هایفن ( Hyphen ) در انگلیسی

هایفن در انگلیسی

در این درس یادگیری زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن با مبحث هایفن در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم.

هایفن چیست؟

هایفن (-) خط ربط یا خط پیوند است که برای پیوند دادن دو واژه یا پاره واژه از آن استفاده می شود تا یک کلمه ی واحد ساخته شود.مثل letter-box, baby-sitter .re-cover,  به نظر می رسد که امروزه کاربرد هایفن نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است ولی با اینحال مواردی وجود دارد که حتما باید از هایفن استفاده کرد.

کاربرد هایفن در زبان انگلیسی

در اینجا به بررسی کاربرد هایفن در زبان انگلیسی می پردازیم:

۱٫ هایفن در کلمات مرکب انگلیسی

هایفن در بسیاری از کلمات مرکب انگلیسی، برای نشان دادن ارتباط معنایی بین کلمات تشکیل دهنده استفاده می شود. برای مثال energy-releasing reaction واکنشی که همراه با آزادسازی انرژی است( مثل مواقعی که بنزین با اکسیژن ترکیب می شود و انرژی بصورت انفجار آزاد می شود.)

نکته: توجه کنید که که لازم نیست همه ی کلمات مرکب داری هایفن باشند. مانند washing machine ،
driving license و … .برای اطمینان از اینکه عبارت مرکب دارای هایفن است یا نه ، بهتر است که به فرهنگ لغت معتبر رجوع کرد.

۱ – ۱ . صفات مرکب compound adjectives

تمامی صفات مرکب شامل هایفن می باشند و قبل از اسم می آیند و آن را توصیف می کنند.

ترکیب های صفات مرکب عبارتند از:

♦ اسم و صفت( noun+ adjective)

♦ اسم و اسم مفعول(noun+ past participle)

♦ صفت و اسم مفعول(adjective or adverb+ past participle)

 

صفت و اسم مفعول

adj./ adv.+ past participle

اسم و اسم مفعول

noun+ past participle

اسم و صفت

noun+ adjective

fast-talking sun- dried high- school
far-reaching child-wanted full-scale
well-known blood-sucking middle-class
well-behaved thought-provoking sugar-free

 

He is a high-school senior.

او ارشد دبیرستان است.

They belong to a middle-class family.

آنها متعلق به قشر متوسط جامعه هستند.

Sun- dried tomatoes are delicious.

گوجه هایی که با آفتاب خشک شدند،خوشمزه اند.

He is a fast-talking speaker.

او سخنران سریعی است.

She is a well-known professor.

او پروفسور مشهوری است.

 

 (adjectives) number + اسم ♦

۱۰-page article

He submitted 10-page article.

او یک مقاله ی ۱۰ صفحه ای ارائه داد.

۴-storey building

They lived in a 4-story building.

آنها در یک ساختمان ۴طبقه زندگی می کردند.

(adjectives) number + واحد اندازه گیری ♦

Three-mile limit

Two-week vacation

Four-foot table

There is a four-foot table in the room.

یک میز ۴ فوتی در اتاق وجود دارد.

Part-time worker

She is a part-time worker.

او کارمند نیمه وقت است.

(adjectives) number + صفت +واحد اندازه گیری ♦

One-and-a-half- year-old daughter

Twenty-one-foot-high wall

Five-year-old boy

My sister has a five- year-old boy.

خواهرم یک پسر ۵ ساله دارد.

Fifty-nine-year-old man

My dad is a fifty-nine-year-old man.

پدرم مرد ۵۹ ساله است.

 

نکته ی مهم:

• اگر صفات مرکب قبل از اسم (noun) قرار بگیرند به شکل هایفن دار می آیند.

مثال را ببینید:

State-of-the- art design

An up-to-date account

An off-campus apartment

Two-year-old child

I have a two-year-old child.

• اما اگر بعد از اسم قرار بگیرند بدون هایفن می آیند.

به مثال دقت کنید:

The child is two years old.

The apartment is off campus.

His figure is up to date.

البته گاهی هم ممکن است به شکل هایفندار بیاید. برای اطمینان خاطر از صحت عبارتی که بکار می برید ، حتما به یک فرهنگ لغت معتبر و یا آنلاین رجوع کنید.

The design is state-of-the-art.

 

۲ – ۱ . افعال مرکب compound verbs

زمانی که می خواهیم یک ترکیب مرکب که از دو اسم تشکیل شده است را به فعل تبدیل کنیم از هایفن استفاده می کنیم.

مثالها را ببینید:

 

فعل اسم
to ice-skate an ice skate
to spot- check a spot check

 

۳ – ۱٫ افعال عبارتی phrasal verbs

در افعال عبارتی هرگز از هایفن استفاده نمی شود. افعال عبارتی شامل یک فعل اصلی و یک حرف اضافه یا قید است.

مثالها را ببینید:

 

stop off break in build up

 

There were big delays as traffic built up on the roads into the city.

They broke in through the kitchen window.

We could stop off in Paris for a few days before heading south.

اگر در افعال عبارتی ، هایفن استفاده شود تبدیل به اسم می شود:

 

stop-off break-in build-up

 

Environmentalists attempt to reduce build-up of co2 emissions.

They were not at home at the time of the break-in.

There would be a stop-off in Paris for refueling.

 

۴ – ۱٫ اسم مرکب compound noun

اسم مرکب، اسمی است که از دو اسم تشکیل شده که می تواند به یکی از سه حالت زیر نوشته شود:

 

hyphenated two words one word
paper-clip paper clip paperclip
ink-well ink well inkwell
chat-room chat room chatroom

 

نکته: در گذشته ، این نوع از اسمهای مرکب اغلب بصورت هایفن دار می آمدند ولی امروزه این روند تغییر کرده است و بیشتر بصورت یک کلمه ای one word و یا دو کلمه ای two words نوشته می شود.

حال نکته ی مهم این است که شما باید یکی از این ترکیب ها را انتخاب کنید و در متن نوشتاری همان یک ترکیب را اعمال کنید .به فرض مثال وقتی تصمیم می گیرید از ترکیب یک کلمه ای استفاده کنید در کل متن همان را بکار ببرید نه دو کلمه ای و نه چیز دیگر.

۲٫ هایفن برای وصل پیشوند prefix و پسوند suffix به کلمه ی ریشه

۱-۲٫ پیشوندهای (auto, bi, co, dis, ex, in, mis, inter, pre, ir, re, un, in, de, ab, sub, post, anti,…) قبل از کلمه ی ریشه و اصلی قرار می گیرد و معنی کلمه را تغییر می دهد.

برای مثال پیشوندهای ir, un, in مفهوم کلمه را منفی می کنند: irregular, unexpected, indirect .

۱-۱-۲٫ پیشوند وقتی قبل از اسم خاص یا صفت خاص قرار بگیرد ،هایفن می گیرد:

trans-American

mid-April

mid-Atlantic region

۲-۱-۲٫ برای نشان دادن روابط خانوادگی ، great هایفن می گیرد ولی grand جزیی از کلمه ی بعدی می شود و هایفن نمی گیرد.

My grandmother is very kind.

His great-father fought in the World War I.

نکته: half brother , half sister هایفن نمی گیرند.

 

۳-۱-۲٫ در مواردی که پیشوند به حروف صدادار vowel ختم می شود و کلمه ی بعدی هم با همان حروف صدادار شروع شود بین پیشوند و کلمه ی ریشه هایفن قرار می گیرد .

مثال:

pre-estimate, re-elect البته این ترکیب متداول نیست و ترکیب یک کلمه ای one-word خیلی متداول است.

مثال prearrange or cooperate

۴-۱-۲٫ از هایفن برای جدا کردن پیشوند از اسم یا تاریخ استفاده می شود.

مثال:

post-Aristotelian or pre-1900

 

۵-۱-۲٫ تمامی کلمات مرکبی که با پیشوند self, ex, all شروع می شوند،هایفن می گیرند:

ex-wife

self-confidence

self-conscious

all-assured

 

۶-۱-۲٫ برای جلوگیری از ابهام معنایی در بعضی ترکیبات مرکب، بخصوص ترکیباتی که پیشوند re دارند از هایفن استفاده می کنیم.

He will recover from his illness.

She has re-covered the gift twice.

نکته: همانطور که در مثال اول می بینید recover به معنای “بهبودی و سلامت” است ولی در مثال دوم با هایفن کاملا معنای آن تغییر کرده و به معنی “دوباره کاور کردن “است.

نکته: در بعضی کلمات نظیر co-worker , de-ice,… حتما لازم است که از هایفن استفاده شود و در غیر اینصورت کلمه ممکن است خواننده را به خطا بیاندازد.

۲-۲٫ پسوند suffix مثل  (able, ance, ation, dom, ee, en, er, ful, ic, ical ,ious, ous, ize, ise, ish, ly, less, ness, ship ,… ) بعد از کلمه ی ریشه می آید. پسوند ها نقش کلمات را در جملات تغییر می دهند.

برای مثال پسوند ous- به آخر اسم nerve اضافه می شود و آن را تبدیل به صفت می کند( nervous) و یا ly- به آخر اسم friend افزوده می شود و قید friendly را می سازد.

۱-۲-۲٫ پسوند ها اغلب بدون هایفن می آیند به جز مواردی که پسوندها style elect, free, based, باشند:

Modernist-style writing

Sugar-free coffee

Oil-based paint

Mayor-elect Lori Lghtfoot

۲-۲-۲٫ در مواردی که حرف آخر کلمه ی ریشه با حرف اول پسوند یکی باشد، نویسندگان اغلب از هایفن بین دو واژه استفاده می کنند:

graffiti-ism

wiretap-proof

نکته : برای جلوگیری از هرگونه ابهام در مورد وجود یا عدم وجود هایفن در کلمات مرکب حتما به فرهنگ لغت معتبر رجوع کنید.

 

۳٫ کاربرد هایفن برای نشان دادن فاصله ی بین هجاهای یک کلمه

hel- met( helmet)

dis-abled( disabled)

دیگر کاربردهای هایفن در زبان انگلیسی

• از دیگر کاربردهای هایفن ، موارد زیر است که نباید قبل و بعد از آن فاصله باشد:

۲:۱۵-۴:۴۵ p.m.

۲۰۰۱-۲۰۱۸

۲۰۰-۲۵۰ students

• برای نوشتن اعداد بین ۲۱ تا ۹۹ در انگلیسی از هایفن استفاده می کنیم:

thirty-one people

fifty-two dollars

twenty-four bottles of water

• در اعداد کسری که بدون a یا an شروع شوند از هایفن استفاده می کنیم:

Two-thirds majority

One-quarter miles

One-eighth inches

Please drink one-third of the glass.

Please drink a third of the glass.

• اسامی خاص که بیشتر از یک کلمه باشند و به عنوان صفت مرکب بکار روند بدون هایفن اند.

He is a Grammy Awards nominee.

He is a Grammy- Awards nominee.

 

• اکثر نویسنده ها کلمات مرکب خیلی معروف را بدون هایفن می نویسند زیرا اعتقاد دارند که بدلیل معروفیت عبارات خوانندگان دچار اشتباه نمی شوند.

مثل:

A high school senior

An ice cream cone

A twentieth century technology

از طرف دیگر نویسندگانی هستند که ترجیح می دهند همه ی اسامی مرکب را با هایفن بنویسند حتی آن دسته را که احتمال خطای کمتری دارد.

A high-school senior

An ice-cream cone

A twentieth-century technology

 

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند، به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند:

 

5/5 ( 7 نظر )
0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x