زمان گذشته استمراری یا past continuous

زمان گذشته استمراری یا past continuous

در این درس آموزش زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن – آموزش آنلاین ویدیویی با مبحث گرامر زمان گذشته استمراری یا Past Continuous در خدمت شما خواهیم بود.

زمان گذشته ی استمراری چیست؟ چه تفاوتی با گذشته ساده دارد؟ در چه موقعیت هایی میتوانیم از آن استفاده کنیم و در چه موقعیت هایی نمیتوانیم؟ ساختار آن چگونه است؟ چگونه میتوان جملات مثبت و منفی و پرسشی در این زمان ساخت؟

در ادامه به همه ی این سوالات پاسخ خواهیم داد.

زمان گذشته استمراری در انگلیسی چیست؟

زمان گذشته استمراری یا Past Continuous در زبان انگلیسی به عمل یا رویدادی پیش از زمان حال اشاره دارد که در زمان گذشته شروع شده است و هنوز به پایان نرسیده است. به عبارت دیگر به یک عمل ناقص و یا تمام نشده در زمان گذشته اشاره می کند.

 

ARVE Error: Invalid URL https://dl.izolearn.com/website/Englishfree/12-past continuous.mp4 in url
ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

به این مثال توجه کنید:

.I was walking to the train station when you called me

در این جمله یک فعل گذشته ی استمراری – was walking- داریم (البته یک فعل گذشته ی ساده نیز در همین جمله وجود دارد – called) که در ادامه درباره ی این نوع از جملات صحبت خواهیم کرد.

 ساختار جملات در زمان گذشته استمراری 

دسته ای از قیدها هستند که اغلب با زمان گذشته استمراری می آیند. مانند:

• When

• While

• (…Yesterday (morning, afternoon, evening

• (…Yesterday (at this time, at seven

ساختار جملات خبری مثبت (affirmatives)

همانطور که میدانید برای شروع جمله در زبان انگلیسی به یک فاعل (subject) نیاز داریم.

فعل این زمان با استفاده از مشتقات (to be) + فعل اصلی + ing  ساخته می شود. مشتقات to be در زمان گذشته was/were هستند.

پس ساختار به این صورت است:

Subject +        was/were      +         verb + ing        +             other information

.He                   was                            watching                          a film yesterday in the evening

او دیروز عصر داشت فیلم تماشا میکرد

She                was                              cooking                            lunch

او داشت ناهار میپخت

.They              were                            doing                                their homework

آنها داشتند تکالیفشان را انجام میدادند

 

اکنون این زمان را با فاعل های مختلف صرف میکنیم.

 

I was working
You were working
She was working
He was working
It was working
Mina was working
We were working
They were working
Mike and Julie were working

همانطور که میبینید برای فاعل های he/she/it و یا هر اسم مفرد دیگری مثل Mina از فعل کمکی was و برای فاعل های you/we/they و یا هر اسم جمع دیگری از فعل کمکی were استفاده میکنیم.

نکته: دقت کنید که در زمان گذشته ی استمراری در جملات خبری مثبت نمیتوانیم حالت مختصر و کوتاه شده داشته باشیم. یعنی نمیتوانیم فعل کمکی was/were را مخفف کرده و به فاعل بچسبانیم.

ساختار جملات منفی (negatives)

تنها تفاوت جملات منفی و مثبت فقط کلمه ی منفی کننده ی not است که بعد از فعل to be می آید.

پس ساختار به این صورت است:

Subject     +      was/were + not     + verb + ing        +           other information

He                   was not                     watching                        a film yesterday in the evening

She                  was not                    cooking                           lunch

They                were not                   doing                              their homework

در ادامه حالات کوتاه و مختصرشده ی to be در زمان گذشته ی استمراری در جملات منفی را با هم مرور میکنیم.

 

I was not working = I wasn’t working
You were not working = you weren’t working
She was not working = she wasn’t working
He was not working = he wasn’t working
It was not working = it wasn’t working
Mina was not working = Mina wasn’t working
We were not working = we weren’t working
They were not working = they weren’t working
Mike and Julie were not working = Mike and Julie weren’t working

 

ساختار جملات سوالی در زمان گذشته استمراری (questions)

ساخت سوال در زمان گذشته استمرای بسیار ساده است

.She        was             cooking lunch yesterday morning

برای ساخت سوالات بله خیر (Yes/no) فقط لازم است جای فعل to be و فاعل را در جملات خبری مثبت عوض کنیم.

?Was she cooking lunch yesterday morning

آیا او دیروز صبح داشت آشپزی میکرد؟

برای پاسخ مثبت دادن ابتدا yes را می آوریم سپس یک ویرگول و سپس فاعل و فعل to be مناسب.

.Yes, she was

برای پاسخ منفی دادن ابتدا no را می آوریم سپس یک ویرگول و سپس فاعل و فعل to be مناسب و not.

.No, she wasn’t

پس ساختار به این صورت است:

Was/were          +          subject           +     verb + ing        +           other information

Was                              she                        cooking                         lunch yesterday morning

و برای ساخت سوالات wh دار فقط لازم است کلمه ی پرسشی را قبل از فعل to be در سوال قرار دهیم.

.What was she cooking? She was cooking lunch

او داشت چه چیزی میپخت؟ داشت ناهار میپخت

.What was she doing? She was cooking

او داشت چه کار میکرد؟ داشت آشپزی میکرد

.When was she cooking? She was cooking yesterday morning

او چه زمانی داشت آشپزی میکرد؟ دیروز صبح داشت آشپزی میکرد

ساختار:

Wh- word       +       was/were       +       subject       +        verb + ing      +          other information

فقط دقت کنید که مورد سوال کلمه ی پرسشی شما چیست.

یعنی اگر درباره ی زمان سوال میکند باید در جمله قسمتی که مربوط به زمان است را حذف کنید سپس سوال را بسازید.

مثلا کلمه ی پرسشی when درباره ی زمان سوال میکند پس در جمله قسمتی که درباره ی زمان است یعنی yesterday morning را حذف کرده و سپس سوال را میسازیم.

بیایید با یک مثال دیگر تمرین کنیم.

.She was studying her book in a coffee shop yesterday evening

او دیروز غروب در کافی شاپ در حال مطالعه ی کتابش بود.

با کلمه ی پرسشی when به این صورت سوال میسازیم.

?When was she studying her book in a coffee shop

او چه زمانی در کافی شاپ در حال مطالعه ی کتابش بود؟

همانطور که دیدید قسمتی از جمله که مربوط به زمان بود را حذف کردیم و سپس سوال را ساختیم.

با کلمه ی پرسشی where به این صورت سوال میسازیم.

?Where was she studying her book yesterday evening

او دیروز غروب کجا در حال مطالعه ی کتابش بود؟

همانطور که دیدید قسمتی از جمله که مربوط به مکان بود را حذف کردیم و سپس سوال را ساختیم.

قوانین نوشتاری هنگام اضافه کردن ing

۱) به تعداد زیادی از افعال بدون هیچ تغییری فقط ing را اضافه میکنیم.

Go → going           touch → touching            ask → asking

۲) در افعالی که به حرف e ختم میشوند و حرف e خوانده نمیشود ابتدا حرف e را حذف میکنیم و سپس ing را اضافه میکنیم.

Make → making           write → writing             drive → driving

Dye (رنگ كردن) ، be (بودن) و فعل هايي كه به ee ختم ميشوند از اين قانون پيروي نمي كنند.

Be + ing→ being

See + ing→ seeing

۳) در افعالی که به ie ختم می شوند،ie به y تبدیل می شود و سپس ing اضافه میشود.

Lie → lying         die → dying              tie → tying

۴) اگر فعل تک سیلابی (تک بخشی) باشد و دو حرف آخر آن به ترتیب یک حرف صدادار (a, e, i, o, u) و یک حرف بیصدا (به غیر از سه حرف w, x, y) باشد هنگام اضافه کردن ing حرف اخر دوبل میشود.

Tip → tipping        stop→ stopping            plan→ planning

– اگر قبل از حرف بیصدا در فعل دو حرف صدادار وجود داشته باشد يا كلمه به x, y, w ختم شود، حرف آخر فقط يك بار نوشته ميشود.

Eat + ing → eating

Box + ing → boxing

Show + ing→ showing

 

۵) اگر فعل بیش از یک بخش باشد، مثل prefer یا regret حرف بیصدای پایانی تنها زمانی تکرار می شود که بخش پایانی دارای استرس (فشار تأکید) باشد؛

یعنی preferring یا regretting ؛ اما اگر بخش پایانی استرس نداشته باشد، حرف بیصدای پایانی تکرار نمی شود؛ مثل develop یا visit که می شوند developing یا visiting.

۶) اگر فعلی به حرف y ختم بشود برای اضافه کردن ing در فعل تغییری ایجاد نمیکنیم.

Study → studying play→ playing say→ saying

کاربردهای زمان گذشته استمراری

۱- برای بیان عملی که در گذشته انجام شده و برای مدتی ادامه داشته است.

.I was walking with my friend at this time yesterday

دیروز این موقع داشتم با دوستم پیاده روی میکردم

.They were watching tennis all yesterday morning

تمام دیروز صبح آنها داشتند تنیس تماشا می کردند.

کاربرد زمان گذشته استمراری

۲- برای بیان کارهایی که به طور موازی و همزمان در یک زمان مشخص با هم در حال انجام بودند.

?What were you doing while you were waiting

وقتی منتظر بودی داشتی چه کار میکردی؟

.I was studying while he was making dinner

در حالی که او داشت شام درست میکرد من داشتم مطالعه میکردم.

۳- برای نشان دادن اتفاق و کاری که در گذشته در حال انجام بوده و توسط یک اتفاق دیگر قطع شده است.

در اینجا کاری که در حال انجام بوده است را با زمان گذشته ی استمراری و اتفاقی که در حین آن افتاده و آن را قطع کرده است را با گذشته ی ساده نشان میدهیم. زمان های گذشته ی ساده و گذشته ی استمراری در این مواقع با هم به کار میروند.

.While I was doing my homework, Mike called me

وقتی داشتم تکالیفم را انجام میدادم مایک با من تماس گرفت.

.Mike called me when I was doing my homework

داشتم تکالیفم را انجام میدادم که مایک با من تماس گرفت.

نکته: در این مورد اغلب از دو کلمه when و while استفاده می شود. فعل استفاده شده در عباراتی که با when می آید معمولا گذشته ساده و با while گذشته استمراری است.

۴- برای بیان فعالیت‌هایی تکرار شونده که برای گوینده آزاردهنده است نیز از زمان گذشته ی استمراری استفاده میکنیم.

.Ali was always singing aloud

علی همیشه در حال آواز خواندن با صدای بلند بود.

در واقع این جمله که در زمان گذشته ی استمراری است نشان میدهد که گوینده از این اتفاق ناراحت است و اذیت میشود.

.My mom was always telling me to sit up straight all the time

مادرم همیشه به من میگفت که صاف بشینم. گوینده از این اتفاق ناراحت است.

و همانطور که میبینید قید always بین فعل کمکی was/were و فعل اصلی (ingدار) می آید.

۵- برای بیان کاری که قبل و بعد از یک زمان مشخص در گذشته اتفاق می افتد.

.It was eight o’clock and I was writing a letter

ساعت هشت بود و من در حال نوشتن یک نامه بودم.

اینجا زمان مشخص همان ساعت هشت است و نوشتن نامه قبل و بعد از ساعت هشت در حال انجام بوده است.

۶- برای بیان چیزی که در گذشته بصورت مکرر و مانند یک عادت اتفاق می افتاده.

.She was talking constantly in class in those days

در آن روزها او به طور مداوم و یکسره در حال صحبت در کلاس بود.

نکات مهم

– قیدهایی مثل always, never, only, ever, still, just, etc. در زمان گذشته ی استمراری در جملات مثبت بین Was/were و فعل و در جملات سوالی بین فاعل و فعل می آیند.

به مثال های زیر توجه کنید:

.You were just studying when she called

وقتی او زنگ زد تو فقط داشتی مطالعه میکردی.

?Were you just studying when she called

آیا وقتی او زنگ زد فقط داشتی مطالعه میکردی؟

– همچنین میتوانیم برای درست کردن یک درخواست بسیار مودبانه با فعل wonder از زمان گذشته ی استمراری استفاده کنیم.

.I was wondering if you could baby-sit for me tonight

داشتم فکر میکردم که میشه لطفا امشب مواظب بچه باشی و ازش پرستاری کنی؟

در واقع I was wondering معنی ای مانند I was thinking میدهد اما بسیار مودبانه است.

همانطور که در آموزش های مربوط به زمان حال استمراری و همچنین فعل های حالتی و فیزیکی به طور مفصل صحبت کردیم لازم است یادآوری شود که بعضی از افعال در زبان انگلیسی به صورت استمراری نمی آیند.

یک دسته از افعال در انگلیسی افعال کنشی هستند (action verbs) یعنی افعالی که یک کار فیزیکی در آنها صورت میگیرد. مثل: walk, work, drink, etc.
در مقابل افعالی داریم که کار فیزیکی در آنها صورت نمیگیرد. بلکه بیانگر یک حالت هستند و به آنها افعال حالتی (state verbs) میگوییم. مهم ترین دسته بندی افعال حالت به شکل زیر است.

افعالی که بیانگر خواسته ها و علایق ما هستند

 

افعالی که بیانگر خواسته ها و علایق ما هستند  

like, dislike, love, hate, prefer, need, want, wish

افعالی که بیانگر افکار و نظرات ما هستند (افعالی که مربوط به ذهن میشوند) think, remember, forget, know, believe, imagine
افعالی که بیانگر حواس ما هستند (حواس پنجگانه) see, hear, smell, taste, feel

 

افعالی که نشان دهنده  ظاهر و بنظر رسیدن هستند seem, look, look like, appear, resemble, sound
افعالی که بیانگر مالکیت و نسبت هستند have, own, belong, possess
افعال حالتی دیگر Cost, depend, include, contain, lack, etc.

 

 

برای مثال میتوانیم بگوییم

I was studying my lessons

چون فعل study یک فعل فیزیکی و کنشی است پس میتواند در حالت استمراری استفاده شود اما جمله ی

I was liking Indian movies

غلط است چون فعل like یک فعل حالت است و در حالت استمراری نمی آید.

اما در این مورد هم باز استثناهایی وجود دارد مانند افعال feel, think, have, taste, smell, see, look .

به نظر رسیدن = حال ساده                                                   .Maryam looks beautiful 

مریم زیبا است.

به معنی نگاه کردن =شکل استمراری                              .I was looking at that nice dress

من داشتم به آن لباس زیبا نگاه میکردم

شما میتوانید برای مطالعه آنها با جزئیات به آموزش مربوط به زمان حال استمراری در وبسایت ایزلرن مراجعه کنید.

امیدوارم این آموزش برای شما موثر و مفید واقع شده باشد.

 

کاربرانی که این آموزش را مطالعه نموده اند به مقالات زیر نیز علاقه مند بوده اند:

[yasr_overall_rating]

 

5/5 ( 2 نظر )
3.7 3 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x