اسامی جمع در انگلیسی

اسامی جمع در زبان انگلیسی

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن با مبحث اسامی جمع در زبان انگلیسی همراه شما زبان آموزان عزیز هستیم.

اسامی جمع در انگلیسی

Collective nouns یا اسامی جمع در انگلیسی کلماتی هستند که به گروهی از انسان ها، حیوانات، و اشیا به عنوان یک واحد unit اشاره دارند. به عبارت دیگر، این اسامی همیشه جمع در انگلیسی نماینده ی تعدادی از افراد، حیوانات، یا اشیا هم جنس و مشابه خود می باشند. اسامی جمع در ظاهر مفرد هستند و نشانه ی جمع s- ندارند اما مفهوم جمع دارند.

در این مطلب آموزشی از وب ایزلرن قصد داریم شما را با متداولترین اسامی جمع در انگلیسی – با ارائه مثالهای متنوع و کاربرد آنها در جملات – آشنا سازیم. پس با ما همراه باشید.

در جدول زیر می توانید متداولترین اسامی جمع که برای انسان استفاده می شوند را مشاهده کنید:

host cast Minority Cabinet troup public family class
line bunch navy company pack team folk crowd
mob cloud party congregation tribe panel government crew
posse Patrol school corporation army band group audience
regiment body senate counccil people board jury committee
troop dynasty society department arry choir majority enemy
party hord staff firm bevy gang orchestra faculty

مثال اسم جمع در انگلیسی برای انسان

A class of students

A crowd of pepole

A panel of experts/judges

A band of musicians

A team of players

A board of directors

A choir of singers

A gang of thieves/prisoners

A troup of dancers

A pack of thieves

A patrol of policemen

A posse of policemen

An army of soldiers

A regiment of soldiers

An audience of listeners

A bevy of ladies

A body of men

A company of actors

A congregation of worshipers

A crew of soilors

A dynasty of kings

A group of dancers

A hord of savages

A hosst of angels

A line of kings

A mob of rioters

A staff of employees

A team of players

A tribe of natives

A troop of scouts

A troupe of artists

A cloud of witnesses

A party of friends

به تعدادی از این عبارات در جمله توجه کنید:

A crowd of people gathered in the street.

جمعیتی از مردم در خیابان جمع شده بودند.

An audience of listeners was fascinated by the lecture.

حضار شنونده مجذوب سخنرانی شده بودند.

A team of players was invited for an interview.

تیمی از بازیکنان به مصاحبه دعوت شدند.

A party of friends celebrates his birthday.

گروهی از دوستان, تولدش را جشن گرفتند.

 

متداولترین اسامی جمع که برای حیوانات بکار می رود

 

tribe pack army Herd
swarm nest drove brood
troop plague flock hive
yoke team flight colony
murder pride litter school
caravan skein gaggle clutch
crash parliment lodge bevy
haul cloud catch broad
tribe menagerie kindle host
zoo train stud string

 

A herd of deer/cattle/buffalo/elephants/goats

A cloud of insects

A colony of gulls

A drove of horses

A host of sparrows

A bevy of quail

A hive of bees

A broad of chickens

A catch of fish

A school of fish

A school of whales

A skein of wild geese in flight

A string of horses

A stud of horses

A team of oxen

A haul of fish

An army of ants/caterpillars

A flock of birds

A flight of birds

A flock of sheep/gulls

A litter of kittens/ puppies

A litter of cubs

A kindle of kittens

A menagerie of wild animals

A murder of crows

A nest of mice

A pack of hounds

A pack of wolves/dog

A plague of locusts

A team of horses

A pride of lions/peacocks

A troop of lions

A swarm of locusts/bees

A murder of crows

A caravan of camels/gypsies

A gaggle of geese

A lodge of beavers

A parliament of owls

A crash of rhinos

A train of camels

A tribe of goats

A zoo of wild animals

به تعدادی از این عبارات و اسامی همیشه جمع انگلیسی در جمله توجه کنید:

He kept a herd of goats on the farm.

او یک گله بز درمزرعه نگه می دارد.

How does a school of fish swim in perfect unison?

چطور یک دسته ماهی با هماهنگی کامل شنا می کنند؟

The abbey’s wagon and a team of horses are gone.

واگن صومعه و دسته ای از اسب ها رفتند.

A flock of birds came into the garden.

دسته ای از پرندگان به باغ آمدند.

 

متداولترین اسامی جمع که برای اشیا بکار می رود

 

wad range bouquet
galaxy fleet bunch
batch forest pack
wealth pair deck
alboum cloud quiver
battery basket bale
bowl book block
clump catalogue bundle
hail group comb
hedge harvest hand
set packet library
string shower sheaf

A bale of cotton

A basket of fruit

A battery of guns

A block of flats

A book of notes

A bouquet of flowers

A bunch of flowers/keys

A pack of cards

A bowl of rice

A bundle of sticks

A catalogue of prices

A clump of bushes

A pack of lies

An album of photographs

A deck of cards

A wad of cash/paper

A rang of mountains

A comb of bananas

A fleet of fishing boat

A fleet of ships

A forest of trees

A pair of shoes

A wad of notes

A galaxy of stars

A batch of cookies/bread

A wealth of information

A quiver of arrows

A cloud of dust/gas

A group of islands

A hail of bullets

A hand of bananas

A harvest of wheat

A hedge of bushes

A library of books

A set of clubs

A sheaf of grain

A shower of rain

A stack of wood

A string of pearls

به کاربرد تعدادی از این عبارات و مثال اسم جمع در جمله توجه کنید:

She starts the second buches of cookies.

او پخت دوم شیرینی ها را شروع کرد.

He gave a bouquet of flowers to his fiancee.

او یه دسته گل به نامزدش داد.

They saw a fleet of 20 sailing ships.

آنها یک ناوگان از ۲۰ کشتی بادبانی دیدند.

Do you see a new deck of cards?

آیا دسته جدید ورق ها را دیدی؟

 

بعد از اسامی جمع فعل و ضمیر به صورت مفرد بکار می رود یا جمع؟

کاربرد collective noun ها یا اسامی جمع گاهی اوقات گیج کننده است و زبان آموزان نمی دانند که فعل و ضمیر را به صورت مفرد و یا جمع استفاده کنند.

در پاسخ به این سوال به نکات زیر توجه کنید:

 singular collective nouns : اگر collective noun یا اسامی جمع بصورت یک واحد یا unit و یا مجموعه در نظر گرفته شود، فعل و ضمیر بصورت مفرد می آید.

 Plural collective nouns : اگر به اعضا collective noun بصورت جدا و فردی individual نگاه شود، در آن صورت فعل و ضمیر بصورت جمع می آید.

برای درک بهتر به مثالهای زیر توجه کنید:

The class takes its TOEFL Test today.

امروز کلاس (دانش آموزانِ کلاس) امتحانِ تافل می دهد.

توضیح: class اسم جمع مفرد (singular collective nouns) است پس فعل (takes) و ضمیر (its) بصورت مفرد می آید. درجمله بالا، همه ی دانش آموزان در کلاس ، یک امتحان را در یک زمان واحد می دهند پس بصورت یک واحد در نظر گرفته می شوند.

 

After taking a test, the class start their essay on different subjects.

بعد از امتحان، کلاس(اعضای کلاس بصورت انفرادی) انشاهای خودشان را درباره ی موضوعات مختلف شروع خواهند کرد.

توضیح: حال تصور کنید کلاسی ۲۰ دانش آموز دارد و هر کدام می خواهند درباره ی موضوعات مختلف انشا بنویسند پس اینجا تک تک اعضای کلاس بصورت فردی در نظر گرفته می شوند و فعل (start) و ضمیر (their) بصورت جمع می آیند. و در اینجا class، از دسته ی plural collective nouns است.

 

نکته: اگر اعضای collective noun ها بصورت فردی در نظر گرفته شوند، بهتر است کلمه ای بعد از این اسم ها بیاید و قطعا فعل بصورت جمع بکار می رود.

به مثالهای زیر توجه کنید:

 

The team players

The committee members

The family members

 

The committee members have decided to make their recommendations.

اعضای کمیته تصمیم گرفتند نظریه های خودشان را بدهند.

The family members are very friendly.

اعضای خانواده خیلی صمیمی هستند.

 

کاربرد اسامی جمع در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی

 

در انگلیسی آمریکایی معمولا اسامی جمع با فعل مفرد می آیند ولی اگر تاکید نویسنده یا گویند بر تک تک افراد گروه باشد، در آن صورت فعل جمع می آید.

مثال:

After a long time,the jury has been unable to reach a decision.

بعد از مدتی طولانی ,هیئت ژوری نتوانست تصمیمی بگیرد.

After a long time, the jury have disagreed among themselves.

بعد از مدتی طولانی, اعضای هیئت ژوری با همدیگر اختلاف نظر داشتند.

 

در انگلیسی بریتانیایی در مورد برخی از این اسمها، تاکید بر استفاده از فعل جمع است:

The committee were asked to cooperate.

اعضای کمیته دعوت به همکاری شده بودند.

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند، به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

4.4/5 ( 7 نظر )
3 2 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x