افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده زبان انگلیسی با معنی فارسی

لیست کامل افعال بی قاعده با معنی فارسی

در این مقاله آموزشی از وب سایت ایزلرن  قصد داریم به افعال بی قاعده در زبان انگلیسی بپردازیم .

تعدادی از افعال در زبان انگلیسی وجود دارند که از شکل و قواعد متداول افعال برای تبدیل به زمان گذشته و یا اسم مفعول پیروی نمی کنند.

مشاهده جدول افعال بی قاعده پرکاربرد (کلیک کنید)

مشاهده جدول افعال با سه قسمت یکسان (کلیک کنید) 

مشاهده افعالی که زمان گذشته و اسم مفعول آنها یکسان است (کلیک کنید)  

پرسش ها و نکات تکمیلی (کلیک کنید) 

در جدول زیر تعداد ۴۷۰ عدد  فعل بی قاعده در زبان انگلیسی به همراه معنی فارسی آنها قرار داده شده اند. تعداد کلی این افعال در زبان انگلیسی حدود ۶۸۰ عدد می باشد.

در ادامه این جدول نیز جدول های کوتاه تری برای کمک به یادگیری زبان آموزان قرار داده شده است که در آنها سعی شده این افعال به گونه ای دسته بندی بشوند که فرآیند بخاطر سپاری آنها برای زبان آموز آسان تر گردد.

Infinitive فرم پایهSimple Past حالت گذشتهPast Participle اسم مفعولمعنی فارسی
A
abideabided / abodeabidedثابت قدم ماندن
alightalighted / alitalighted / alitفرود آمدن
arisearosearisenبرخاستن
awakeawakened / awokeawakened / awokenبیدار شدن
B
backbitebackbitbackbittenغیبت کردن
backslidebackslidbackslidden / backslidبرگشتن
[be [ am, is, arewas, werebeenبودن
bearboreborn / borne
beatbeatbeaten / beatزدن به
becomebecamebecomeشدن
befallbefellbefallen
begetbegat / begotbegotten
beginbeganbegunشروع کردن
beholdbeheldbeheld
bendbentbent
bereavebereaved / bereftbereaved / bereft
beseechbesought / beseechedbesought / beseeched
besetbesetbeset
bestrewbestrewedbestrewn / bestrewed
betbet / betted [?]bet / betted [?]
betakebetookbetaken
bethinkbethoughtbethought
bid (farewell)bid / badebidden
bid (offer amount)bidbid
bindboundbound
bitebitbittenگزیدن
bleedbledbled
blowblewblownوزیدن
breakbrokebrokenشکستن
breedbredbred
bringbroughtbroughtآوردن
broadcastbroadcast / broadcastedbroadcast / broadcasted
browbeatbrowbeatbrowbeaten / browbeat
buildbuiltbuiltساختن
burnburned / burnt [?]burned / burnt [?]
burstburstburst
bustbusted / bustbusted / bust
buyboughtboughtخریدن
C
castcastcast
catchcaughtcaughtگرفتن
chidechided / chidchided / chidden
choosechosechosenبرگزیدن
clapclapped / clapt [?]clapped / clapt [?]
clingclungclung
clotheclothed / clad [?]clothed / clad [?]
colorbreedcolorbredcolorbred
comecamecomeآمدن
costcostcostقیمت داشتن
creepcreptcrept
crossbreedcrossbredcrossbred
cutcutcutبریدن
D
daredared / durstdared / durst
daydreamdaydreamed / daydreamt [?]daydreamed / daydreamt [?]
dealdealtdealt
digdugdug
dightdighted / dightdighted / dight
disprovedisproveddisproved / disproven
dive (jump head-first)dove / diveddived
dive (scuba diving)dived / dovedived
dodiddoneانجام دادن
drawdrewdrawnرسم کردن
dreamdreamed / dreamt [?]dreamed / dreamt [?]
drinkdrankdrunkنوشیدن
drivedrovedrivenرانندگی کردن
dwelldwelt / dwelled [?]dwelt / dwelled [?]
E
eatateeatenخوردن
enwindenwoundenwound
F
fallfellfallenافتادن
feedfedfed
feelfeltfeltاحساس کردن
fightfoughtfoughtجنگیدن
findfoundfoundپیدا کردن
fit (tailor, change size)fitted / fit [?]fitted / fit [?]
fit (be right size)fit / fitted [?]fit / fitted [?]
fleefledfled
flingflungflung
flyflewflownپرواز کردن
forbearforboreforborne
forbidforbadeforbidden
fordofordidfordone
forecastforecastforecast
forego (also forgo)forewentforegone
foreknowforeknewforeknown
forerunforeranforerun
foreseeforesawforeseen
foreshowforeshowedforeshown / foreshowed
forespeakforespokeforespoken
foretellforetoldforetold
forgetforgotforgotten / forgot [?]فراموش کردن
forgiveforgaveforgiven
forsakeforsookforsaken
forswearforsworeforsworn
fraughtfraughtfraught
freezefrozefrozen
frostbitefrostbitfrostbitten
G
gainsaygainsaidgainsaid
getgotgotten / got [?]شدن، گرفتن
gildgilded / giltgilded / gilt
givegavegivenدادن
gowentgoneرفتن
grindgroundground
growgrewgrownرشد کردن
H
hagridehagrodehagridden
halterbreakhalterbrokehalterbroken
hamstringhamstrunghamstrung
hand-feedhand-fedhand-fed
handwritehandwrotehandwritten
hanghunghungآویختن
hang (kill by hanging)hanged / hunghanged / hung
havehadhadداشتن، خوردن
hearheardheardشنیدن
heaveheaved / hoveheaved / hove
hewhewedhewn / hewed
hidehidhiddenپنهان کردن
hithithitزدن، خوردن به
holdheldheldزدن
hurthurthurtآسیب رساندن
I
inbreedinbredinbred
inlayinlaidinlaid
inputinput / inputtedinput / inputted
insetinsetinset
interbreedinterbredinterbred
intercutintercutintercut
interlayinterlaidinterlaid
intersetintersetinterset
interweaveinterwove / interweavedinterwoven / interweaved
interwindinterwoundinterwound
inweaveinwove / inweavedinwoven / inweaved
J
jerry-buildjerry-builtjerry-built
K
keepkeptkeptنگه داشتن
kneelknelt / kneeledknelt / kneeled
knitknitted / knitknitted / knit
knowknewknownدانستن
L
ladeladedladen / laded
landslidelandslidlandslid
laylaidlaid
leadledled
leanleaned / leant [?]leaned / leant [?]
leapleaped / leapt [?]leaped / leapt [?]
learnlearned / learnt [?]learned / learnt [?]
leaveleftleftترک کردن
lendlentlentقرض کردن
letletletاجازه دادن
lielaylainدراز کشیدن
lie (not tell truth) REGULARliedliedدروغ گفتن
lightlit / lightedlit / lightedروشن کردن
lip-readlip-readlip-read
loselostlostاز دست دادن
M
makemademadeساختن
meanmeantmeantمعنی داشتن
meetmetmetملاقات کردن
misbecomemisbecamemisbecome
miscastmiscastmiscast
miscutmiscutmiscut
misdealmisdealtmisdealt
misdomisdidmisdone
mishearmisheardmisheard
mishitmishitmishit
mislaymislaidmislaid
misleadmisledmisled
mislearnmislearned / mislearnt [?]mislearned / mislearnt [?]
misreadmisreadmisread
missaymissaidmissaid
missendmissentmissent
missetmissetmisset
misspeakmisspokemisspoken
misspellmisspelled / misspelt [?]misspelled / misspelt [?]
misspendmisspentmisspent
misswearmissworemissworn
mistakemistookmistaken
misteachmistaughtmistaught
mistellmistoldmistold
misthinkmisthoughtmisthought
misunderstandmisunderstoodmisunderstood
miswearmisworemisworn
miswedmiswed / misweddedmiswed / miswedded
miswritemiswrotemiswritten
mowmowedmowed / mown
N
No irregular verbs beginning with "N."
O
offsetoffsetoffset
outbidoutbidoutbid
outbreedoutbredoutbred
outdooutdidoutdone
outdrawoutdrewoutdrawn
outdrinkoutdrankoutdrunk
outdriveoutdroveoutdriven
outfightoutfoughtoutfought
outflyoutflewoutflown
outgrowoutgrewoutgrown
outlayoutlaidoutlaid
outleapoutleaped / outleapt [?]outleaped / outleapt [?]
outlie (not tell truth) REGULARoutliedoutlied
outputoutput / outputtedoutput / outputted
outrideoutrodeoutridden
outrunoutranoutrun
outseeoutsawoutseen
outselloutsoldoutsold
outshineoutshined / outshone [?]outshined / outshone [?]
outshootoutshotoutshot
outsingoutsangoutsung
outsitoutsatoutsat
outsleepoutsleptoutslept
outsmelloutsmelled / outsmelt [?]outsmelled / outsmelt [?]
outspeakoutspokeoutspoken
outspeedoutspedoutsped
outspendoutspentoutspent
outspinoutspunoutspun
outspringoutsprang / outsprungoutsprung
outstandoutstoodoutstood
outswearoutsworeoutsworn
outswimoutswamoutswum
outtellouttoldouttold
outthinkoutthoughtoutthought
outthrowoutthrewoutthrown
outwearoutworeoutworn
outwindoutwoundoutwound
outwriteoutwroteoutwritten
overbearoverboreoverborne / overborn
overbidoverbidoverbid
overbreedoverbredoverbred
overbuildoverbuiltoverbuilt
overbuyoverboughtoverbought
overcastovercastovercast
overcomeovercameovercome
overcutovercutovercut
overdooverdidoverdone
overdrawoverdrewoverdrawn
overdrinkoverdrankoverdrunk
overeatoverateovereaten
overfeedoverfedoverfed
overhangoverhungoverhung
overhearoverheardoverheard
overlayoverlaidoverlaid
overleapoverleaped / overleapt [?]overleaped / overleapt [?]
overlieoverlayoverlain
overpayoverpaidoverpaid
overrideoverrodeoverridden
overrunoverranoverrun
overseeoversawoverseen
overselloversoldoversold
oversetoversetoverset
oversewoversewedoversewn / oversewed
overshootovershotovershot
oversleepoversleptoverslept
oversowoversowedoversown / oversowed
overspeakoverspokeoverspoken
overspendoverspentoverspent
overspilloverspilled / overspilt [?]overspilled / overspilt [?]
overspinoverspunoverspun
overspreadoverspreadoverspread
overspringoversprang / oversprung /oversprung
overstandoverstoodoverstood
overstrewoverstrewedoverstrewn / overstrewed
overstrideoverstrodeoverstridden
overstrikeoverstruckoverstruck
overtakeovertookovertaken
overthinkoverthoughtoverthought
overthrowoverthrewoverthrown
overwearoverworeoverworn
overwindoverwoundoverwound
overwriteoverwroteoverwritten
P
partakepartookpartaken
paypaidpaidپرداخت کردن
pleadpleaded / pledpleaded / pled
prebuildprebuiltprebuilt
predopredidpredone
premakepremadepremade
prepayprepaidprepaid
presellpresoldpresold
presetpresetpreset
preshrinkpreshrankpreshrunk
presplitpresplitpresplit
proofreadproofreadproofread
proveprovedproven / proved
putputputگذاشتن
Q
quick-freezequick-frozequick-frozen
quitquit / quitted [?]quit / quitted [?]رها کردن
R
readread (sounds like "red")read (sounds like "red")خواندن
reawakereawokereawaken
rebidrebidrebid
rebindreboundrebound
rebroadcastrebroadcast / rebroadcastedrebroadcast / rebroadcasted
rebuildrebuiltrebuilt
recastrecastrecast
recutrecutrecut
redealredealtredealt
redoredidredone
redrawredrewredrawn
reevereeved / rovereeved / rove
refit (replace parts)refit / refitted [?]refit / refitted [?]
refit (retailor)refitted / refit [?]refitted / refit [?]
regrindregroundreground
regrowregrewregrown
rehangrehungrehung
rehearreheardreheard
reknitreknitted / reknitreknitted / reknit
relay (for example tiles)relaidrelaid
relay (pass along) REGULARrelayedrelayed
relearnrelearned / relearnt [?]relearned / relearnt [?]
relightrelit / relightedrelit / relighted
remakeremaderemade
rendrent / rendedrent / rended
repayrepaidrepaid
rereadrereadreread
rerunreranrerun
resellresoldresold
resendresentresent
resetresetreset
resewresewedresewn / resewed
retakeretookretaken
reteachretaughtretaught
retearretoreretorn
retellretoldretold
rethinkrethoughtrethought
retreadretreadretread
retrofitretrofitted / retrofit [?]retrofitted / retrofit [?]
rewakerewoke / rewakedrewaken / rewaked
rewearreworereworn
reweaverewove / reweavedrewoven / reweaved
rewedrewed / reweddedrewed / rewedded
rewetrewet / rewetted [?]rewet / rewetted [?]
rewinrewonrewon
rewindrewoundrewound
rewriterewroterewritten
ridridrid
rideroderiddenسوار شدن
ringrangrungاحاطه کردن، زنگ زدن
riseroserisenبرخاستن
riverivedriven / rived
roughcastroughcastroughcast
runranrunدویدن
S
sand-castsand-castsand-cast
sawsawedsawed / sawn
saysaidsaidگفتن
seesawseenدیدن
seeksoughtsought
self-feedself-fedself-fed
self-sowself-sowedself-sown / self-sowed
sellsoldsoldفروختن
sendsentsentفرستادن
setsetset
sewsewedsewn / sewed
shakeshookshaken
shaveshavedshaved / shaven
shearshearedsheared / shorn
shedshedshed
shineshined / shone [?]shined / shone [?]درخشیدن
shitshit / shat / shittedshit / shat / shitted
shoeshoed / shodshoed / shod
shootshotshotشلیک کردن
showshowedshown / showedنشان دادن
shrinkshrank / shrunkshrunk
shriveshrived / shroveshriven
shutshutshutبستن
sight-readsight-readsight-read
singsangsungآواز خواندن
sinksank / sunksunk
sitsatsatنشستن
skywriteskywroteskywritten
slay (kill)slew / slayedslain / slayed
slay (amuse) REGULARslayedslayed
sleepsleptsleptخوابیدن
slideslidslid
slingslungslung
slinkslinked / slunkslinked / slunk
slitslitslit
smellsmelled / smelt [?]smelled / smelt [?]
smitesmotesmitten / smote
sneaksneaked / snucksneaked / snuck
sowsowedsown / sowed
speakspokespokenصحبت کردن
speedsped / speededsped / speeded
spellspelled / spelt [?]spelled / spelt [?]
spendspentspentگذراندن
spillspilled / spilt [?]spilled / spilt [?]
spinspunspun
spitspit / spatspit / spat
splitsplitsplit
spoilspoiled / spoilt [?]spoiled / spoilt [?]
spoon-feedspoon-fedspoon-fed
spreadspreadspread
springsprang / sprungsprung
stall-feedstall-fedstall-fed
standstoodstoodایستادن
stavestaved / stovestaved / stove
stealstolestolenدزدیدن
stickstuckstuck
stingstungstung
stinkstunk / stankstunk
strewstrewedstrewn / strewed
stridestrodestridden
strike (delete)struckstricken
strike (hit)struckstruck / stricken
stringstrungstrung
stripstripped / stript [?]stripped / stript [?]
strivestrove / strivedstriven / strived
subletsubletsublet
sunburnsunburned / sunburnt [?]sunburned / sunburnt [?]
swearsworesworn
sweatsweat / sweatedsweat / sweated
sweepsweptswept
swellswelledswollen / swelled
swimswamswumشنا کردن
swingswungswung
T
taketooktakenگرفتن، بردن
teachtaughttaughtدرس دادن
teartoretornپاره کردن
telecasttelecasttelecast
telltoldtoldگفتن
test-drivetest-drovetest-driven
test-flytest-flewtest-flown
thinkthoughtthoughtفکر کردن
thrivethrived / throvethrived / thriven
throwthrewthrownپرتاب کردن
thrustthrustthrust
treadtrodtrodden / trod
troubleshoottroubleshottroubleshot
typecasttypecasttypecast
typesettypesettypeset
typewritetypewrotetypewritten
U
unbearunboreunborn / unborne
unbendunbentunbent
unbindunboundunbound
unbuildunbuiltunbuilt
unclotheunclothed / unclad [?]unclothed / unclad [?]
underbidunderbidunderbid
underbuyunderboughtunderbought
undercutundercutundercut
underfeedunderfedunderfed
undergounderwentundergone
underlayunderlaidunderlaid
underletunderletunderlet
underlieunderlayunderlain
underrununderranunderrun
undersellundersoldundersold
undershootundershotundershot
underspendunderspentunderspent
understandunderstoodunderstoodفهمیدن
undertakeundertookundertaken
underthrustunderthrustunderthrust
underwriteunderwroteunderwritten
undoundidundone
undrawundrewundrawn
unfreezeunfrozeunfrozen
unhangunhungunhung
unhideunhidunhidden
unholdunheldunheld
unknitunknitted / unknitunknitted / unknit
unladeunladedunladen / unladed
unlayunlaidunlaid
unlead  REGULARunleadedunleaded
unlearnunlearned / unlearnt [?]unlearned / unlearnt [?]
unmakeunmadeunmade
unreeveunreeved / unroveunreeved / unrove
unsayunsaidunsaid
unsewunsewedunsewn / unsewed
unslingunslungunslung
unspinunspununspun
unstickunstuckunstuck
unstringunstrungunstrung
unswearunsworeunsworn
unteachuntaughtuntaught
unthinkunthoughtunthought
unweaveunwove / unweavedunwoven / unweaved
unwindunwoundunwound
unwriteunwroteunwritten
upholdupheldupheld
upsetupsetupset
V
vexvexed / vext [?]vexed / vext [?]
W
wakewoke / wakedwoken / wakedبیدار شدن
waylaywaylaidwaylaid
wearworewornپوشیدن
weavewove / weavedwoven / weaved
wedwed / weddedwed / wedded
weepweptwept
wetwet / wetted [?]wet / wetted [?]
whet  REGULARwhettedwhetted
winwonwonبرنده شدن
windwoundwound
withdrawwithdrewwithdrawn
withholdwithheldwithheld
withstandwithstoodwithstood
wringwrungwrung
writewrotewrittenنوشتن
X
هیچ فعل بی قاعده ای با X شروع نمی شود.
Y
هیچ فعل بی قاعده ای با Y شروع نمی شود.
Z
هیچ فعل بی قاعده ای با Z شروع نمی شود.

 افعال بی قاعده پرکاربرد زبان انگلیسی  

حالگذشتهاسم مفعولمصدر
A
awake  awokeawakenبیدار شدن، بیدار کردن
B
be  was    werebeenبودن
beat  beatbeatenشکست دادن
become  becamebecomeشدن
begin  beganbegunشروع کردن
bend  bentbentخم شدن، خم کردن
bet  betbetشرط بستن
bid  bidbidپیشنهاد دادن
blow  blewblownوزیدن
break  brokebrokenشکستن، خرد کردن
bring  broughtbroughtآوردن
broadcast  broadcastbroadcastپخش کردن
build  builtbuiltساختن، بنا نهادن
burnburntburntسوختن، آتش زدن
buyboughtboughtخریدن
C
catchcaughtcaughtگرفتن، دستگیر کردن
choosechosechosenانتخاب کردن
comecamecomeآمدن، رسیدن
costcostcostقیمت داشتن
cutcutcutبریدن، قطع کردن
D
dealdealtdealtرفتار کردن، معامله کردن
digdugdugکندن، کاوش کردن
dodiddoneانجام دادن
drawdrewdrawnکشیدن، ترسیم کردن
dreamdreamtdreamtخواب دیدن
drinkdrankdrunkآشامیدن
drivedrovedriven رانندگی کردن
E
eatateeatenخوردن
F
fallfellfallenافتادن، سقوط کردن
feelfeltfeltاحساس کردن، لمس کردن
fightfoughtfoughtجنگیدن، جنگ کردن
findfoundfoundپیدا کردن
flyflewflownپرواز کردن
forgetforgotforgottenفراموش کردن
forgiveforgaveforgivenبخشیدن
freezefrozefrozenمنجمد شدن، منجمد کردن
G
getgotgottenبه دست آوردن، فهمیدن
givegavegivenدادن (به)، بخشیدن
gowentgoneرفتن
growgrewgrownرشد کردن، بزرگ شدن
H
hanghunghung آویزان کردن
havehadhadداشتن
hearheardheardشنیدن
hidehidhiddenپنهان کردن، پنهان شدن
hithithitزدن، ضربه زدن
holdheldheldنگه داشتن
hurthurthurtآسیب زدن (به)، جریحه دار کردن
K
keepkeptkeptنگه داشتن، حفظ کردن
knowknewknownدانستن، شناختن
L
laylaidlaidگذاشتن، قرار دادن
leadledledرهبری کردن، هدایت کردن
learnlearntlearntیاد گرفتن
leaveleftleftترک کردن، محول کردن
 lend lent lent قرض دادن
 let let let اجازه دادن
 lie lay lain استراحت کردن، دراز کشیدن
 loselost lost گم کردن، از دست دادن، باختن
M
 make made made ساختن، درست کردن
 mean meant meant معنی دادن، منظور داشتن
 meet met met ملاقات کردن
P
 pay paid paid پرداخت کردن
 put put put گذاشتن
R
 read read read خواندن
 ride rode ridden سوار شدن، راندن
 ring rang rung زنگ زدن
 rise rose risen طلوع کردن، برخاستن، بلند شدن
 run ran run دویدن
S
 see saw seen دیدن
 sell sold sold فروختن
 send sent sent فرستادن
 shoot shot shot تیراندازی کردن، کشتن، زخمی کرن
show showed shown نشان دادن
 shut shut shut بستن، بسته شدن
 sing sang sungآواز خواندن
 sink sank sunk غرق شدن
 sit sat sat نشستن
 spend spent spent گذراندن، خرج کردن
 stand stood stood ایستادن
 swim swam swum شنا کردن
T
 take took taken گرفتن، بردن
 teach taught taught یاد دادن، تدریس کردن
 tear tore torn پاره کردن
 tell told told گفتن
 think thought thought فکر کردن
 throw threw thrown پرت کردن، انداختن
U
 understand understood understood فهمیدن
W
 wake woke woken بیدار کردن، بیدار شدن
 wear wore worn به تن داشتن
 win won won بردن، پیروز شدن
 write wrote written نوشتن

افعال با سه قسمت یکسان 

فعلگذشتهاسم مفعولمعنی
castcastcastارزش داشتن
cutcutcutبریدن- قطع کردن
hurthurthurtصدمه رساندن
letletletاجازه دادن
putputputقرار دادن
readreadreadخواندن
setsetsetغروب کردن

افعالی که زمان گذشته و اسم مفعول آنها یکسان است  

فعل سادهفعل گذشتهاسم مفعولمعنی فارسی
bringbroughtbroughtآوردن
buildbuiltbuiltساختن
burnburntburntسوختن
feedfedfedغذادادن
feelfeltfeltاحساس کردن
findfoundfoundپیدا کردن
getgotgotگرفتن- شدن
havehadhadداشتن
hearheardheardشنیدن
keepkeptkeptنگه داشتن
learnlearntlearntیاد گرفتن
leaveleftleftترک کردن
lendlentlentقرض دادن
loselostlostگم کردن
makemademadeساختن
meanmeantmeantمعنی دادن
meetmetmetملاقات کردن
paypaidpaidپرداختن
saysaidsaidگفتن
sellsoldsoldفروختن
sendsentsentفرستادن
shineshoneshoneدرخشیدن
sit satsatنشستن
sleepsleptsleptخوابیدن
spendspentspentگذراندن
standstoodstoodایستادن
teachtaughttaughtدرس دادن
telltoldtoldگفتن
thinkthoughtthoughtفکر کردن
understandunderstoodunderstoodفهمیدن

 

پرسش ها و نکات تکمیلی  

متداول ترین افعال بی قاعده در زبان انگلیسی کدام فعل ها هستند؟

در زبان انگلیسی تعداد زیادی فعل بی قاعده وجود دارد اما تعدادی از آنها در کاربردهایی مانند مکالمه یا نوشتار و … بسیار بیشتر از مابقی مورد استفاده قرار می گیرند این افعال عبارتند از:

Be , have , say , do , know , get , see , think , go and take

آیا تفاوتی در مورد این افعال در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی وجود دارد؟

در حالت کلی خیر. اما تعداد کمی استثنا وجود دارند. مثلا فعلی مثل Learn که در انگلیسی آمریکایی قسمت گذشته و اسم مفعول آن به صورت Learned می باشد اما در انگلیسی بریتانیایی به شکل Learnt مورد استفاده قرار می گیرد.

چند فعل استثناء دیگر از این دسته عبارتند از:

burn, dream, kneel, lean, leap, spell, spill, spoil

افعل بی قاعده در کجا ها بیشتر کاربرد دارند؟

  •  در زمان های حال کامل، آینده کامل و گذشته کامل از این افعال استفاده می شود.
  • در جملات مجهول در زبان انگلیسی از این افعال استفاده می کنیم.
  • در جملات شرطی نوع سوم نیز از اسم مفعول استفاده می کنیم.

اکنون نوبت شماست. اگر پرسشی دارید خوشحال می شویم در بخش دیدگاه در پایین همین صفحه مطرح کنید.

و اگر این مطلب براتون مفید بود ممنون میشیم اون رو به کمک دکمه های اشتراک گذاری که در پایین همین صفحه هستند به اشتراک بگذارید( مخصوصا لینکدین 🙂 )

 

دسته بندی های پرطرفدار:

[maxbutton id="2"][maxbutton id="9"][maxbutton id="8"][maxbutton id="7"]
[maxbutton id="5"][maxbutton id="3"][maxbutton id="10"][maxbutton id="6"]
4.3/5 ( 6 نظر )
4.5 2 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
ali
ali
4 سال قبل

سلام ممنون از مطلب مفیدتون .میشه بگین منظوراز اسم فعول تو لیست بالا چیه

1
0
Would love your thoughts, please comment.x