانه یِ پرنده

نکته: جایگاه اسم مالک و مملوک در زبان فارسی و انگلیسی برعکس هم هستند.

قواعد ساختاری اسامی ملکی در زبان انگلیسی 

۱ اسم های جمع (plural nouns) که در آخرشان نشانه ی s- جمع دارند، s مالکیت نمی گیرند و فقط اپوستروف ” ‘ ” می گیرند.

به مثالهای زیر توجه کنید:

 

Eggs

تخم ها

Trucks

کامیونها

Witches

جادوگران

Parents

والدین

Chairs

صندلی ها

Airplanes

هواپیماها

Tables

میزها

Dishes

ظرفها

Cherries

آلبالوها

Clocks

ساعتها

Judges

قاضی ها

Umbrellas

چترها

Candies

شکلاتها

Bathrooms

حمام ها

Knives

چاقوها

Members

عضوها

Potatoes

سیب زمینی ها

Horses

اسب ها

Armchairs

صندلی ها

Babies

بچه ها

به مثالهای زیر توجه کنید:

Parents’books

کتابهای والدین

Umbrellas’handles

دسته یِ (های) چترها

Tables’ legs

پایه های میزها

Members’ votes

رایِ (های) اعضا(ها)

Cherries’ trees

درختان آلبالو

Eggs’ color

رنگِ تخم ها

dishes’ shelves

قفسه های ظرفها

Withes’ balls

توپ های جادوگرها

Knives’ blades

تیغه یِ چاقو ها

Bathrooms’ soap

صابونِ حمام (ها)

Babies’ pillows

متکای (های) بچه ها

Airplanes’ wings

بالهای هواپیما(ها)

Clocks’ hands

دسته های ساعت ها

Horses’ hooves

سم های اسب ها

Candies’ taste

مزه ی شکلات ها

Trucks’ wheels

چرخهای کامیونها

Potatoes’ skin

پوست سیب زمینی(ها)

۲- اسم های جمع (collective nouns) که پسوند نشانه جمع s- ندارند، از قاعده کلی تبعیت می کنند و s’ می گیرند.

اسم جمع به گروهی از مردم، حیوانات، شی و … که به صورت یک واحد هستند، گفته می شود.

متداولترین اسامی جمع در زبان انگلیسی در جدول زیر آمده است:

 

Board

هیئت امنا

Class

کلاس,دسته,طبقه

Panel

هیئت, گروه متخصصان

Army

لشکر,سپاه,ارتش

Family

خانواده

Jury

هیئت ژوری, داوران

Staff

کارکنان

Gang

گروه تبهکاران

Team

گروه, دسته

Audience

حضار

Committee

هیئت, کمیته,کمیسیون

Council

شورا

Crowd

جمعیت

Orchestra

گروه ارکستر

Group

گروه,دسته ,انجمن

Band

دسته موسیقی

People

مردم

Faculty

استادان دانشکده

Couple

زوج

Association

انجمن, اتحاد

Men

مردان

Women

زنان

Mice

موشها

Children

بچه ها

 

در این زمینه به مثالهای زیر توجه کنید:

The class’s silence

سکوتِ کلاس

The family’s member

عضوِ خانواده

The jury’s decision

تصمیمِ داوران

The team’s celebration

جشنِ گروه

The audience’s attention

توجهِ حضار

The council’s vote

رای شورا

Crowd’s favorite

علاقه یِ جمع

Board’s choice

انتخاب هیئت امنا

Group’s idea

نظرِ گروه

The couple’s house

خانه یِ زوج

Faculty’s member

عضو هیئتِ علمی دانشگاه

Women’s clothes

لباس خانمها

Children’s toys

اسباب بازی بچه ها

Mice’s trap

تله یِ موش ها

۳- اگر دو نفر، دو شی و … به طور مشترک مالک چیزی باشند، s’ به آخر اسم دوم اضافه می شود:

 

Mike and Jennifer’s car is new.

ماشینِ مایک و جنیفر نو است.( مایک و جنیفر یک ماشین مشترک دارند.)

Alex and Mary’s room is big.

اتاق الکس و مری بزرگ است.(اتاق الکس و مری مشترک است.)

Husband and wife’s vow

پیمان زن و شوهر

Alex and Tom’s fame

شهرت الکس و تام

Salt and pepper’s flavors

مزه ی نمک و فلفل

Shirt and pants’ costs

قیمتِ پیراهن و شلوار

توجه: در این حالت فعل جمله بصورت مفرد (singular) می آید.

 

۴- اگر دو نفر به طور جداگانه هر کدام مالک چیزی باشند، S’ به انتهای هر دو اسم اضافه می شود.

برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

Mike’s and Jennifer’s cars are new.

ماشین های مایک و مری هر دو نو هستند.(هر کدام ماشین جدا و مخصوص به خود را دارند.)

Alex’s and Mary’s rooms are big.

اتاقهای الکس و مری بزرگ هستند.( هر کدام اتاق جداگانه دارند.)

Alice’s and Anna’s dresses are pink and white.

پیراهن آلیس و آنا صورتی و سفید است.(هر کدام پیراهن جدا دارند.)

توجه: دقت کنید که فعلِ جمله جمع (plural) آمده است.

 

۵- اگر اسم مفرد به –s ختم شود، از قاعده ی کلی تبعیت می کند و S’ می گیرد

Bus’s wheel

چرخِ اتوبوس

Moss’s color

رنگِ خزه

Class’s hours

ساعت هایِ کلاسی

Boss’s car

ماشینِ رئیس

Godess’s beauty

الهه یِ زیبایی

 

۶- اسامی عام که به s- ختم می شود, فقط اپوستروف ” ‘ ” می پذیرند.

The Smiths’ house

خانه یِ خانواده یِ اسمیت

Mr. Jones’ music club

کلوبِ موسیقیِ آقای جونز

Mrs. James’ wallet

کیفِ پولِ خانم جیمز

Texas’ weather

آب و هوای تگزاس

Charles’ book

کتابِ چارلز

Bess’ sneakers

کتونی های بس

نکته: در هنگام تلفظ آخرِ اسم مالک صدای ز: می دهد.

نکته: در اسمهای مفردی که به s- ختم می شوند، در گذشته S’ به انتهای اسم اضافه می شد ولی این قاعده امروزه منسوخ شده و تنها اپوستروف اضافه می شود. شاید یکی از دلایل آن تلفظ سخت آن بوده باشد.

مثال:

 

The Smiths’s house

Charles’s book

Bess’s sneakers

 

کاربرد اسامی ملکی در انگلیسی

• متداوال ترین کاربرد اسامی ملکی در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت یک اسم بر اسم دیگر است

John’s car

ماشینِ جان

Girl’s toy

اسباب بازیِ دختر

Fish’s eggs

تخمِ ماهی

Teacher’s book

کتابِ معلم

County’s rules

قوانینِ کشور

House’s roof

سقفِ خانه

Room’s lamp

لامپِ اتاق

 

• کاربرد دیگر اسامی ملکی برای بیان محلی که کسی در آنجا کار یا مطالعه می کند و یا وقت می گذراند.

به مثالهای زیر دقت کنید:

Ali goes to this office: this is Ali’s office.

علی به این اداره می رود: این اداره یِ علی است.

Kate sleeps in this bed: this is kate’s bed.

کیت روی این تخت خوابیده است:این تختِ کیت است.

The child plays with toys: they are child’s toys.

بچه با اسباب بازیها بازی می کند: آنها اسباب بازی های بچه است.

Tom drives the red car: it is Tom’s car.

تام با ماشینِ قرمز رانندگی می کند: آن ماشینِ تام است.

 

• اسامی ملکی در انگلیسی برای بیان رابطه ی بین افراد یا اشیا به کار برده می شود

Jennifer’s mom is very gentle.

مادرِ جنیفر خیلی مهربان است.

Kate’s teacher doesn’t answer her phone.

معلمِ کیت تلفنِ کیت را جواب نمی دهد.

 

• اسامی ملکی برای بیان مالکیت موضوعات انتزاعی و غیر ملموس ( intangible things) نیز کاربرد دارد.

برای درک بهتر، نمونه های زیر را ببینید:

People’s idea

نظرِ مردم

Orange’s taste

مزه یِ پرتقال

Mike’s dream

خیالاتِ مایک

Class’s atmosphere

جوِ کلاس

Teacher’s patience

صبرِ معلم

Politician’s hypocrisy

تزویرِ سیاستمداران

Flower’s smell

بویِ گلها

Juice’s flavor

مزه یِ آبمیوه

Jennifer’s imagination

تصوراتِ جنیفر

و اما تعدادی از عبارات بالا را در جمله ببینید:

 

The class’s atmosphere is friendly.

جوِ کلاس دوستانه است.

 

Orange’s taste is sour.

مزه ی پرتقال ترش است.

 

The flower’s smell is great .

عطرِ گل عالیه.

 

• اسامی ملکی که به مکان خاص و کلیسا و دانشگاه و … مربوط می شود.

به مثالها توجه کنید:

The dentist’s

I have an appointment at the dentist’s at five o’clock’.

من ساعت پنج وقتِ ملاقات دندانپزشکی دارم.

Saint Anthony’s

The prayer at Saint Anthony’s asks for help in finding missing items.

عابد در کلیسای سنت آنتونی برای پیدا کردن اشیا مفقود شده کمک خواست.

The grocer’s

He stopped at the grocer’s to get some cheese.

او در بقالی ایستاد تا مقداری پنیر بخرد.

Mac Donald’s

Shall we go to Mac Donald’s for lunch?

ناهار بریم رستورانِ مک دونالد؟

اصطلاحات رایجی که S’ (اس مالکیت) دارند:

 

A day’s work

کارِ روزانه

A stone’s throw away

خیلی نزدیک

For God’s sake

محضِ رضای خدا

A month’s pay

پرداخت ماهانه

At death’s door

خیلی مریض, در حالِ مرگ

For Christ’s sake

محضِ رضایِ خدا

Month’s work

کارِ ماهانه

Mind’s eye

در خیالات,تصویر سازی ذهنی,رویا پردازی کردن

In God’s name

محضِ رضایِ خدا

In a year’s time

در طولِ یک سال

 

Today’s newspaper

روزنامه ی امروز

 

For heaven’s sake

محضِ رضایِ خدا

 

به کاربرد عبارات فوق در جملات زیر توجه کنید

Come on, for God’s sake?

محضِ رضایِ خدا بس کن!

It is only a show, for Christ’s sake.

محض رضای خدا آن فقط یک نمایش است.

In God’s name what are you doing?

محضِ رضای خدا چکار می کنید؟

Don’t lie for heaven’s sake.

محض رضایِ خدا دروغ نگو!

His school is a stone’s throw away from his home.

مدره ی او خیلی نزدیک خانه اش است.

Jack was so ill that he was at death’s door for a week.

جک خیلی بیمار بود و به مدت یک هفته در حالِ مرگ بود.

In my mind’s eye, I saw him to be a very successful man.

در خیالاتم دیدم که او مردِ خیلی موفقی بود.

I read a criminal story in today’s newspaper.

یک داستان جنایی در روزنامه ی امروز خواندم.

ضمایر ملکی possessive pronouns

حالت ملکی برای ضمایر استفاده نمی شود و در این حالت ضمایر ملکی ثابت و مشخصی وجود دارد.

 

 

ضمایر ملکیpossessiive pronouns

 

صفات ملکیdeterminers possessive

Mine

مالِ من

My

مالِ من

Yours

مالِ تو

     Your

مالِ تو

His

مالِ او مذکر

His

مالِ او مذکر

Hers

مالِ او مونث

Her

مالِ او مونث

——-** Its

مالِ آن

Ours

مالِ ما

Our

مالِ ما

Yours

مالِ شما

Your

مالِ شما

Theirs

مالِ آنها

 

Their

مالِ آنها

 

** حتما به این نکته توجه داشته باشید که it’s به تنهایی به عنوان ضمیر ملکی استفاده نمی شود.

نکته: صفات ملکی در انگلیسی ضمیر نیستند ولی در جمله شبیه ضمایر ملکی عمل می کنند و هر دو نشان می دهند که چه چیزی به چه کسی تعلق دارد.

صفات ملکی همانند دیگر صفت ها قبل از اسم (موصوف) می آیند و مالکیت آن را ننشان می دهند اما ضمایر ملکی در جایگاه فاعل و یا مفعول جایگزین عبارت اسمی می شوند و مالکیت آن را نشان می دهند.

به مثالهای زیر دقت کنید:

This dress is mine.

این لباس مالِ من است.

This is my dress.

این لباس مالِ من است.

The coat in the closet is yours.

کتِ داخل گنجه مالِ توست.

Your coat is in the closet.

کتِ تو در گنجه است.

The car is his.

ماشین مالِ اوست.

Tom has his own car.

تام ماشینِ خودش را دارد.

The beautiful house is hers.

خانه ی زیبا مالِ اوست.

Her house is beautiful.

خانه ی او زیبا است.

 

———–

The company increased its profit.

شرکت سودِ خودش را افزایش داد.

The new big house is ours.

خانه ی بزرگِ جدید مالِ ماست.

Our new house is bigger than our last one.

خونه ی جدید ما از قدیمی بزرگتر است.

These cars are yours.

اینها ماشین شما هستند.

 

I see your cars.

من ماشین شما را دیدم.

The company is theirs.

کارخانه مالِ آنهاست.

They invest their money in the company

.آنها پولشان را در کارخانه سرمایه گذاری کردند.

 

 

ضمایر ملکی نا معین در انگلیسی indefinite possessive pronouns

ضمایر ملکی نا معین در انگلیسی در رابطه با کسی یا چیزی نا مشخص و مبهم هستند و ضمایر ملکی نامعین هم مالکیت آن شخص یا چیز نا مشخص را نشان می دهند:

 

ضمایر ملکی نا معین indefinite possessive pronouns

 

ضمایر نا معین indefinite pronouns

 

One’s

مالِ یکی

One

یکی

No one’s

مالِ هیچکس

No one

هیچکس

Someone’s

مالِ کسی

Someone

کسی

Each one’s

مالِ هر یک

Each one

هر یک

Everybody’s

مالِ هر کس

Everybody

هر کس

Anybody’s

مالِ هیچ کس

Anybody

هیچ کس

Somebody’s

مالِ کسی

Somebody

کسی

Nobody’s

مالِ هیچ کس

Nobody

هیچ کس

Another’s

مالِ دیگری

Another

دیگری

Each other’s

مالِ همدیگر

Each other

همدیگر, یکدیگر

Something’s

مالِ چیزی

Something

چیزی

 

به مثالهای زیر توجه کنید:

One has cut one’s finger.

یکی انگشتش را برید.

She rejected anyboy’s help.

او کمکِ هیچ کس را قبول نکرد.

مالکیتِ کلمات مرکب و هایفندار( hyphenated and compound words)

در این بخش به بررسی مالکیت در کلمات مرکب و هایفن دار می پردازیم

 اسامی ملکی مفرد singular possessive nouns

Middle class’s income

درآمد قشر متوسط جمعه

Real estate’s decrease

کاهش دارایی

Iran post office’s stamp

تمبر اداره ی پست ایران

t-shirt’s logo

لوگویِ تیشرت

sister-in-law’s advice

نصیحت خواهر شوهر/خواهر خانم

mother-in-law’s recipe

دستورالعملِ مادر شوهر/مادر خانم

 اسامی ملکی جمع plural possessive nouns

Half sisters’ bedrooms

اتاق خواب هایِ خواهران ناتنی

Bus stops’ repair

تعمیر ایستگاههای اتوبوس

Bean- cans’ shape

شکل قوطی هایِ کنسرو

Ten- year-olds’ waiting

انتظارِ ده ساله

 

مالکیت در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی

در انگلسیی آمریکایی مالکیت برای اشیا بی جان inanimate things استفاده می شود

The laptop ‘s cord

سیمِ لپتاپ

House’s roof

سقفِ خانه

The book’s cover

جلدِ کتاب

 

اما در انگلیسی بریتانیایی مالکیت برای اشیا بی جان استفاده نمی شود

The laptop cord

سیمِ لپتاپ

House roof

سقفِ خانه

The book cover

جلدِ کتاب

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند، به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

5/5 ( 6 نظر )
1 1 vote
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x