بایگانی دسته‌ی: گرامر انگلیسی پیشرفته

جملات شرطی میکس (مرکب)

جملات شرطی میکس

جملات شرطی میکس یا شرطی مرکب ، همانطوری که از اسمشان پیداست، ترکیبی از زمان های مختلف در ساختار جمله شرطی و جواب شرطی هستند که به طور کلی شرایط غیر واقعی را بیان می کنند.
این قسمت از جملات شرطی …

جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی در زبان انگلیسی

به طور کلی چهار نوع جمله شرطی در زبان انگلیسی وجود دارد.
بسیار مهم است که ما برای هرکدام از این جملات شرطی ساختار مناسب را بکار ببریم زیرا هر کدام از آنها معنای متفاوتی را بیان می کنند.
در هنگام استفاده از هر کدام از جملات شرطی باید به زمان افعال توجه کنیم.
استفاده از کاما…

جمله واره های قیدی یا adverbial clauses در زبان انگلیسی

جمله واره های قیدی

یک جمله واره قیدی یا adverb clause گروهی از کلمات است که در جمله در نقش قید عمل می کند.
این جمله واره می تواند یک فعل، قید و یا صفت را توصیف کند.
یک شبه جمله برای اینکه کامل باشد به یک فعل و فاعل نیاز دارد.
یک شبه جمله قیدی با یک حرف ربط مانند if، after، because و although و … که …

جمله واره اسمی یا Noun Clause

جمله واره اسمی

جمله واره اسمی یک جمله واره وابسته است که به عنوان یک اسم عمل می کند.
جمله واره اسمی با کلماتی نظیر how, that, what, whatever, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever و why شروع می شود.
جمله واره اسمی می تواند به عنوان فاعل، مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم و فاعل یک حرف اضافه در جمله ظاهر بشود.
در این مقاله آموزشی شما به طور کامل با مفهوم و کاربرد جمله…