بیان تضاد در انگلیسی

بیان تضاد در انگلیسی

بیان تضاد و بیان تقابل در زبان انگلیسی و مقایسه و مغایرت را می توان با : حروف ربط، قیدها، و حروف اضافه بیان کرد.

اینکه بدانید چطور باید از هرکدام از اینها در موقعیت های مختلف استفاده کنید از مهم ترین نکات گرامری است.

در این درس آموزش انگلیسی برای آیلتس در وبسایت ایزولرن به بررسی راه های رایج برای القای مفهوم بیان تضاد و تقابل می پردازیم.

 

۱-حروف ربط برای بیان تضاد و تقابل

در اینجا به کاربردهای حروف ربط برای بیان تضاد و تقابل می پردازیم.

الف: بیان تفاوت در انگلیسی

بیان تفاوت در انگلیسی : مغایرت بین دو جمله واره می تواند به راحتی تفاوت بین اندیشه، نیّت، و مقصود آنها را بیان کند. رایج ترین راه برای بیان چنین تفاوتی، استفاده از حرف but است.

مثال:

The purpose of the scheme is not to help the employers but to provide work for young people.

هدف این طرح کمک به کارفرمایان نیست بلکه فراهم کردن کار برای جوانان است.

The plant’s leaves are big, but its flowers are quite small.

برگ های این گیاه بزرگ است ، اما گل های آن بسیار کوچک است.

 

بقیه ی حروف ربط که تفاوت های ساده را بیان می کنند شامل : While, Whereas, Whilst

در بین این حروف whereas از while رسمی تر و whilst بسیار رسمی است.

مثال:

Some people visit their doctor once every few weeks, while others may not visit a doctor for several years.

برخی افراد هر چند هفته یک بار به پزشک خود مراجعه می کنند ، در حالی که برخی دیگر ممکن است هر چند سال هم به پزشک مراجعه نکنند.

Schools in the north tend to be better equipped, while those in the south are relatively poor.

مدارس شمال تمایل به هرچه مجهز تر بودن دارند ، در حالی که مدارس جنوب نسبتاً فقیر هستند.

Whereas in most of the world they drive on the right, in the UK and Japan they drive on the left.

در حالی که در بیشتر مناطق دنیا از سمت راست رانندگی می کنند ، در انگلستان و ژاپن از سمت چپ می رانند.

The old system was fairly complicated whereas the new system is really very simple.

سیستم قدیمی نسبتاً پیچیده بود در حالی که سیستم جدید بسیار ساده است.

Whilst all this was going on, the performers were getting ready for the show.

در حالی که همه اینها در جریان بود، مجریان در حال آماده شدن برای نمایش بودند.

 

همانطورکه در مثال ها دیدید، می توانیم جمله واره ای را که با while, whereas و whilst شروع می شود را قبل یا بعد از جمله واره ی اصلی قرار دهیم، اما جمله واره ای که با but شروع می شود باید دوم بیاید؛ یعنی نمی توان جمله واره را با but شروع کرد و باید آن را در وسط یا بین دو جمله آورد.

مثال:

I’m a vegetarian, while my brother loves meat.

While I’m a vegetarian, my brother loves meat.

But I’m a vegetarian, my brother loves meat.

I’m a vegetarian but my brother loves meat.

 

جمله واره ای که با حرف ربط همراه می شود، معمولا همانی است که تاکید روی آن بیشتر است و مطلب جدید و متفاوت را مطرح می کند.

نکته:

همیشه باید جمله واره هایی که با while, whereas و whilst می آیند را با یک کاما (,) از هم جدا کنیم. اما رعایت این قانون وقتی از but استفاده می کنیم خیلی ضروری نیست.

 

ب: بیان تضاد و یا تعجب (غافلگیری) در انگلیسی

اما برای بیان ضاد و یا تعجب در انگلیسی باید چکار کنیم؟ یک نوع دیگر از تضاد و مغایرت وجود دارد که در آن ایده و مفهوم بیان شده در یک جمله واره به نوعی با ایده ی جمله واره ی دیگر مخالف است و معمولا بیانگر یک غافلگیری و عملی خلاف انتظار است.

 

We decided to take rooms in Longwood House, although we knew we could not really afford the rent.

ما تصمیم گرفتیم که در ساختمان Longwood House اتاق بگیریم ، اگرچه می دانستیم که واقعاً نمی توانیم از پس اجاره بربیاییم.

 

Her dessert was awful, although she is a well-known chef.
Her dessert was awful but she is a well-known chef.

دسر او افتضاح بود با این وجود که/ اما او یک آشپز معروف است.

 

از حرف ربط but، (al)though و even though برای نشان دادن و مطرح کردن مطلبی در تضاد با اطلاعات گفته شده در جمله واره ی اصلی استفاده می کنیم.

توجه داشته باشید که جمله واره ی فرعی یا وابسته می تواند بر جمله واره اصلی پیشی بگیرد.

 

Although she is a well-known chef, her dessert was awful.

علی رغم اینکه او یک آشپز معروف است، دسر او افتضاح بود.

 

توجه: به یاد داشته باشید که but نمی تواند جمله واره ی وابسته را وارد کند و جمله واره ای که با but شروع می شود نمی تواند مقدم بر جمله واره ی دیگر بیاید.

But she is a well-known chef, her dessert was awful.

معمولا شروع کردن هرکدام از جمله واره ها با یک حرف ربط امکان پذیر است، بسته به اینکه کدام جمله واره اطلاعات غافلگیر کننده دارد و تمرکز ما روی کدام یک از آنهاست. دو جمله ی زیر را باهم مقایسه کنید.

 

Little is reported about the writer before her death, although a lot has been published after she died.

A lot has been published about the writer after she died, although little is reported before her death.

 

هردو جمله به یک معناست.

در جمله ی اول، گوینده احساس می کند اینکه چیزهای زیادی بعد از مرگ نویسنده درباره ی او منتشر شده وقتی مطالب کمی قبل از مردن گزارش شده است غافلگیر کننده است، اما در جمله ی دوم عدم اطلاعات کافی درباره ی قبل از مرگ هنرمند است که عجیب به نظر می رسد. در واقع جمله واره ای که با حرف ربط بیاید مفهوم غافلگیری و تضاد را منتقل می کند.

 

Though جایگزین غیر رسمی تری برای although است.

Though she’s almost forty, she still plans to compete.

با این وجود که او تقریبا چهل ساله است، هنوز هم قصد مسابقه و رقابت کردن دارد.

 

Even though تاکید بیشتری به جمله واره ی وابسته اضافه می کند.

Even though he’s 24 now, he’s still like a little child.

با این وجود که او حالا ۲۴ ساله است، هنوز هم مثل یک بچه ی کوچک رفتار می کند.

 

نکته: even though و even if را باهم اشتباه نگیرید.

I can still remember, even though it was so long ago.

من هنوز به خاطر می آورم، با این وجود که مدتها پیش بود.

She’s going to have problems finding a job even if she takes her master’s degree.

او در پیداکردن یک شغل به مشکل برخواهد خورد، حتی اگر مدرک فوق لیسانسش را هم بگیرد.

 

یک حرف رسمی تر دیگر برای بیان تضاد و مغایرت yet است.

Kelly was a convicted criminal, yet many people admired him.

کِلی یک مجرم محکوم بود ، با این حال بسیاری از افراد او را تحسین می کردند.

 

الگوهای دیگر با although، even though و though برای بیان تضاد در انگلیسی

ما می توانیم از این حروف به همراه یک صفت به جای یک جمله واره استفاده کنیم. به جملات زیر توجه کنید.

 

The rooms, though small, were pleasant and airy.

اتاق ها اگرچه کوچک اما دلپذیر و با روح بودند.

His car, although too expensive, is not that fast.

ماشین او اگرچه خیلی گران اما آنقدرهم سریع نیست.

 

ما می توانیم از though بعد از یک صفت، با الفاظی مثل be، look و seem استفاده کنیم.

 

Strange though it may seem, I like housework.

با اینکه ممکن است عجیب به نظر برسد، من کار خانه را دوست دارم.

Gorgeous though she is, her morality and behavior is not appropriate.

بااینکه او جذاب و دلرباست، اخلاق و رفتارش مناسب نیست.

 

همچنین می توانیم از though در پایان جمله برای به وجود آوردن یک تضاد یا مغایرت با مفهومی که قبل از آن آمده استفاده کنیم. در این صورت این کلمه در نقش قید در جمله خواهد بود. البته این مورد معمولا در زبان محاوره و عامیانه کاربرد دارد.

 

Two heart attacks in a year. It hasn’t stopped him smoking, though.

دو حمله ی قلبی در یک سال. او را از مصرف دخانیات بازنداشته ،با این حال.

 

۲- حروف اضافه برای بیان مغایرت

ما می توانیم از حروف اضافه ی despite و in spite of برای بیان تضاد و مغایرت استفاده کنیم. این دو حرف از al)though) رسمی تر هستند.

 

Despite all our efforts to save the school, the authorities decided to close it.

باوجود همه ی تلاش های ما برای نگه داشتن/ نجات دادن مدرسه، مقامات تصمیم گرفتند آن را ببندند.

 

بعد از این حروف اضافه باید یک اسم (noun) یا اسم مصدر (ing form-) بیاید. بنابراین نباید آنها را با جمله واره (clause) آورد.

Despite neglecting his studies, he got his degree (NOT Despite he neglected his studies …)

با وجود غفلت کردن ازمطالعه ی درسهایش، مدرکش را گرفت.

 

برای همراه کردن این حروف اضافه با جمله واره ها باید the fact that را وارد جمله کرد.

She went to Spain despite the fact that her doctor had told her to rest.

با وجود اینکه دکترش به او گفته بود که استراحت کند او به اسپانیا رفت.

 

۳- قیدهای بیانگر تضاد در زبان انگلیسی

الف: رسمیت

می توان از قیدهایی مانند however، nevertheless، still، on the other hand، on the contrary و nonetheless برای ایجاد تضاد و مغایرت بین دو جمله استفاده کرد.

This is a cheap and simple process. However, there are dangers.

این یک فرآیند ارزان و ساده است. هرچند، خطراتی وجود دارد.

It wasn’t a good thing; on the contrary it was a huge mistake.

آن مورد خوبی نبود؛ برعکس یک اشتباه بزرگ بود.

 

Nonetheless و nevertheless رسمی تر از however هستند.

 

The region was extremely beautiful. Nonetheless Gerard could not imagine spending the rest of his life there.

منطقه ی بسیار زیبایی بود. بااین وجود جِرارد نمی توانست باقی عمرش را در آنجا تصور کند.

 

Even so نیز مانند قیدهای ذکر شده در بالا تضاد را بین دو جمله بیان می کند. این قید غیر رسمی است و بیشتر در زبان محاوره کاربرد دارد. Even so غافلگیری بیشتری در نوع تضاد را بیان می کند.

 

I know he’s only a child, but even so he should have known that what he was doing was wrong.

می دانم او فقط یک بچه است، اما با اینحال باید می دانست کاری که داشت انجام می داد اشتباه بود.

 

قیدهای still، all the same و mind یا mind you نیز با همین کاربرد مورد استفاده قرار می گیرند اما غیر رسمی هستند.

 

The hotel was terrible. Still, we were lucky with the weather.

هتل افتضاح بود. بازهم از بابت آب و هوا خوش شانس بودیم.

I realize she can be very annoying, but I think you should apologize all the same.

من متوجه هستم که او می تواند خیلی غیرقابل تحمل باشد، اما فکر می کنم با این وجود تو باید عذرخواهی کنی.

He looks very young in this photo. Mind you, it was taken years ago.

او در این عکس خیلی جوان به نظر می آید. با این وجود که این عکس سالها پیش گرفته شده.

I love hot weather, but not too hot, mind.

من عاشق هوای گرمم، اما بازهم نه خیلی داغ.

 

ب: موقعیت:

تمام قید های بیانگر تضاد می توانند در ابتدای جمله ای که مغایرت را بیان می کند قرار بگیرند.

 

I’d like to buy a new car, but on the other hand I should be trying to save money.

من خیلی دوست دارم یک ماشین جدید بخرم، اما از طرفی دیگر باید سعی کنم پولم را پس انداز کنم.

 

همچنین می توانیم آنها را بعد از فعل یا فاعل جمله ی متضاد بیاوریم.

An extremely unpleasant disease that is, however, easy to treat.

Clare didn’t do much work, but she still passed the exam.

امیدواریم این مطلب راهنمای جامع بیان تضاد و تقابل در انگلیسی برای شما مفید بوده باشد. اگر این مطلب برایتان مفید بود ما را به دوستانتان معرفی کنید و لینک مقاله را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید و در انتها اگر سوال یا نظری دارید حتما در بخش نظرات مطرح نمایید ما در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

کاربرانی که این مطلب را مطالعه نموده اند به مطالب زیر نیز علاقه مند بوده اند

 

آیلتس
جدیدترین سوالات آیلتس آکادمیک و جنرالنکات مهم آیلتس : لغات و کلمات در آزمون آیلتس چگونه شمارش می شوند؟
۵ لغت کاربردی برای بهبود نمره مکالمه آیلتسکسب نمره آیلتس ۷ یا ۷٫۵ در یک هفته
رایتینگ آیلتس تسک 1آموزش نوشتن overview در تسک ۱ رایتینگ آیلتس
نکات کلیدی در نمودار تسک ۱ آیلتستصحیح رایتینگ آیلتس
رایتینگ آیلتسبایدها و نبایدهای رایتینگ تسک ۱ آیلتس
پارافریز کردن در آزمون آیلتسجملات مرکب یا Complex Sentence
تعداد کلمه در رایتینگ آیلتسجدول،نمودار و گراف در رایتینگ آیلتس | تحلیل نمودار میله ای
نحوه صحیح استفاده از کلمات مترادف (نکات مهم رایتینگ آیلتس)رایتینگ آیلتس جنرال تسک ۱
نقشه ها در رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیکلغات رایتینگ تسک 1 آکادمیک درس اول
ساختار پارگراف ها در آیلتستحلیل نمودار در آیلتس : نمودار های چندگانه
اشتباهات رایج در رایتینگ آیلتس تسک 1لغاتی که نمره آیلتس شما در رایتینگ را کاهش می دهند
موضوعات رایتینگ آیلتسآموزش رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک ۱
گرامر آیلتسبیان تضاد در انگلیسی
5/5 ( 5 نظر )
5 2 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x