ضمایر ملکی در انگلیسی Possessive Pronouns

ضمایر ملکی (Possessive Pronouns)

در این درس آموزش زبان انگلیسی در وب سایت ایزولرن با مبحث ضمایر ملکی در انگلیسی یا Possessive Pronouns همراه شما کاربران عزیز هستیم.

 

ضمیر ملکی در انگلیسی چیست؟

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی ضمایری هستند که مالکیت یا صاحب بودن را در یک جمله نشان می دهند. ضمایر ملکی متداول را در جدول زیر مشاهده می کنید . این ضمایر به یک اسم یا عبارت اسمی که اخیرا در جمله استفاده شده است اشاره می کنند.

 

جدول ضمایر ملکی انگلیسی

در جدول زیر شما می توانید بخشی از جدول ضمایر انگلیسی مربوط به ضمایر ملکی را مشاهده کنید:

 

His

مال او (مذکر)

Hers

مال او (مونث)

Yours

مال تو

Mine

مال من

 

___

Theirs

مال آنها

Yours

مال شما

Ours

مال ما

 

نمونه جملات ضمایر ملکی

 

برای آشنایی با کاربرد این ضمایر به چند مثال برای ضمایر ملکی می پردازیم:

 

That pen is my pen, not your pen.

آن خودکار خودکار من است، نه خودکار تو.

 

این جمله شاید از نظر گرامری اشکالی نداشته باشد اما ظاهر درستی ندارد و انگلیسی زبانان از جملاتی با این فرم و ساختار استفاده نمی کنند. برای پرهیز از تکرار یک اسم در جمله از ضمایر ملکی استفاده می کنیم.

That pen is mine, not yours.

آن خودکار مال من است نه مال تو.

ضمایر ملکی مالکیت را بیان می کنند. این ضمایر جانشین اسم و صفت ملکی می شوند.
این ضمایر می توانند فاعل و شروع کننده ی یک جمله باشند:

 

I don’t like your purse. Mine is better.

من کیف تورا دوست ندارم. مال من بهتر است.

همچنین این ضمایر به عنوان مفعول جمله نیز می آیند.

I don’t like your purse. Do you like mine?
من کیف تورا دوست ندارم. تو مال مرا دوست داری؟

همانطور که می بینید ضمیر ملکی mine در جمله ی اول فاعل جمله شده و در جمله ی دوم مفعول جمله است.

 

نکته:

هر ضمیر ملکی برای اسم های مفرد و جمع یکی است. مثال:

Mark: “is it your pencil?”

آن مداد تو است؟

Me: “yes it’s mine.”

بله مال من است.

Mark: “are they your pencils?”

آنها مدادهای تو هستند؟

Me: “yes they’re mine.”

.بله آنها مال من هستند

 

همانطورکه می بینید در مثال اول کلمه ی pencil (مداد) یک اسم مفرد است که برای مالکیت این اسم از ضمیر اول شخص mine استفاده شده. درمثال دوم نیز از همین ضمیر ملکی برای مالکیت دادن به اسم جمع pencils (مدادها) استفاده شده است. بنابراین مفرد یا جمع بودن یک اسم، تغییری در ضمیر ملکی آن ایجاد نمی کند.

 

نمونه جملات ضمایر ملکی

در زبان انگلیسی هفت ضمیر ملکی وجود دارد و دراین درس شما همه ی آنها را یاد می گیرید.

اول شخص مفرد:

A: Is this your watch?

این ساعتِ تو است؟

B: Yes it’s mine.

بله مال من است.

 

(این ضمیر در حالت فاعلی I است و صفت ملکی آن my می باشد.)

 

دوم شخص مفرد:

“Hello Andrew. I like that car. Is it yours?”

سلام اَندرو. من آن ماشین را دوست دارم. آن مال توست؟

 

“I have a fast car but yours is faster.”

من یک ماشین پر سرعت دارم اما مال تو سریع تر است.

توجه:

 

در ضمیر ملکی yours، آپاستروفی ()وجود ندارد. پس در نوشتن آن دقت کنید تا به اشتباه آنرا your’s ننویسید.

(این ضمیر در حالت فاعلی you است و صفت ملکی آن your می باشد.)

 

سوم شخص مفرد (مذکر) :

Paul’s bike is blue but his is gray.

دوچرخه ی پاول آبیست اما مال او طوسی است.

Paul is going to sell his bike but Matt is going to keep his.

پاول قصد دارد دوچرخه اش را بفروشد اما مَت می خواهد مال خودش را نگه دارد.

 

(این ضمیر در حالت فاعلی he است و صفت ملکی آن his می باشد.)

 

سوم شخص مفرد (مونث) :

A: Why is Teresa wearing my earrings?
چرا ترسا گوشواره های مرا پوشیده است؟

B: They’re not your earrings. They’re hers.
آنها گوشواره های تو نیستند. آنها مال اوست.

A: Why is Teresa holding my bag?
چرا ترسا کیف مرا نگه داشته است؟

B: It’s not your bag. It’s hers.
آن کیف تو نیست. مال خودش است.

 

توجه:

در ضمیر ملکی hers، آپاستروفی ()وجود ندارد. پس در نوشتن آن دقت کنید تا به اشتباه آنرا her’s ننویسید.

(این ضمیر درحالت فاعلی she است و صفت ملکی آن her می باشد.)

 

سوم شخص مفرد (خنثی) :

Me: My neck is short but _____ is long.

گردن من کوتاه است اما _____ بلند است.

 

نکته ی مهم:

هیچ ضمیر ملکی برای سوم شخص مفرد خنثی (که شامل حیوانات، اشیاء، و …) وجود ندارد.

برای این موضوع دو راه حل وجود دارد:

 

الف) استفاده از صفت ملکی its + اسم

My neck is short but its neck is long.

گردن من کوتاه است اما گردن آن بلند است.

 

ب) استفاده از آپاستروفی () با مالک آن چیز + اسم

My neck is short but the giraffe’s neck is long.

گردن من کوتاه است اما گردن زرافه بلند است.

اول شخص جمع:

We bought a new house. It is ours.

ما یک خانه ی جدید خریدیم. آن مال ماست.

 

(این ضمیر درحالت فاعلی we است و صفت ملکی آن our می باشد.)

 

دوم شخص جمع:

You have a new laptop. It’s yours.

تو یک لپ تاپ جدید داری. آن مال شماست.

 

I have a laptop but it is old. Yours is newer.

من یک لپ تاپ دارم اما قدیمی است. مال شما جدید تر است.

 

(این ضمیر در حالت فاعلی you است و صفت ملکی آن your می باشد.)

 

سوم شخص جمع:

They have a new sofa. It is theirs.

آنها یک مبل جدید دارند. آن مال آنهاست.

 

My sofa is brown. Theirs is maroon.

مبل راحتی من قهوه ای است. مال آنها زرشکی است.

 

توجه:

در ضمیر ملکی theirs، آپاستروفی ()وجود ندارد. پس در نوشتن آن دقت کنید تا به اشتباه آنرا their’s ننویسید.

(این ضمیر درحالت فاعلی they است و صفت ملکی آن their می باشد.)

 

یک اشتباه رایج: Its یا It’s ؟

اشتباه رایجی که در میان زبان آموزان وجود دارد، گذاشتن آپاستروفی در ضمیر ملکی its است. در این صورت این ضمیر با فرم اختصاری it is که it’s است اشتباه گرفته می شود. دقت کنید که برای این ضمیر ملکی هرگز از آپاستروفی (’) استفاده نکنید.

 

WRONG: (The dog lost it’s leg in the fire.)

RIGHT: The dog lost its leg in the fire.

سگ پایش را در آتش سوزی از دست داد.

 

قبل از اسامی ing دار از صفات ملکی استفاده کنید:

We can count on her helping us.

ما می توانیم روی کمک او حساب کنیم.

Monica is a fine cook. Her cooking is excellent.

مونیکا یک آشپز خوب است. آشپزی او عالیست.

 

چند مثال برای ضمایر ملکی

If you lost your pen, you can borrow one of mine.

اگر خودکارت را گم کردی، می توانی یکی از مال من قرض بگیری.

 

These glasses appear to be hers.

به نظر می رسد این عینک مال او باشد.

 

I’ll show you to your room. Ours is next door.

من اتاقتان را نشانتان می دهم. مال ما بغلی است.

 

Hers was lost and mine was returned.

مال او مفقود و مال من بازگشت داده شد.

 

Mary is a friend of his.

ماری دوست او است.

 

از اشتباهات زیر اجتناب کنید:

(WRONG): (You may borrow one of my.)

RIGHT: You may borrow one of mine.

“مروری بر آنچه گفته شد:”

اشخاص ضمیر شخصی صفت ملکی ضمیر ملکی
اول شخص مفرد I my mine
دوم شخص مفرد you your yours
سوم شخص مفرد (مونث) she her hers
سوم شخص مفرد (مذکر) he his his
سوم شخص مفرد (خنثی) it its __
اول شخص جمع we our ours
دوم شخص جمع you your yours
سوم شخص جمع they their theirs

 

تمرین ضمایر ملکی 

در بخش زیر دو تمرین ضمایر ملکی برای شما آماده شده است:

 

We have three bicycles. If you don’t have one, you are welcome to use one of …… .
A) us
B) ours
C) our
D) ourselves

پاسخ صحیح گزینه ی B می باشد، زیرا ما به یک ضمیر ملکی در ادامه ی جمله نیاز داریم.

 

Joe’s keys are in the bag but where are …… ?
A: you keys
B: yours keys
C: yours
D: your’s

 

پاسخ صحیح گزینه ی C می باشد.

 

 

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

امیدواریم این مطلب ضمایر ملکی در زبان انگلیسی برای شما مفید بوده باشید. اگر این مطلب برایتان مفید بود ما را به دوستانتان معرفی کنید و لینک مقاله را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید و در انتها اگر سوال یا نظری دارید حتما در بخش نظرات مطرح نمایید ما در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

 

2.9/5 ( 10 نظر )
3.9 8 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x