صفات ملکی در انگلیسی Possessive adjectives

صفات ملکی Possessive adjectives

در این درس آموزش زبان انگلیسی در وب سایت ایزولرن میخواهیم درباره ی صفات ملکی در انگلیسی یا Possessive Adjectives صحبت کنیم.

صفات ملکی در انگلیسی چیست؟

صفات ملکی در انگلیسی صفاتی مانند My , your , his , her , its , our , their and whose می باشند. صفات ملکی قبل از یک اسم (یا ضمیر) قرار می گیرند تا نشان بدهند مالک آن چه کسی یا چه چیزی می باشد.

پس در این درس میخواهیم یاد بگیریم که این صفات ملکی کدام ها هستند؟ بعد از آنها چه نوع کلماتی می آیند؟

و در ادامه درباره ی صفت های ملکی ای که ممکن است در تلفظ و نوشتار زبان آموزان را دچار مشکل کنند و با فرم های دیگری اشتباه گرفته شوند صحبت میکنیم.

 

حتما بخوانید (مقاله مرتبط) : اسامی ملکی در انگلیسی

ابتدا قبل از توضیح دادن صفات ملکی با این موضوع شروع میکنیم که اصلا صفت چیست؟

صفت، کلمه‌ای است که یک اسم را توصیف می‌کند و در موردش توضیحات و اطلاعات بیشتری میدهد. در فارسی ما صفت را بعد از اسمی که میخواهیم درباره ی آن توضیح بیشتر بدهیم می آوریم.

برای مثال مداد یک اسم است اما وقتی بخواهیم اطلاعات بیشتری بدهیم و آن را توصیف کنیم میتوانیم از صفت های بی شماری استفاده کنیم. مانند
مداد آبی / مداد با کیفیت / مداد ایرانی

همانطور که میبینید “آبی / باکیفیت/ ایرانی” صفاتی هستند که توضیح و اطلاعات بیشتری درباره ی این مداد به ما میدهند و بعد از اسم “مداد” آمده اند.

اما جالب است بدانید این ترتیب – ترتیب صفت و موصوف – در انگلیسی برعکس فارسی است. یعنی اگر بخواهیم همین ترتیب را به انگلیسی برگردانیم میشود:

A blue pencil

صفت blue قبل از اسم pen آمده است.

اکنون به بررسی مفهوم مالکیت در صفات ملکی میپردازیم.

مالکیت نشان میدهد که کسی یا چیزی صاحب و مالک چیزی است. برای مثال اگر در فارسی بخواهیم نام کسی را بگوییم میگوییم:

اسم او زهرا است.

این ساختار بسیار ساده است اما اگر همین جمله را به انگلیسی برگردانیم میگوییم:

Her name is Zahra.

همانطور که میبینید قبل از اسم name از یک کلمه استفاده کرده ایم که مثل صفت آمده و مالکیت را نشان میدهد. به همین دلیل به Her صفت ملکی میگوییم.

اکنون به بررسی صفات ملکی برای فاعل های متفاوت میپردازیم.

مثال صفات ملکی در انگلیسی

به جملات زیر دقت کنید:

۱) I have a ruler. It’s my ruler.
My exam results were bad.

نتایج امتحان من بد بودند.

Do you think my sunglasses are good?

فکر میکنی عینک آفتابی من خوب است؟

I love my mother.

من مادرم را دوست دارم.

من یک خط کش دارم. این خط کش مال من است.

کلمه ی my یک صفت ملکی است که قبل از یک اسم (ruler) آمده است.

صفت ملکی توضیح میدهد که چه کسی یا چه چیزی مالک یک شی است. در این جمله my توضیح میدهد که آن خط کش مال من است و من مالک آن خط کش هستم. پس صفت ملکی my اول شخص مفرد است (مال من).

نکته:

صفت ملکی را قبل از یک اسم می آوریم. این قانون همیشه در انگلیسی ثابت است (همیشه در انگلیسی صفت قبل از اسم می آید)

۲) Jack? Is that your mobile phone?

جک؟ اون موبایل تو است؟

در اینجا صفت ملکی your است که قبل از اسم mobile phone آمده و سوال میکند که آیا موبایل مال تو است؟ پس صفت ملکی your دوم شخص مفرد است (مال تو).

Your laptop is heavy.

لپ تاپ تو سنگین است.

Your mother says that your shoes are dirty.

مادرت میگوید که کفشهای تو کثیف است.

Your eyes are red.

چشمات قرمز هستند.

نکته ی بسیار مهم:

دقت داشته باشید که you’re یک صفت ملکی نیست. همانطور که میدانید و در ویدئوهای قبلی آموختید you’re مخفف you are است.

You’re a good student = You are a good student.

تو دانش آموز خوبی هستی.

پس اگر بخواهیم مالکیت را نشان دهیم و صفت ملکی استفاده کنیم این جمله:

It’s you’re mobile phone.

کاملا غلط است (صفت ملکی Your هیچ آپاستروفی (’) ندارد). باید بگوییم:

It’s your mobile phone.

در گفتار هر دو به یک صورت تلفظ میشوند اما این موضوع در نوشتار بسیار مهم است.

۳) Mike has a new car. It’s his car.

مایک یک ماشین جدید دارد. این ماشین او است.

در اینجا صفت ملکی his است که قبل از اسم car آمده است و نشان میدهد که او (مرد) مالک آن ماشین است. پس صفت ملکی his سوم شخص مفرد مذکر است (مال آن مرد).

What do you know about his father?

درباره ی پدر او (مذکر) چه میدانی؟

He hasn’t done his homework yet.

او هنوز تکالیفش رو انجام نداده است.

His car is broken.

ماشین او (مذکر) خراب شده است.

۴) She has a new scarf. It’s her scarf.

او یک شال جدید دارد. این شال او است.

در اینجا صفت ملکی her است که قبل از اسم scarf آمده است و نشان میدهد که او (زن) مالک آن شال است. پس صفت ملکی her سوم شخص مفرد مونث است (مال آن زن).

She needs her dictionary to check the new words.

برای چک کردن کلمات جدید او به دیکشنری اش نیاز دارد.

This woman is her mother.

این زن مادر او (مونث) است.

Her cat is cute.

گربه ی او (مونث) بانمک است.

۵) There is a car over there. Its doors are white.

یک ماشین آنجا هست. درهای آن سفید است.

در اینجا صفت ملکی its است که قبل از اسم doors آمده است و نشان میدهد که آن (شی ء) مالک آن درها است.

همانطور که در آموزش های قبلی صحبت کردیم برای اشاره به اشیا و حیوانات از it استفاده میکنیم و در اینجا صفت ملکی its است.

از این صفت ملکی برای توصیف ویژگی های اشیا و حیوانات استفاده میکنیم. پس صفت ملکی its سوم شخص مفرد خنثی است (مال آن شی ء/ حیوان).

استثنا:

اگر یک حیوان خانگی باشد و برای آن شخصیت قائل باشیم برای بیان ویژگی های آن حیوان، بسته به جنسیت آن، از صفات ملکی his و یا her استفاده میکنیم.

Toby is our dog. His nose is orange!

توبی سگ ما است. دماغ آن نارنجی است!!!

We have a big house. Its windows are blue.

ما یک خانه ی بزرگ داریم. پنجره های آن آبی است.

This table has four legs. Its legs are old.

این میز چهار پایه دارد. پایه های آن قدیمی هستند.

نکته بسیار مهم:

صفت ملکی its به هیچ عنوان هیچ گونه آپاستروفی ندارد (’).

اگر بین حرف t و s یک آپاستروف بگذاریم (it’s) این حالت مخفف شده ی it is و یا it has است.

It’s a book = It is a book.

این یک کتاب است.

It’s gone = It has gone.

آن رفته است.

همانطور که میبینید it’s و its به یک صورت تلفظ میشوند اما بسیار متفاوت اند. پس باید در نوشتن آنها بسیار دقت کنیم.

تشخیص اینکه It’s مخفف it is است یا it has هم با توجه به شواهد موجود در جمله بسیار آسان است.

It’s doors are white.

این جمله غلط است.

چون میخواهیم درباره ی مالکیت صحبت کنیم و به صفت ملکی احتیاج داریم که همان its (بدون آپاستروف) است. پس باید بنویسیم:

Its doors are white.

اما اگر بخواهیم بگوییم آن خانه ی زیبایی است باید بگوییم:

It’s a beautiful house.

در اینجا معنی بودن میدهد نه معنی صفت ملکی. پس جمله ی:

Its a beautiful house.

هم غلط است.

۶) We have a new TV. It’s our TV.

ما یک تلویزیون جدید داریم. این تلویزیون ما است.

در اینجا صفت ملکی our است که قبل از اسم TV آمده است و نشان میدهد که ما مالک آن تلویزیون هستیم. پس صفت ملکی our اول شخص جمع است (مال ما).

We are happy. Today is our birthday.

ما خوشحال هستیم. امروز تولدمان است.

Our neighbor is very kind.

همسایه ی ما بسیار مهربان است.

We love our math teacher.

ما عاشق معلم ریاضی مان هستیم.

۷) You have a new cat. It’s your cat.

شما (جمع) یک گربه ی جدید دارید. این گربه ی شما (جمع) است.

در اینجا صفت ملکی your است که قبل از اسم cat آمده است و نشان میدهد که شما (جمع) مالک آن گربه هستید. پس صفت ملکی your دوم شخص جمع است (مال شما).

همانطور که دیدید صفت ملکی برای ضمایر دوم شخص مفرد و جمع هر دو your است. برای آنکه بفهمیم کدام یک مورد نظر است باید به جملات قبل و بعد دقت کنیم.

“Ali? Your phone is ringing”

“علی؟ تلفنت داره زنگ میخوره”

“Mr. and Mrs. Smith, your apartment is ready”.

“آقا و خانم اسمیت، آپارتمان شما آماده است”.

در جمله ی اول با نگاه کردن به Ali میفهمیم که گوینده یک نفر را خطاب قرار داده است پس صفت ملکی your را بعنوان صفت ملکی دوم شخص مفرد در نظر میگیریم.

اما در جمله ی دوم با نگاه کردن به Mr. and Mrs. Smith میفهمیم که گوینده دو نفر را خطاب قرار داده است پس صفت ملکی your را بعنوان صفت ملکی دوم شخص جمع در نظر میگیریم.

“Ladies! It’s your new room”.

خانم ها این اتاق جدید شما است.

Boys! Your parents are very good.

پسرا، پدرمادر شما خیلی خوبند.

۸) They have a new motorcycle. It’s their motorcycle.

آنها یک موتورسیکلت جدید دارند. این موتورسیکلت آنهاست.

در اینجا صفت ملکی their است که قبل از اسم motorcycle آمده است و نشان میدهد که آنها (جمع) مالک آن موتورسیکلت هستید. پس صفت ملکی their سوم شخص جمع است (مال آنها).

Their son is very polite.

پسر آنها خیلی مودب است.

You live in their apartment.

شما در آپارتمان آنها زندگی میکنید.

Their country is beautiful.

کشور آنها زیبا است.

نکته بسیار مهم:

صفت ملکی their به هیچ عنوان هیچ گونه آپاستروفی ندارد (’).

کلمه ای که دقیقا شبیه به این صفت ملکی تلفظ میشود there است. در واقع این دو بسیار با هم متفاوت هستند. their صفت ملکی است و بعد از آن یک اسم می آید اما there قید مکان است.

I like there car.

این جمله غلط است چون اینجا صفت ملکی میخواهیم. میخواهیم بگوییم ماشینی که آنها مالک آن هستند (متعلق به آنهاست) را دوست دارم.

پس این جمله درست است:

I like their car.

و اگر بخواهیم بگوییم دارم به آنجا میروم میگوییم:

I am going their.

غلط است چون there اینجا یک قید مکان است پس باید بنویسیم:

I am going there.

در نوشتن درست بسیار دقت کنید. این اشتباه بسیار رایج و در عین حال بسیار بزرگ است.

نکات مهم صفات ملکی

در زبان انگلیسی صفت ملکی با مالک خود مطابقت دارد نه با اسمی که بعد از آن می آید. به مثال زیر دقت کنید:

She has some pens. I lost the pens.

او (مونث) چند خودکار دارد. من خودکار ها را گم کردم.

اگر بخواهیم این جمله را با استفاده از صفت ملکی بنویسیم باید دقت کنیم که مالک خودکارها she است که سوم شخص مفرد مونث است پس صفت ملکی باید با آن مطابقت داشته باشد.

پس انتخاب درست Her خواهد بود.

I lost her pens.

صفت ملکی با اسم بعد از خود مطابقت ندارد. یعنی چون خودکارها جمع است نمیتوانیم صفت ملکی را جمع کنیم و بگوییم:

I lost hers pens.

در واقع کلمه ی hers اصلا در زبان انگلیسی یک صفت ملکی نیست.

و باز هم چون خودکارها جمع است در این شرایط نمیتوانیم از صفت ملکی جمع استفاده کنیم و بگوییم:

I lost their keys.

میدانیم که صفت ملکی با مالک خود مطابقت دارد نه با فاعل های دیگر در جمله.

یعنی در این مثال صفت ملکی ما نمیتواند با فاعل I مطابقت داشته باشد. یعنی در این شرایط نمیتوانیم بگوییم:

I lost my keys.

جدول صفات ملکی انگلیسی

در جدول زیر به صورت خلاصه تمامی صفات ملکی انگلیسی را میتوانید ببینید.

عدد شخص جنسیت ضمیر فاعلی صفت ملکی
 

 

مفرد

اول شخص زن/ مرد I my
دوم شخص زن/ مرد you your
 

سوم شخص

زن she her
مرد he his
خنثی it its
 

جمع

اول شخص زن/ مرد we our
دوم شخص       زن/مرد you your
سوم شخص زن/ مرد/ خنثی they their

 

صفت ملکی اول شخص مفرد (چه مذکر چه مونث): my مال من

صفت ملکی دوم شخص مفرد (چه مذکر چه مونث): your مال تو

صفت ملکی سوم شخص مفرد (مونث): her مال او

صفت ملکی سوم شخص مفرد (مذکر): his مال او

صفت ملکی سوم شخص مفرد (خنثی): its مال آن

صفت ملکی اول شخص جمع (چه مذکر چه مونث): our مال ما

صفت ملکی دوم شخص جمع (چه مذکر چه مونث): your مال شما

صفت ملکی سوم شخص جمع (چه مذکر چه مونث چه خنثی): their مال آنها

 

و دقت داشته باشید که صفات ملکی را با ضمایر مفعولی اشتباه نگیرید.

 

برای مطالعه درباره ی ضمایر مفعولی میتوانید به وبسایت ما مراجعه کنید.

 

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/19-possessive adjectives.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

امیدواریم این مطلب صفات ملکی در زبان انگلیسی برای شما مفید بوده باشید. اگر این مطلب برایتان مفید بود ما را به دوستانتان معرفی کنید و لینک مقاله را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید و در انتها اگر سوال یا نظری دارید حتما در بخش نظرات مطرح نمایید ما در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

 

 

3.7/5 ( 10 نظر )
3.4 7 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x