زمان گذشته کامل یا past perfect

زمان گذشته کامل یا past perfect

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با مبحث زمان گذشته کامل یا Past Perfect در خدمت شما خواهیم بود.

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی چیست؟

زمان گذشته کامل یا Past Perfect که به آن pluperfect نیز می گویند، یک زمان گرامری در انگلیسی است و اشاره به عملی دارد که در زمان گذشته پیش از یک زمان مشخصی تکمیل یا انجام شده باشد. در زبان فارسی به این زمان ماضی بعید می گوییم. به مثال زیر توجه کنید:

Yesterday, Mark was tired because he had walked to work

دیروزمارک خسته بود چون پیاده تا محل کارش رفته بود.

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/19-past perfect.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

 

دراین جمله دو عمل در گذشته اتفاق افتاده اند. ترتیب این دو عمل به این گونه است:

۱-مارک راه می رود/قدم می زند. (Mark walks)

۲-مارک خسته هست. (Mark is tired)

بنابراین ما از گذشته ی کامل برای توصیف عمل اول که درگذشته اتفاق افتاده استفاده می کنیم.

پس دراین مثال اول Mark راه رفته و بعد خسته شدنش اتفاق افتاده.

نکته: کلمات ربطی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند شامل: when, before, because

فرم و ساختار این زمان به این شکل است: فاعل + had (گذشته ی ساده have) + فعل اصلی (شکل سوم فعل)

(Subject + had (past simple of ”have”) + verb (past participle form

I had worked

من کارکرده بودم

You had worked

تو کارکرده بودی

He/she/it had worked

او(مذکر/مونث) / آن کارکرده بود

We had worked

ما کارکرده بودیم

You had worked

شما کارکرده بودید

They had worked

آنها کارکرده بودند

فرم کوتاه شده زمان گذشته کامل

فرم کوتاه شده یا اختصاری یا مخفف شده ی این زمان نیز به این شکل است:

I‘d worked

You‘d worked

He‘d /she‘d /it‘d worked

We‘d worked

You‘d worked

They‘d worked

درواقع در فرم کوتاه شده ی این فعل کمکی حروف h وa را از had حذف و به جای آنها یک آپاستروف ( ‘ ) می گذاریم.

شکل منفی در زمان گذشته کامل:

حالا به شکل منفی در زمان گذشته کامل نگاه کنید:

.He was happy because he had not walked to work

او خوشحال بود چون پیاده به محل کارنرفته بود.

همانطورکه می بینید برای منفی کردن این ساختار از not بعداز فعل کمکی had استفاده می کنیم.

به مثالی ازساختارمنفی این زمان با فعل work توجه کنید:

I had not worked

من کارنکرده بودم

You had not worked

تو کارنکرده بودی

He/she/it had not worked

او(مذکر/مونث) / آن کارنکرده بود

We had not worked

ما کارنکرده بودیم

You had not worked

شما کارنکرده بودید

They had not worked

آنها کارنکرده بودند

فرم کوتاه شده منفی در زمان گذشته کامل

شکل اختصاری و کوتاه شده فرم منفی این ساختار به دو روش ساخته می شود:

روش اول:

I hadn’t worked
You hadn’t worked
He/she/it hadn’t worked
We hadn’t worked
You hadn’t worked
They hadn’t worked

روش دوم:

I‘d not worked
You‘d not worked
He‘d not worked
She‘d not worked
It‘d not worked
We‘d not worked
You‘d not worked
They‘d not worked

بنابراین شما دو گزینه برای منفی کردن ساختارگذشته ی کامل دارید، گرچه ممکن است روش اول را بیشتر دیده یا درباره ی آن خوانده باشید.

فرم سوالی زمان گذشته کامل

و در ادامه نحوه ی سوالی کردن گذشته ی کامل را می بینید:

?Had she walked to the airport

آیا او پیاده تا فرودگاه رفته بود؟

همانطورکه می بینید برای سوالی کردن این ساختار جای فعل کمکی had را با فاعل جمله عوض می کنیم.

?Had I worked

آیا من کارکرده بودم؟

?Had you worked

آیا توکارکرده بودی؟

?Had he/she/it worked

آیا او(مذکر/مونث) / آن کارکرده بود؟

?Had we worked

آیا ما کارکرده بودیم؟

?Had you worked

آیا شما کارکرده بودید؟

?Had they worked

آیا آنها کارکرده بودند؟

یادتان باشد که درپایان جمله ی پرسشی حتما علامت سوال بگذارید.

Wh questions:

به استفاده از ساختار گذشته ی کامل در سوالات wh یا همان wh questions توجه کنید:

?How had he lost weight

اوچگونه وزن کم کرده بود؟

?Where had she been

او کجا بود؟

?What had he eaten

او چه چیزی خورده بود؟

 

همانطورکه می بینید دراین جملات پرسشی، ابتدا کلمه ی پرسشی ، سپس فعل کمکی had و بعد از آن فاعل جمله را می آوریم.

این کلمه های پرسشی می توانند هرکدام از کلمات where, what, why, who و یا how باشند.

Past Participle:

نکته ای که در این ساختار اهمیت دارد تبدیل فعل اصلی به شکل سوم آن یاهمان past participle می باشد.

بیشتر فعل ها را می توانیم با افزودن ed در انتهایشان به شکل سوم تبدیل کنیم، که به این فعل ها افعال باقاعده می گویند.

مثال:

Walk: walked

Work: worked

Clean: cleaned

اما بعضی افعال در انگلیسی ازاین قانون پیروی نمی کنند که به آنها افعال بی قاعده می گویند.

مثال:

Eat: eaten

Drink: drunk

Put: put

گرچه تعداد این افعال زیاد نیست اما اگر آن ها را ندانید ممکن است درموقعیت هایی که لازم است از شکل سوم فعل استفاده کنید دچار اشتباه شوید. بنابراین سعی کنید با تمرین و تکرار مداوم آنها را به خاطر بسپارید. برای شروع می توانید از یک دیکشنری کمک بگیرید، فعل مورد نظرتان را در آن پیدا کنید و با شکل گذشته و همینطور شکل سوم آن آشنا شوید.

حتما مطالعه کنید: افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

دراین درس به شما چند مورد از رایج ترین فعل های بی قاعده را می گوییم.

Verb _ Past Participle

Be__ been

Break__ broken

Buy__ bought

Choose__ chosen

Come__ come

Do__ done

Go__ gone

Have__ had

Make__ made

Run__ run

Say__ said

See__ seen

Think__ thought

معنی این افعال به ترتیب از بالا “بودن، استراحت کردن/شکستن، خریدن، انتخاب کردن، آمدن، انجام دادن، رفتن، داشتن، ساختن، دویدن، گفتن، دیدن، فکرکردن” می باشد.

کاربرد زمان گذشته ی کامل:

۱- ازاین زمان برای توصیف یک عمل که در گذشته قبل ازعمل دیگری اتفاق افتاده است استفاده می کنیم.

بیایید به چند مثال نگاه کنیم:

.She passed the exam because she had studied hard

او درامتحان قبول شد چون سخت/زیاد مطالعه کرده بود.

دراین جمله اول اودرس خوانده و بعد درامتحان قبول شده.

توجه داشته باشید که هر دو عمل درگذشته اتفاق افتاده.

برای بیان عملی که اول اتفاق افتاده از گذشته ی کامل و برای عمل دوم از گذشته ی ساده استفاده می کنیم.

 

.Mark was happy because he had found a new job

مارک خوشحال بود چون او یک شغل جدید پیداکرده بود.

.When she arrived at the station, the train had already left

وقتی او به ایستگاه رسید، قطارقبلا رفته بود.

دراین مثال هم ابتدا قطار ایستگاه را ترک کرده و بعد ازآن، او(she) رسیده است.

همچنین دراین جمله از یک قید استفاده شده که آن already به معنی ازقبل یا قبلا هست.

به جایگاه این قید در ساختار گذشته ی کامل توجه کنید؛ همانطور که می بینید قیدها بعد از فعل کمکی had و قبل از فعل اصلی قرار می گیرند.

 

.He had just left the room when the police arrived

وقتی پلیس ها رسیدند، او تازه اتاق را ترک کرده بود.

دراین جمله هم از قید just در جمله استفاده شده که این قید بعد از فعل کمکی had و فعل اصلی left قرارگرفته است.

این قید به عمل یا اتفاقی که چند لحظه زودتر از عمل دیگر رخ داده اشاره می کند.

۲- (Reported Speech (indirect speech

درزبان انگلیسی، دو روش برای گفتن یا نقل کردن حرف های دیگران وجود دارد:

الف) نقل قول مستقیم (direct speech): یعنی گفتن دقیق جملات و یا کلمات دیگران بدون اینکه هیچ تغییری درساختار جمله به وجود بیاوریم.

مثال:

Mark said “I like chocolate.”

مارک گفت من شکلات دوست دارم.

ب) نقل قول غیرمستقیم (indirect speech): دراین روش ما چیزی که شخص دیگری گفته را با استفاده از کلمات و جملات خودمان و درواقع از دیدگاه خودمان می گوییم.

مثال:

.Mark said that he liked chocolate

این جمله معنی مشابه با جمله ی قبل دارد، اما می توانید متوجه تفاوت گرامری آن شوید؟

اگرفعل گزارشی جمله به شکل گذشته باشد، مانند فعل said درمثال بالا که گذشته ی فعل say به معنای گفتن هست، زمان فعل موجود درجمله ی نقل شده را نیز تغییر می دهیم.

دراین مثال فعل like به فرم گذشته اش یعنی liked تغییرکرده است.

زمان فعل در نقل قول غیر مستقیم            زمان فعل درنقل قول مستقیم

گذشته ی ساده                                       حال ساده

گذشته ی کامل                                       حال کامل

 

    گذشته ی کامل                                               گذشته ی ساده

 

همانطور که می بینید اگر زمان فعل در نقل قول مستقیم حال ساده باشد، درنقل قول غیرمستقیم آن را به گذشته ی ساده تبدیل می کنیم، اگرحال کامل باشد به گذشته ی کامل، و اگر گذشته ی ساده باشد هم به گذشته ی کامل تغییر می دهیم.

به چندمثال از تغییرات دسته ی دوم و دسته ی سوم در زمان فعل توجه کنید.

اگرزمان نقل قول مستقیم حال کامل باشد:

“Mark said “I have lost my key :نقل قول مستقیم

مارک گفت “کلیدم را گم کردم.”

Mark said that he had lost his key. :نقل قول غیرمستقیم

مارک گفت که کلیدش را گم کرده.

درتبدیل نقل قول مستقیم به غیرمستقیم تنها زمان فعل جمله نیست که تغییرمی کند. همانطورکه درمثال می بینید حرف ربط that درنقل قول غیر مستقیم بین دوجمله اضافه شده و همچنین ضمیر جمله هم تغییرکرده است. البته کلمه ی that قابل حذف است.

 

“.Mark said “Jane has gone to London

مارک گفت “جین به لندن رفته است.”

.Mark said that Jane had gone to London

مارک گفت که جین به لندن رفته.

اگرزمان نقل قول مستقیم گذشته ی ساده باشد:

“Mark said “I bought a car :نقل قول مستقیم

مارک گفت “یک ماشین خریدم.”

Mark said that he had bought a car :نقل قول غیرمستقیم

مارک گفت که او یک ماشین خریده بود.

 

“Mark said “we enjoyed our lunch

مارک گفت “از ناهارمان لذت بردیم.”

Mark said that they had enjoyed their lunch

مارک گفت که ازناهارشان لذت برده بودند.

 

نکته: برای مطالعه و یادگیری نحوه ی تبدیل ضمایر فاعلی، ملکی، و اشاره در نقل قول مستقیم به غیر مستقیم لطفا به بخش گرامری قسمت مربوط به نقل قول ها در وب سایت ایزلرن مراجعه کنید. در این درس تمرکز ما برروی یادگیری زمان گذشته ی کامل است.(به زودی)

 

۳- جملات شرطی Conditional:

در شرطی نوع سوم، ما از زمان گذشته ی کامل برای توصیف یک موقعیت فرضی و غیر واقعی در گذشته استفاده می کنیم.

فعل جمله ی شرط به زمان گذشته ی کامل و فعل جمله ی جواب شرط به زمان آینده در گذشته بیان می شود.

مثال:

.If he had walked to work, he would have been late

اگرپیاده تا محل کاررفته بود، دیرمی کرد.

این مثال یک موقعیت فرضی در گذشته را بیان کرده.

درواقع شخص موردنظر با وسیله ی نقلیه به محل کارش رفته و به همین دلیل به موقع رسیده است؛

اما اگر پیاده می رفت دیر می رسید.

 

.If I had had more money, I would have bought you a watch

اگرپول بیشتری داشتم، برایت یک ساعت می خریدم.

شاید قرارگرفتن دو فعل had درنگاه اول کمی عجیب به نظر برسد.

توجه داشته باشید که اولین had ، فعل کمکی زمان ماضی بعید است و دومین had ، شکل سوم فعل have و فعل اصلی جمله است.

 

.If you had invited me to the party, I would have come

اگرمرا به مهمانی دعوت کرده بودی، من می آمدم.

این جمله هم بیانگریک شرایط فرضی و غیر واقعیست.

گوینده ی این جمله می گوید که به مهمانی دعوت نشده و نرفته است، اما اگر دعوتش می کردند می پذیرفت و می رفت.

 

کاربرانی که این آموزش را مطالعه نموده اند به مقالات زیر نیز علاقه مند بوده اند:

[yasr_overall_rating]

 

4.7/5 ( 3 نظر )
0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
محمد
محمد
4 سال قبل

سلام
ممنون بابت ویدئو و نکات زمان ها بسیار کاربردی و کامل بود . فقط مبحث زمان گذشته کامل استمراری ظاهرا جا مونده . با ارزوی موفقیت و سلامت برای شما

1
0
Would love your thoughts, please comment.x