گرامر حال کامل (present perfect)| گذشته کامل (past perfect) | آینده کامل (future perfect)

حال کامل - گذشته کامل - آینده کامل

در این آموزش گرامر زبان انگلیسی از وب سایت ایزلرن قصد داریم به مبحث گرامری زمان های کامل مانند حال کامل (present perfect)، گذشته کامل (past perfect) و آینده کامل (Future Perfect) بپدازیم.

به طور کلی زمان های کامل بیانگر این موضوع هستند که یک چیز یا واقعه ایی پیش از زمان یا واقعه دیگری به وقوع پیوسته است.

گرامر زمان حال کامل (present perfect) در زبان انگلیسی (ماضی نقلی)

 

مشاهده ویدیوی آموزشی ساختار زمان حال کامل در انگلیسی (کلیک کنید)

مشاهده ویدیویی آموزشی معنی و نحوه استفاده از زمان حال کامل در انگلیسی (کلیک کنید)(به زودی)

به جملات زیر و ترجمه آنها توجه کنید:

نگاه کن! آنها در را رنگ زده اند Look! They have painted the door
این پیراهن ها تمییزند. کسی آنها را شسته these shirts are clean. somebody has washed them
یک نفر اتومبیلم را دزدیده است somebody has stolen my car

این جملات چند نمونه ساده از زمان حال کامل یا present perfect  می باشند.

حال کامل (ماضی نقلی)

این زمان دلالت بر اتفاقی دارد که هنوز ادامه دارد یا در زمانی نزدیک به اتمام رسیده است، اما در زمان حال تاثیر خود را برجای گذاشته است.

تاکیید این زمان بر نتیجه و حروجی عمل است. این زمان را در ربان فارسی می توان معادل با ماضی نقلی دانست.

چگونه بفهمیم زمان جمله حال کامل است؟

برای اینکه بفهمیم زمان یک جمله حال کامل ساده است معمولا در زبان انگلیسی یک سری کلمات وجود دارند که همراه این زمان بکار می روند لذا اگر آنها را دیدید می توانید بگویید که جمله در این زمان است. این کلمات عبارتند از:

already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now, for, since

حتما ببینید:  لیست کامل افعال بی قاعده با معنی فارسی

ساختار زمان حال کامل 

ساختار این زمان به شکل زیر می باشد:

Subject+auxiliary verb(have/has)+Past Participle

به مثال های زیر توجه کنید:

.Mrs. Oh has been a teacher since 2002

 I have been in this city since last May

We have been here since nine o’clock

Rita knows Rob. They met two months ago. She has known him for two months. I met him three years ago. I have known him for three years

I have known Rob since I was in high school

علاوه بر این، زمان حال کامل را می توانیم برای اتفاقی که به صورت پی در پی از زمانی در گذشته رخ داده و تا زمان حال ادامه یافته و حتی آن اتفاق ممکن است باز هم مجددا رخ بدهد، نیز استفاده کنیم. 

We have had three tests so far this term

I’ve met many people since I came here

حال کامل پرسشی Have you ever

حال کامل پرسشی have you ever

زمان حال کامل را می توان برای اتفاقاتی که تاکنون رخ داده (یا رخ نداده) استفاده کرد. در این حالت زمان دقیق اتفاق مشخص نیست.

نمونه ای از شکل حال کامل پرسشی

? Have you ever seen snow
 No, I haven’t. I ’ve never seen snow. But Anna has seen snow

 ?Have you finished your homework yet

I still haven’t finished mine. Jack has already finished his

حال کامل پرسشی have you ever been to Japan?

 

مقایسه زمان های حال کامل و حال ساده

       Dan and Kate are married          They have been married for five years

دن و کیت(با هم) ازدواج کرده اند.             آنها پنج سال است که ازدواج کرده اند.

 ?Are you married?             How long have you been married

آیا شما ازدواج کرده اید؟                        چه مدت است که شما ازدواج کرده اید؟

تفاوت زمان حال کامل با گذشته ساده (present perfect and past)

تفاوت زمان حال کامل و گذشته ساده

به منظور پی بردن به تفارت زمان حال کامل با گذشته ساده به مثال زیر دقت کنید:

 Tom is looking for his key. He can’t find it
(He has Lost his key. (present perfect
This means that he doesn’t have his key now

تام به دنبال کلیدش می گردد. اون نمی تواند آن را پیدا کنید.

او کلیدش را گم کرده است.

این یعنی او الان کلیدش را ندارد.

ده دقیقه بعد:

Now Tom has found his key. He has it now
Has he lost his key? No, he has found it
Did he Lose his key? Yes, he did
(He lost his key (past simple
(but now he has found it. (present perfect

الان تام کلیدش را پیدا کرد. او الان ان را دارد(در دستش است)

آیا او کلیدش را گم کرده است؟ نه، پیدایش کرد.

آیا او کلیدش را گم کرد؟ بله، گم کرد.

او کلیدش را گم کرد (گذشته ساده)

اما الان اون آن را پیدا کرده است (حال کامل)

همواره باید به یک نکته توجه کنیم و آن این است که زمان حال کامل همواره وضعیت کنونی را توصیف می کند، اما زمان گذشته ساده فقط در مورد گذشته به ما اطلاعات می دهد.

اگر موقعیت کنونی با موقعیت گذشته تفاوت دارد از زمان present perfect استفاده نکنید.

به مثال های زیر توجه کنید:

(They’ve gone away. They’ll be back on Friday. (they are away now
(They went away, but I think they’re back at home now. (not They’ve gone
(lt has stopped raining now, so we don’t need the umbrella. (it isn’t raining now
(lt stopped raining for a while, but now it’s raining again. (not it has stopped

برای اتفاقات و رخدادهای جدید و یا اخیر هم می توانیم از زمان حال کامل استفاده کنیم.

‘I’ve repaired the washing machine. lt’s working OK now.’ ‘Oh, that’s good’
‘Sally has had a baby! lt’s a boy.’ ‘That’s great news’

در این حالت شما معمولا از زمان گذشته ساده هم می توانید استفاده کنید

I repaired the washing machine. lt’s working OK now

برای دادن اطلاعات جدید از زمام حال کامل استفاده می کنیم، ولی اگر بخواهیم صحبت در مورد آن اتفاق را مجددا ادامه دهیم آنگاه معمولا از گذشته ساده استفاده می کنیم.

A : Ow! I’ve burnt myself
(B: How did you do that? (not have you done
(A: I picked up a hot dish. (not have picked
A: Look! Somebody has spilt something on the sofa
(B: Well, it wasn’t me. I didn’t do it. (not hasn’t been … haven’t done

نکته بعدی این است که هنگامی که در حال صحبت کردن در مورد یک زمان پایان یافته هستیم از زمان حال کامل استفاده نباید بکنیم.

منظور از زمان های پایان یافته عبارت هایی مانند : yesterday , ten minutes ago , in 2005 , when I was a child و غیره.

به مثال زیر دقت کنید:

(lt was very cold yesterday. (not has been
(Paul and Lucy arrived ten minutes ago. (not have arrived
(Did you eat a lot of sweets when you were a child? (not have you eaten
I got home late last night. I was very tired and went straight to bed

 

زمان گذشته کامل Past Perfect (ماضی بعید)

گذشته کامل past perfect

 زمان گذشته کامل (past perfect) به صورت گذشته در گذشته تفصیل می گردد. بدین معنی که عملی را در گذشته نشان می دهد که پیش از عمل دیگری در همان گذشته انجام شده است. 

این زمان تقریبا معادل ماضی بعید به فارسی ترجمه می گردد.

ساختار گرامری گذشته کامل

Subject+auxiliary verb(had)+Past Participle

تفاوت زمان گذشته کامل و گذشته ساده Past Perfect vs Past Simple

هر دو زمان گذشته کامل و گذشته ساده برای بیان اتفاقات در زمان گذشته کاربرد دارند. با این حال ما از زمان گذشته کامل برای گزارش عملی که در گذشته قبل از عملی دیگر رخ داده باشد، استفاده می کنیم.

به مثال های زیر در بیان تفاوت این دو زمان توجه کنید:

A: Was Tom there when you arrived?                     A: Was Tom t here when you arrived
B: Yes, but he Left soon afterwards                        B: No, he had already Left
A: Kate wasn’t at home when I phoned                   A: Kate had just got home when I phoned
B: She was at her mother/s house                          B:She had been at her mother’s house

تفاوت زمان گذشته کامل و حال کامل Past Perfect vs Present Perfect

زمان های گذشته کامل و حال کامل بسیار به یکدیگر شبیه هستند چون هر دو زمان رویدادی را توصیف می کنند که در گذشته شروع شده است تنها تفاوت آنها علاوه بر ساختار ظاهری گرامری در این است که رویدادی که توسط زمان گذشته کامل توصیف می گردد در همان گذشته نیز به پایان می رسد اما رویداد توصیف شده با حال کامل تا زمان حال و حتی شاید بعد از آن ادامه دارد. 

به مثال های زیر توجه کنید:

Who is that woman? I’ve seen her before, but I can’t remember where

We aren’t hungry. We’ve just had lunch

The house is dirty. They haven’t cleaned it for weeks

I wasn’t sure who she was. I’d seen her before, but I couldn’t remember where

We weren’t hungry. We’d just had lunch

The house was dirty. They hadn’t cleaned it for weeks

زمان آینده کامل Future Perfect

زمان آینده کامل future perfect

زمان آینده کامل برای توصیف عملی که تا قبل از زمان یا عمل مشخصی در آینده به پایان برسد، بکار می رود.

ساختار زمان آینده کامل در انگلیسی

Subject+will/shall+auxiliary verb(have)+Past Participle

یا

Subject+(am/is/are)+going to+have+Past Participle

به مثال زیر توجه کنید:

Ted and Amy have been married for 24 years
Next year they wiLL have been married for 25 years

 

اکنون نوبت شماست. اگر پرسشی دارید خوشحال می شویم در بخش دیدگاه در پایین همین صفحه مطرح کنید.

و اگر این مطلب براتون مفید بود ممنون میشیم اون رو به کمک دکمه های اشتراک گذاری که در پایین همین صفحه هستند به اشتراک بگذارید( مخصوصا لینکدین 🙂 )

 

دسته بندی های پرطرفدار:

[maxbutton id="2"][maxbutton id="9"][maxbutton id="8"][maxbutton id="7"]
[maxbutton id="5"][maxbutton id="3"][maxbutton id="10"][maxbutton id="6"]

 

 

4.3/5 ( 4 نظر )
3.2 5 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در این دیدگاه
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x